Årsstämma 2016

Årsstämma i Saab AB ägde rum torsdagen den 14 april 2016, i Linköping.

 

Pressmeddelande:

Kommuniké från Saab AB:s årsstämma 2016

Kallelse till årsstämma i Saab AB 2016

Anföranden och presentationer vid stämman:

Det talade ordet gäller

Styrelseordförande Marcus Wallenbergs anförande vid stämman

VD Håkan Buskhes anförande vid stämman

Protokoll från årsstämman

Protokoll årsstämma 2016

Bilaga 1 (ej offentlig)

Bilaga 2 -  Dagordning Årsstämma 2016

Bilaga 3a - Årsredovisning 2015

Bilaga 3b - Revisors yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Bilaga 4 - Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2016

Bilaga 5 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2016

Bilaga 6 - Styrelsens förslag till LTI 2016

Bilaga 7 - Styrelsens förslag till beslut om förvärv och överlåtelse egna aktier 2016

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag avseende punkterna 12-14 på dagordningen ingår i kallelsen

Styrelsens yttrande enl 19:22 Aktiebolagslagen

Valberedningens förslag (Punkt 1, 9, 10 och 11 på dagordningen)

Valberedningens förslag till Saabs Årstämma 2016

Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2016

Valberedningens motiverade yttrande om förslag till styrelse 2016

Övrig information

Styrelsens redovisning enligt 10.3 Svensk kod för bolagsstyrning avseende ersättningar

Revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Den 25 februari 2016 var sista dagen för aktieägare att inkomma med förslag till ärenden att tas upp på agendan.