Bolagsstyrningsrapport

 

Saab strävar efter att hålla en hög standard i sin bolagsstyrning. Effektiv bolagsstyrning utgör ett led i att stärka Saabs konkurrenskraft och förtroendet på kapitalmarknaden.

Styrningen av Saab utgår från svensk lag, huvudsakligen aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter - vilket också inkluderar Svensk kod för bolagsstyrning - samt andra relevanta svenska och utländska lagar, regler och riktlinjer.

 

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2015 och Revisors yttrande om Bolagsstyrningsrapporten - Utdrag ur Årsredovisning 2015

Bolagsstyrningsrapport 2015

In English - Corporate Governance Report 2015 and Auditor’s Report on the Corporate Governance Report - Extract from Annual Report 2015

Corporate Governance Report 2015