Valberedningen 2021

Ledamöter i Saabs valberedning inför årsstämma 2021 är:

Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB
Petra Hedengran, Investor AB
Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Ossian Ekdahl, Första AP-fonden
Anders Algotsson, AFA Försäkring

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande, revisor samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerar cirka 53 procent av det totala röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2020.

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas tisdagen den 13 april 2021 i Linköping.

Aktieägare som vill lämna förslag till Saabs valberedning kan göra detta på e-mail: valberedningen@saabgroup.com eller med brev till adressen: Saab AB, Att: Valberedningen, Olof Palmes Gata 17, 111 22 Stockholm.

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 1 december 2020.