Bolagsstyrningsrapport

Saab strävar efter att hålla en hög standard i sin bolagsstyrning. Effektiv bolagsstyrning utgör ett led i att stärka Saabs konkurrenskraft och förtroendet på kapitalmarknaden.

Styrningen av Saab utgår från svensk lag, huvudsakligen aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter - vilket också inkluderar Svensk kod för bolagsstyrning - samt andra relevanta svenska och utländska lagar, regler och riktlinjer.

Bolagsstyrningsrapport 2019

Bolagsstyrningsrapport 2019 och Revisors yttrande om Bolagsstyrningsrapporten - Utdrag ur Årsredovisning 2019

Bolagsstyrningsrapport 2019

In English - Corporate Governance Report 2019 and Auditor’s Report on the Corporate Governance Report - Extract from Annual Report 2019

Corporate Governance Report 2019