Årsstämma 2017

Årsstämma i Saab AB kommer att äga rum onsdagen den 5 april 2017, kl. 15.00, i Annexet, Ericsson Globe, Entré 2, Globentorget 10, Stockholm. Insläpp och registrering från kl. 13.30.

 

Kallelse till årsstämma i Saab AB 2017

Deltagande och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB torsdagen den 30 mars 2017, dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 30 mars 2017.

Anmälan kan ske:
- på telefon 013-18 20 55 (vardagar mellan kl 9 och 17),
- per post Saabs Årsstämma, Box 7839, 103 98 Stockholm, eller
- via nedanstående länk

LÄNK TILL ANMÄLAN

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registreras i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 30 mars 2017, måste aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå.

Ombud och biträden

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. För fullmaktsformulär klicka på länken nedan. 

FULLMAKTSFORMULÄR

Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller annan motsvarande handling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande handling bör i god tid före stämman skickas till Saab AB, CEO Office, Box 12062, 102 22 Stockholm. Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman ha med sig högst två biträden. Biträde får medfölja endast om aktieägaren anmäler detta i förväg till Saab AB.

Inträdeskort
Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman och information om bussar kommer att skickas ut ett par dagar före stämman.

Styrelsens förslag
Styrelsens förslag avseende punkterna 12-14 på dagordningen ingår i kallelsen
Styrelsens yttrande enl 19:22 Aktiebolagslagen

Valberedningens förslag (Punkt 1, 9, 10 och 11 på dagordningen)
Valberedningens förslag till Saabs Årstämma 2017
Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2017
Valberedningens motiverade yttrande om förslag till styrelse 2017

Övrig information
Styrelsens redovisning enligt 10.3 Svensk kod för bolagsstyrning avseende ersättningar

Den 15 februari 2017 var sista dagen för aktieägare att inkomma med förslag till ärenden att tas upp på agendan.