Examensarbete: OBJEKTIFIERING AV 3D-OBJEKT BASERAT PÅ 3D-KARTOR

Lediga 03 november 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-jan-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Hans Holmgren, rekryterande chef +46 734 18 65 32
Joachim Wickman, kontakt för ex-jobb +46 734 46 1769
Bertil Grelsson, kontakt för ex-jobb +46 13 18 67 09
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning. I Sverige är Surveillance lokaliserat i bland annat Göteborg, Jönköping och Järfälla. I Norge finns Saab i Halden.

Affärsområde Dynamics inom Saab AB levererar vapensystem för luft- och markstrid, samt marin tillämpning. Vidare levereras simulerings- och träningssystem, samt kamouflage- och skyddslösningar. I Sverige är Dynamics lokaliserat främst i Karlskoga och Linköping, men verksamhet finns även i Jönköping och Gamleby.

Vricon, ett företag samägt av Saab AB och amerikanska DigitalGlobe, kombinerar Saabs unika 3D teknologi med DigitalGlobes gigantiska arkiv av satellitfoton av högsta kvalitet av Jordens yta. Denna kombination möjliggör skapandet av fotorealistiska 3D kartor av jordytan och höjddata med mycket hög noggrannhet, vilka tillgängliggörs för användaren med hjälp av den unika visualiseringsplattformen Vricon Explorer. I Sverige har Vricon kontor i Linköping.

1.1                                  Bakgrund

Saab, tillsammans med VRICON, tillhandahåller och marknadsför lösningar för automatisk generering av högupplösta 3D-kartor baserat på satellitbilder. Upplösningen är idag typiskt < 5 m och noggrannheten ökar i takt med att kamera-, processor-, överförings- och lagringsprestanda ökar. Dessa kartor har en stor potential i tillämpningar för planering av aktiviteter inom såväl militär, som civil tillämpning. Idag pågår integrationsaktiviteter av 3D-kartor i flera av Saabs produkter.

För att ytterligare öka nyttan av 3D-kartor pågår arbete med automatisk bestämning av terrängtyp och infrastrukturobjekt. Utöver det finns dessutom behov av att automatiskt kunna bestämma mått på byggnadsobjekt och i viss mån naturligt förekommande objekt. Kartdatats upplösning och noggrannhet medför till exempel att väggar, tak och vinklar där till exempel gatuplan möter väggar inte är helt släta och därmed också att vinklar mellan objekt inte är helt korrekta. Informationen kan i ett senare skede användas för att navigera och identifiera lämpliga platser för spaningsinsatser (placering av utrustning och/eller personal på tak).

Din framtida utmaning

1.2                                  Arbetets omfattning

Att genomföra en studie med syfte att identifiera byggnader (hus, broar, etc.) och automatiskt positionera, orientera och måttbestämma dessa (längd, bredd, höjd och eventuella takgeometrier), baserat på terrängklassificering och 3D-information om objekten. Inblandning av mänsklig operatör skall vara så liten som möjligt. Denne bör helst bara markera ett område, där alla objekt identifieras eller peka på ett objekt som sedan processas.

Lösningsmetodiken är fri, men kan med fördel bestå av en hybridlösning baserade på matematiska modeller och ”semantiskt” resonemang rörande typiska byggnadsegenskaper och geometrier, samt klassificering av terräng. Vidare kan även enstaka träd pekas ut som objekt. Osäkerheter i objektens positionering och dimensionering skall också bedömas automatiskt för att möjliggöra en bedömning av informationens kvalitet. Objekten skall sparas i databas eller liknande för återanvändning i senare skeden.

Exempel på metoder i den vetenskapliga litteraturen där man använt 3D-information för att anpassa till vanlig förekommande byggnadsgeometrier finns i [ 1 ] och [ 2 ]. Dessa metoder ska ses som just exempel och ge inspiration till lösningsförslag men behöver inte användas i studien.

[ 1 ] Lafarge, F., Descombes, X., Zerubia, J., & Pierrot-Deseilligny, M. (2008). Automatic building extraction from DEMs using an object approach and application to the 3D-city modeling. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 63(3), 365-381.

[ 2 ] Arefi, H., & Reinartz, P. (2013). Building reconstruction using DSM and orthorectified images. Remote Sensing, 5(4), 1681-1703.

1.2.1                          Förväntat resultat

Förslag på tänkbara lösningar där en lösning implementeras och demonstreras, tillsammans med en studierapport.

1.2.2                                Studierapport

Arbetet dokumenteras i en rapport som beskriver tänkbara lösningar på problemet. För och nackdelar med de tänkbara lösningarna presenteras, samt eventuella förslag på vidare arbete.

1.2.3                                Implementation

Implementationen består av två delar. Denne ena delen är implementation av själva analysen, den andra delen är presentation av resultatet. Implementationen utförs lämpligen i C/C++.

1.2.3.1                             Analys

Implementera de i studierapporten föreslagna analyserna.

Den du är idag

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning eller motsvarande och ska påbörja ditt 30 hp examensarbete.

Antal deltagare: 2 personer Omfattning: 30 poäng (20 veckor) Lämpliga deltagare bör ha en bakgrund i matematisk modellering och programmering.

 Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!