Valberedningen 2020

Ledamöter i Saabs valberedning inför årsstämma 2020 var:

  • Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB
  • Petra Hedengran, Investor AB
  • Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
  • Ossian Ekdahl, Första AP-fonden
  • Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerar cirka 57 procent av det totala röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2019.

I slutet av november 2019 ändrades valberedningens sammansättning genom att Ossian Ekdahl från Första AP-fonden ersatte Olof Jonasson från Första AP-fonden.

Årsstämma för Saab AB hölls onsdagen den 1 april 2020 i Stockholm.