Valberedningen 2017

Ledamöter i Saabs valberedning inför årsstämma 2017 är:

•Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB
•Petra Hedengran, Investor AB
•Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
•Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder
•Anders Algotsson, AFA Försäkring

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerar cirka 55 procent av det totala röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per den 31 augusti 2016.

Saab AB:s årsstämma kommer att hållas onsdagen den 5 april 2017, i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via email till valbere...@saabgroup.com eller per brev till adressen:

Saab AB
Att: Valberedningen
Box 12062
102 22 Stockholm

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 3 februari 2017.