Knut och Alice Wallenberg stiftelse i stor satsning på industrirelevant forskning

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse sjösätter nu ett omfattande
forskningsprogram kallat Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP, som fokuserar på att höja kompetensnivån
inom autonoma system och mjukvara.

Programmet kommer framförallt att drivas vid universiteten i Linköping, Lund, KTH och Chalmers i nära samarbete med flera industriella partners, däribland Saab. Det är en total satsning på 1,8 miljarder kronor under en tioårsperiod, där stiftelsen står för 1,3 miljarder kronor och resten från universitet och företag. Programmet omfattar grundforskning, utbildning och rekrytering av nationellt och internationellt skickliga forskare.

- För Saab är forskningsprogrammet ett mycket viktigt steg för ökad kompentensutveckling inom autonoma system och mjukvaruutveckling. Att behärska det komplexa samspelet mellan människa och system med olika grad av autonomi blir allt mer centralt. Den internationella konkurrensen är stenhård och det kommer att krävas forskningssatsningar av det här slaget för att kunna möta denna konkurrens, säger Pontus de Laval, Saabs forskningschef. 

- Vi ser här stor potential för utveckling av många av Saabs produkter där fortsatt utveckling av automation och mjukvara kan öka prestanda och användarvänlighet i våra lösningar för kunden ytterligare. Det är mycket glädjande att en sådan stor forskningsfinansiär som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ser samma behov, säger Pontus de Laval.

Saab kommer att ha totalt nio industridoktorander under tioårsperioden. Stiftelsens ambition är att forskarskolan ska ha minst 100 doktorander under programtiden. Saab kommer också att vara aktivt i uppbyggnaden av demonstratorer i nära samarbete med de deltagande universiteten

- Forskningsprogrammets fokus på industriell relevans, långsiktighet, utnyttjande av internationell kompetens och en ambitiös forskarskola är sammantaget ett utmärkt upplägg. En av delarna i denna satsning – demonstratorer – är ett utmärkt sätt att få ny kunskap att omsättas i praktik. Där kan nya lösningar testas i en relevant miljö, säger Pontus de Laval.

Knut och Alice Wallenberg stiftelse pressmeddelande (28/05/15)

Artikel i Dagens Industri (28/05/15)