Saab i Linköping Miljötillstånd

I januari 2019 fick Saab ett nytt miljötillstånd för den verksamhet som Saab och Linköping City Airport bedriver inom Tannefors industriområde i Linköping. 

Miljötillståndet innehåller bland annat beslut gällande bullernivåer, krav på ljudisolering av bostäder, utsläpp till luft och vatten samt dagvattenhantering. I samband med att miljötillståndet trädde i kraft kunde flytten av start- och landningsbanan vid Linköpings flygplats påbörjas, liksom arbetet med att utföra skyddsåtgärder mot buller i berörda fastigheter.

Här kan du läsa mer om banflytten och om bullerisoleringen. Ta del av mark- och miljödomstolens dom.