Ersättningsutskottet

Styrelsen har, i enlighet med principer i Koden, utsett ett ersättningsutskott bestående av tre ledamöter: Marcus Wallenberg, Sten Jakobsson och Bert Nordberg. Sten Jakobsson är ordförande i utskottet. Samtliga är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottets uppgifter är att bereda styrelsens beslut om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottet ska även upprätta förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som efter beslut av styrelsen presenteras för årsstämman.

Frågor som rör verkställande direktörens anställningsvillkor, ersättningar och andra förmåner bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Det är ersättningsutskottet som ansvarar för tolkning och tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet har inte någon egen beslutanderätt. Ersättningsutskottet har under 2018 arbetat särskilt med frågor relaterade till bolagets långsiktiga incitamentsprogram, såsom förslag till prestationsmål i bolagets två prestationsrelaterade aktieprogram. Ersättningsutskottet protokollför sina möten och protokoll distribueras till övriga styrelseledamöter.

Utskottet hade under 2018 tre möten. Chefsjuristen Annika Bäremo var under 2018 sekreterare i utskottet.

Ersättning

För information om betald ersättning till Saabs ledande befattningshavare, se not 9 på sidan 97 i Årsredovisningen för 2018.

Ersättningsriktlinjer