Q3 Delårsrapport 2012

Den 18 oktober offentliggjordes Saabs delårsrapport för det tredje kvartalet 2012.

Delårsrapport Q3 2012 (pdf)

Pressmeddelande inklusive nyckeltal

Läs mer om rapporten och se webcast från presskonferensen (på engelska)

Finansiell översikt

 MSEK  jan-sept 2012     jan-sept 2011   

För-ändr 

 jul-sept 2012    jul-sept    2011    jan-dec 2011 
Orderingång 15 755 13 793 14  4 111 3 147 18 907
Orderstock 36 331 39 411 -8  -738*** -1 246*** 37 172
Försäljningsintäkter 16 704 16 151 3 4 899 4 838 23 498
Bruttoresultat 4 920 4 451 11 1 354   1 411 6 707
Bruttomarginal, % 29,5 27,6   27,6 29,2 28,5
Rörelseresultat (EBIT) 1 382 2 282  -39 258 1 217 2 941
Rörelsemarginal, % 8,3 14,1   5,3 25,2 12,5
Periodens resultat 954 1 798  -47 151 1 103 2 217
Resultat per aktie före utspädning, SEK 9,28 17,27   1,40 10,55 21,19
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 8,98 16,60   1,37 10,15  20,38
Räntabilitet på eget kapital, %* 10,5 15,2        18,1
Operativt kassaflöde ** -660  2 260 -129  -856   -74  2 477
Operativt kassaflöde per aktie efter utspädning,
SEK
-6,05  20,71    -7,84  -0,67  22,69

*) Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod
**) Det operativa kassaflödet inkluderar kassaflöde från den löpande verksamheten om MSEK -424 (2 218) och kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive förändring av kortfristiga placeringar och andra räntebärande finansiella tillgångar om MSEK -236 (42)
***) Avser kvartalets förändring