Examensarbete: Estimering av inbördes geometri i ett system av kameror

Lediga 03 november 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-dec-2017

Plats

Linköping, Malmslätt

Kontakt

Hans Bohlin 0734-371539
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.

Avdelningen Vehicle Systems, utvecklar ruggade datorer, elektronik och videodistributionssystem för stridsfordon och liknande plattformar. Vi arbetar nära våra egna produkter och har utveckling av mekanik, elektronik, mjukvara och även produktion i våra lokaler. 

Videodistributionssystemen, som vanligen benämns VDS, har som sin huvudfunktion att förse förare och andra operatörer ombord med elektronisk utblick i natt och dag situationer för att åstadkomma säkrare framförande av fordonet samt situationsövervakning av fordonets närområde. 

VDS är ett Ethernet baserat system som bland annat inkluderar skalbart antal kamera-, dator- och displaynoder. VDS kan också bli designat för att inkludera andra noder så som video masslagrings noder och noder för att generera grafisk överlagring av information från externa källor. 

I nästa generation av VDS är det tänkt att det ska vara möjligt att inkludera mer avancerade bildbehandlings och datorseendefunktioner. Detta ska då inkludera möjligheterna att implementera funktioner som att; skapa panorama av video från flera videokällor, genomföra sensor fusion mellan en dagkamera och IR kamera samt grafiskt överlagring av symboler som har geografisk förankring. 

Inbördes Geometri i ett system av kameror är liktydigt med kunskap om hur en kameras field-of-view relaterar till en annan kameras field-of-view. Ytterst handlar det om att kunna associera varje pixel i en video med en riktningsvektor som är konsistent med pixlarna i video från de andra kamerorna. 

I dagsläget finns ingen metod utvecklad för att mäta in eller estimera inbördes geometri mellan VDS kameror monterade på ett fordon. Grundläggande krav på metoden för estimeringen är att den måste kunna utföras till låg kostnad, vilket är liktydigt med att det måste kunna utföras utan stora kringarrangemang av inmätningsreferenser.

 

Din framtida utmaning

Utveckla, studera och jämför flera metoder för inmätning och estimering av geometri i ett system av kameror. Någon delmängd av följande förutsättningar bör inkluderas de studerade metoderna 

  • The cameras has overlapping field-of-views - the cameras has no overlapping field-of-view
  • Arrangement with accurate placed reference points are available - arrangement with non-accurate placed reference points are available - no arrangement with reference points at all are available
  • High dynamic and high accuracy navigation/reference data (position and attitude) data are available - no navigation/reference are available 

Identifiera och modellera hur olika felkällor i de studerade metoderna slår igenom på uppnådd noggrannhet i estimeringen av inbördes geometri. 

Implementera någon/några av de mest lovande metoderna som kod och demonstrera metoden med video från minst två videokameror. Någon realtids implementation är inte nödvändig för exjobbet, då det kan ske med hjälp av inspelad video data. Exempel på miljö som är tänkbar att implementera det hela i är Matlab. 

Specificera, i samarbete med handledare på Saab, ett lämplig arrangemang med noggrant utmätta referenspunkter och verifiera/validera demonstrationen (referenspunkterna kommer att utplaceras av Saab försorg enligt specifikationen). 

Ovan är att betrakta som en preliminär beskrivning av uppgiften, den exakta uppgiftsformuleringen med rimlig omfattning och begränsningar bestäms lämpligen i examensarbetets inledningsskede i samråd mellan Vehicle Systems handledare, examensarbetarna och skolas examinator/handledare.  

Eaxmensarbetets omfattning är 30 HP (20 veckor)

Den du är idag

Vi tror att examensarbetaren kommer att behöva goda kunskaper inom ämnesområdet datorseende (computer vision) och grundläggande kunskap om kamerateknik och video encoding/decoding.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!