Extra Bolagsstämma 2018

Aktieägarna i Saab Aktiebolag kallas till extra bolagsstämma på Norra Latin, Pelarsalen, Barnhusgatan 7B, Stockholm, fredagen den 16 november 2018, kl. 12.00.

Insläpp och registrering sker från kl. 11.00.

This side is available in english

Kallelse till extra bolagsstämma i Saab AB 2018

Rätt att delta samt anmälan
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB fredagen den 9 november 2018, dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 12 november 2018.

Anmälan kan ske:
- på telefon: 013-18 20 55 (vardagar mellan kl 9 och
17),
- per post: Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
- via nedanstående länk:


LÄNK TILL ANMÄLAN

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registreras i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 9 november 2018, måste aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå.

Ombud och biträden
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. För fullmaktsformulär klicka på länken nedan.

FULLMAKTSFORMULÄR

Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller annan motsvarande handling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande handling bör i god tid före stämman skickas till Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman ha med sig högst två biträden. Biträde får medfölja endast om aktieägaren anmäler detta i förväg till Saab AB.

Inträdeskort
Inträdeskort som berättigar till deltagande i bolagsstämman kommer att skickas ut ett par dagar före stämman.

Styrelsens förslag
Styrelsens förslag avseende punkten 6 på dagordningen ingår i kallelsen

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf