Intern kontroll

Avsnittet om intern kontroll över den finansiella rapporteringen återfinns i Bolagsstyrningsrapport 2019.