Examensarbete: Realtidsbearbetning av video på embedded GPU

Lediga 03 november 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-dec-2017

Plats

Linköping, Malmslätt

Kontakt

Andreas Öhlin 0734-184052
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.

Avdelningen Vehicle Systems, utvecklar ruggade datorer, elektronik och videodistributionssystem för stridsfordon och liknande plattformar. Vi arbetar nära våra egna produkter och har utveckling av mekanik, elektronik, mjukvara och även produktion i våra lokaler. 

Videodistributionssystemen, som vanligen benämns VDS, har som sin huvudfunktion att förse förare och andra operatörer ombord med elektronisk utblick i natt och dag situationer för att åstadkomma säkrare framförande av fordonet samt situationsövervakning av fordonets närområde. 

VDS är ett Ethernet baserat system som bland annat inkluderar skalbart antal kamera-, dator- och displaynoder. VDS kan också bli designat för att inkludera andra noder så som masslagringsnoder för video och noder för att generera grafisk överlagring av information från externa källor. 

 

Din framtida utmaning

Det vi vill åstadkomma är en plattform med låg effektförbrukning, stor beräkningskapacitet, flexibilitet samt kort utvecklingstid av nya funktioner och algoritmer. Här ser vi en framtida potential i vad som kallas embedded GPU, en liten GPU inbyggd tillsammans med en eller flera processorer på ett chip. 

Genom att kombinera en GPUs beräkningskapacitet och vida användningsområde med ett litet format lämpat för inbyggda system hoppas vi i större utsträckning kunna använda öppen källkod och färdiga bibliotek för att utföra beräkningar. 

Våra VDS-system har dock hårda krav på låg latens och att uppdateringsfrekvensen inte får påverkas, vilket ofta medför att bildförbättring måste beräknas på ett både hårdvaru- och tidseffektivt sätt. Genom examensarbetet vill vi utvärdera realtidsprestanda hos GPU samt få en fingervisning om vilka typer av algoritmer som lämpar sig att genomföra realtidsberäkningar på, samt hur man kan skriva resurssnål/resursanpassad GPU-kod med låg exekveringstid. 

I det tänkta examensarbetet ingår därför exempelvis att:

  • Genomföra en analys av hårdvaruarkitektur hos vald GPU.
  • Profilera en uppsättning algoritmer för bildbehandling och bildkodning för att lokalisera tidskrävande moment.
  • Implementera hårdvaruanpassad algoritm(er) för den givna målmiljön som på ett effektivt sätt utnyttjar de tillgängliga resurserna samt uppfyller krav på latens och uppdateringsfrekvens. 

Ovan är att betrakta som en preliminär beskrivning av uppgiften, den exakta uppgiftsformuleringen med rimlig omfattning och begränsningar bestäms lämpligen i examensarbetets inledningsskede i samråd mellan Vehicle Systems handledare, examensarbetarna och skolas examinator/handledare.  

Examensarbetets omfattning är 30 HP (20 veckor)

Den du är idag

Vi söker en till två examensarbetare för att utföra det här examensarbetet. Du/Ni behöver goda kunskaper i programmering, gärna hårdvarunära programmering, vara kreativ, gärna med erfarenhet av GPU-programmering i t.ex. CUDA samt bildbehandling.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!