Intern kontroll

Avsnittet om intern kontroll över den finansiella rapporteringen återfinns i Bolagsstyrningsrapport år 2015