Examensarbete: Glesa antenn-arrayer och vågsdiversitet i radar

Vacancies 17 January 2020

Closing date

31-Mar-2020

Location

Göteborg

Contact

Åsa Mårtensson [C] +46 (10) 2165107
Ulrika Svahn +46 (31) 7949809
Apply for job!

Examensarbete, 30 hp: Glesa antenn-arrayer och vågformsdiversitet i radar

Bakgrund

Traditionellt sänder en pulsdopplerradar pulståg med konstant pulsrepetitionsfrekvens som avgör radarns entydiga avstånd och Doppler-hastighet.  En variation (staggring) av pulsrepetitionsintervallet (PRI) kan vara fördelaktig dels för att försvåra för signalspaning och störare, men också för att öka entydiga hastighetsområdet och minska Doppler-blindhet. 

Att välja radar PRI:er som ökar Doppler-täckningen kan betraktas som ett problem att hitta ett glest samplingsschema med önskade egenskaper. Ett liknande problem förekommer i design av glesa antenn-arrayer som har attraherat mycket uppmärksamhet i forskarvärlden.  Fasstyrda radarantenner består ofta av ett stort antal antennelement. Krav på vikt och pris gör att smart design av utglesade antenn-arrayer med få element som åstadkommer önskad radarprestanda är av stort intresse. Många metoder, både deterministiska och stokastiska har föreslagits, t ex med användning av fraktaler (Eldar, 2019), kombinatoriska "difference sets" (Leeper, 1999), genetiska algoritmer och kombinationer av dessa (Oliveri & Massa, 2011).

Det är av intresse att undersöka om relevanta metoder för design av glesa arrayer kan användas på problemet att välja PRI-sekvenser och jämföra med forskningsresultat inom det området (t ex (Sedivy, 2013) och (Jylhä, 2009)).

Eldar, R. C. (2019). SPARSE FRACTAL ARRAY DESIGN WITH INCREASED DEGREES OF FREEDOM. ICASSP 2019 - 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Leeper, D. (1999). Isophoric Arrays—Massively Thinned Phased Arrays with well-controlled sidelobes . IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION.

Oliveri, G., & Massa, A. (2011). Genetic algorithm (GA)-enhanced almost difference set (ADS)-based approach for array thinning. IET Microwaves, Antennas & Propagation.

Sedivy, P. (2013). Radar PRF staggering and agility control maximizing overall blind speed. Conference on Microwave Techniques (COMITE).

Jylhä, J. et al. (2009). Nonuniform pulse intervals and nonuniform frequency steps for managing radar ambiguity properties. International Radar Conference "Surveillance for a Safer World" (RADAR 2009)

Beskrivning av examensarbetet

Arbetet syftar till att designa PRI-sekvenser för en pulsdopplerradar med önskade egenskaper som t ex Doppler-täckning och sidlobsnivåer. Paralleller till design av glesa arrayer ska undersökas. Utvidgningar till att utreda bredare vågformsdiversitet är önskvärda. 

Din profil

Arbetet är lämpligt för 1-2 studenter med intresse för matematik och signalbehandling.

Du/ni är i slutet av er tekniska civilingenjörsutbildning i Teknisk matematik eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete.

Kontaktperson

Ulrika Svahn, Chef

073-4379809

Milena Anguelova, kontaktperson/handledare

073-4181985

Denna tjänst kräver att du godkänns I en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Om Saab

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Apply for job!