Årsstämma 2020

Årsstämma i Saab AB kommer att äga rum onsdagen den 1 april 2020, kl. 16:00 i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Insläpp och registrering från kl. 15.00.

This page is available in English

Kallelse till årsstämma i Saab AB  2020 

Information om Saabs årsstämma med anledning av covid-19

Med anledning av spridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19, har Saab beslutat om ett antal åtgärder i samband med årsstämman för att minska risken för smittspridning. 
Saab värnar om sina aktieägares hälsa och välbefinnande liksom deras rättigheter som aktieägare. Saab har också ett ansvar gentemot sina aktieägare och anställda att minimera risken för smittspridning av covid-19.
Saab kommer inför årsstämman onsdagen den 1 april 2020, kl. 16.00, i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm att vidta följande åtgärder:
  • Inregistrering sker först från kl.15.00
  • Ingen förtäring kommer att erbjudas innan stämman.
  • Ingen produktutställning kommer att anordnas i anslutning till stämman.
  • Planerade busstransporter till stämman i Stockholm är inställda.
  • Saab kommer att föreslå bolagstämman att öppna upp för att Saabs aktieägare ska kunna följa stämman via bolagets hemsida för att möjliggöra för dem som inte deltar personligen att ändå följa stämman.

För att ytterligare minska risken för smittspridning uppmanar Saab alla personer som uppvisar symptom, som har varit i ett område med stor smittspridning eller personer som har en nära anhörig som har smittats av covid-19, att stanna hemma och delta via ombud på årsstämman.

För de aktieägare som känner sig oroliga eller för de aktieägare som tillhör en riskgrupp finns möjligheten att delta i årsstämman via ombud och de behöver då inte personligen närvara. Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns längre ner på denna sidan att ladda ner.

Saab har informerats om att Euroclear Sweden kostnadsfritt erbjuder möjlighet för de aktieägare som är privatpersoner och som inte önskar närvara personligen vid stämman att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ett ombud från Euroclear Sweden. För mer information om denna möjlighet se www.euroclearproxy.se. Euroclear Sweden agerar inte för Saabs räkning och tillhandahåller inte tjänster till Saab i detta avseende, men Saab välkomnar detta initiativ och anser att det under rådande förhållanden är ett bra alternativ för aktieägare som inte önskar delta personligen vid årsstämman.

För aktuell information om riskområden och rekommendationer med anledning av covid-19 hänvisas till Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se.

 

Deltagande och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB torsdagen den 26 mars 2020, dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 26 mars 2020.

Anmälan kan ske:

  • på telefon: 013-18 20 55 (vardagar kl. 09.00 17.00),
  • per post: Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  • via nedanstående länk:

LÄNK TILL ANMÄLAN

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registreras i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 26 mars 2020, måste aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå.

Ombud och biträden

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. För fullmaktsformulär klicka på länken nedan.

FULLMAKTSFORMULÄR

Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller annan motsvarande handling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande handling bör i god tid före stämman skickas till Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman ha med sig högst två biträden. Biträde får medfölja endast om aktieägaren anmäler detta i förväg till Saab AB.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman och information om bussar kommer att skickas ut ett par dagar före stämman. Om inträdeskort ej erhållits är du ändå berättigad till deltagande i årsstämman genom uppvisande av legitimation vid inpasseringen till stämman. Vid frågor ring 013-18 20 55.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag avseende punkterna 8b, 12, 13 och 14 på dagordningen ingår i kallelsen
Styrelsens yttrande enl. 19:22 Aktiebolagslagen

Valberedningens förslag (Punkt 1, 9, 10 och 11 på dagordningen)

Valberedningens förslag till Saabs årsstämma 2020
Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2020
Valberedningens motiverade yttrande om förslag till styrelse 2020

Förslag från aktieägaren Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (punkt 15 på dagordningen)

Förslag från aktieägaren Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Övrig information

Styrelsens redovisning enligt 10.3 Svensk kod för bolagsstyrning avseende ersättningar
Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Den 12 februari 2020 var sista dagen för aktieägare att inkomma med förslag till ärenden att tas upp på agendan.