Valberedningen 2020

Ledamöter i Saabs valberedning inför årsstämma 2020 är:

  • Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB
  • Petra Hedengran, Investor AB
  • Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
  • Ossian Ekdahl, Första AP-fonden
  • Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerar cirka 57 procent av det totala röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2019.

I slutet av november 2019 ändrades valberedningens sammansättning genom att Ossian Ekdahl från Första AP-fonden ersatte Olof Jonasson från Första AP-fonden.

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas onsdagen den 1 april 2020 i Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till Saabs valberedning kan göra detta på e-mail: valberedningen@saabgroup.com eller med brev till adressen: Saab AB, Att: Valberedningen, Olof Palmes Gata 17, 111 22 Stockholm.

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 29 januari 2020.