Status tillståndsprocessen miljötillstånd och projekt banflytt

Saab har nu lämnat in sitt bemötande av de synpunkter som kommit in till myndigheten på den ansökan om nytt miljötillstånd för verksamheten, som gjordes i juli 2016.

 

 

 

Exempel på synpunkter som har lämnats rör buller och krav på ljudisolering av bostäder, utsläpp av lösningsmedel och stoft, utsläpp av metaller samt riskbedömningar och dagvattenhantering.

Saab har bemött dessa synpunkter genom att anta, bestrida samt förklara på vilket sätt man anser att frågan redan har omhändertagits. Bemötandet lämnades till Mark- och Miljödomstolen den 15 december 2017.

Ett så kallat förhandlingsmöte om ansökan kommer att hållas under första kvartalet 2018 i Linköping. Ett beslut från domstolen kan förhoppningsvis komma runt halvårsskiftet 2018.

Efter att beslutet från domstolen vunnit laga kraft kommer bland annat arbetet med flytten av landningsbanan vid Linköpings flygplats att kunna påbörjas.


Vad gäller saken?
Saab är sedan augusti 2016 inne i en tillståndsprocess som avser en ansökan av förnyat tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten inom Saabs industriområde inklusive flygplatsen i Linköping. Det gamla tillståndet är i många delar inaktuellt men gäller ända till att Saab får ett nytt.

I augusti 2016 höll Saab samrådsmöte med intressenter och allmänheten för att informera om den planerade verksamheten inom Tannefors industriområde i Linköping.

Mötet syftade till att informera, svara på frågor och ta emot synpunkter. Samrådsmötet var en del i Saabs process för att söka nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten. Samrådet rönte stort intresse och drygt 200 personer deltog vid mötet.

Saabs ansökan om miljötillstånd för verksamheten lämnades in till Mark- och miljödomstolen i december 2016. Ärendet bereddes hos myndigheten och Saab lämnade in de kompletteringar som begärts. Den kompletta ansökan kungjordes i lokal media (Corren) samt genom utskick till de som yttrat sig i ärendet. Kungörelsen gav möjlighet att lämna synpunkter till Mark- och miljödomstolen.

Saab har nu således lämnat sitt bemötande av inkomna synpunkter och processen löper nu vidare.

Efter att beslutet från domstolen vunnit laga kraft kan bland annat arbetet med flytt av landningsbanan vid Linköpings flygplats, byggnationer etc påbörjas.