Årsstämma 2019

Årsstämma i Saab AB ägde rum torsdagen den 11 april 2019, kl. 16.00, i Saabs hangar, Åkerbogatan 10, Linköping.

This side is available in english

 

Kommuniké från Saab AB:s årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i Saab AB 2019

Anföranden och presentationer vid stämman:

Det talade ordet gäller

Styrelseordförande Marcus Wallenbergs anförande vid stämman

VD Håkan Buskhes anförande vid stämman

Protokoll från årsstämman

Protokoll årsstämma 2019

Bilaga 1 (ej offentlig)

Bilaga 2 - Dagordning årsstämma 2019

Bilaga 3a - Årsredovisning 2018

Bilaga 3b - Revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Bilaga 4 - Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Bilaga 5 - Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2019

Bilaga 6 - Styrelsens förslag till beslut om ersättningsriktlinjer

Bilaga 7 - Styrelsens förslag till LTI 2020

Bilaga 8 - Styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier 2019

 

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag avseende punkterna 9 och 14-16 på dagordningen ingår i kallelsen

Styrelsens förslag till ny bolagsordning

Styrelsens yttrande enl 19:22 Aktiebolagslagen

Valberedningens förslag (Punkt 1 och 10-13 på dagordningen)

Valberedningens förslag till Saabs Årsstämma 2019

Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2019

Valberedningens motiverade yttrande om förslag till styrelse 2019

Övrig information

Styrelsens redovisning enligt 10.3 Svensk kod för bolagsstyrning avseende ersättningar

Revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

 

Den 21 februari 2019 var sista dagen för aktieägare att inkomma med förslag till ärenden att tas upp på agendan.