Examensarbete: Förflyttningsplanering mha högupplöst höjd och terrängdata

Lediga 06 februari 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-mar-2018

Plats

Halden, Göteborg

Kontakt

Björn-Arild Lundquist, rekryterande chef +47 959 139 26
Paul Nikkinen, kontakt för ex-jobb +47 452 499 27
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning. I Sverige är Surveillance lokaliserat i bland annat Göteborg, Jönköping och Järfälla. I Norge finns Saab i Halden.

Affärsområde Dynamics inom Saab AB levererar vapensystem för luft- och markstrid, samt marin tillämpning. Vidare levereras simulerings- och träningssystem, samt kamouflage- och skyddslösningar. I Sverige är Dynamics lokaliserat främst i Karlskoga och Linköping, men verksamhet finns även i Jönköping och Gamleby.

Vricon, ett företag samägt av Saab AB och amerikanska DigitalGlobe, kombinerar Saabs unika 3D teknologi med DigitalGlobes gigantiska arkiv av satellitfoton av högsta kvalitet av Jordens yta. Denna kombination möjliggör skapandet av fotorealistiska 3D kartor av jordytan och höjddata med mycket hög noggrannhet, vilka tillgängliggörs för användaren med hjälp av den unika visualiseringsplattformen Vricon Explorer. I Sverige har Vricon kontor i Linköping.

1.1                                  Bakgrund

Markbaserade sensorsystem detekterar och samlar in information om artilleriskjutningar eller om trafik och aktiviteter i luftrummet. Informationen används av mottagaren för att skapa en lägesuppfattning om vilka fientliga aktiviteter som pågår i missionsområdet. Informationen kan utgöra beslutsunderlag för kontrabeskjutning, varning för inkommande eld samt för luftlägesrapportering.

Innan man inleder operativ verksamhet finns en förberedande fas där verksamheten planeras. En del i detta arbete är att hitta lämpliga platser i operationsområdet för att gruppera sina förband, såsom sensorer (radarer) och ledningsplatser.

En artillerlokaliseringsradar kan, beroende av hotnivå, ha behov av att omgruppera med mycket hög takt, kanske så ofta som var 5:e minut. Den nödvändiga förflyttningstakten avgörs av den rådande hotnivån från fientliga radardetektionssystem (ESM). Ett stort problem är att hitta platser som ger god nog täckning av fientligt område samtidigt som förflyttningsmönstret medger förflytting mellan platser i tillräckligt hög takt. Exempel på problem att lösa i planeringsskedet är att hitta framkomliga förflyttningsvägar mellan platser, att hitta förflyttningsvägar där förflyttning kan ske inom viss angiven tid, att hitta förflyttningsvägar där enheten undgår upptäckt av fienden samt att sammanställa ett förflyttningsmönster som medger kontinuerlig radartäckning av ett missionsområde. Fordonets framkomlighet har stor betydelse i dessa analyser. Ett hjulbaserat fordon har betydligt sämre framkomlighet i terräng än en bandvagn, men förflyttar sig fortare på väg. Ett sensorsystem kan vara antingen hjul eller bandbaserat.

Din framtida utmaning

I de analyser som planeringen baseras på spelar tillgången till kart- och terrängdata en mycket viktig roll. Saab har tillsammans med företaget VRICON, delägt av Saab, tagit fram Rapid 3D mapping-tekniker för att utifrån satellit- och flygfoto noggrant kunna beräkna höjd på skogsbeklädnad och byggnader, samt att klassificera terrängen i olika terrängklasser såsom vägar, skog, vatten mm. Vi önskar i detta examensarbete undersöka möjligheten att hitta förflyttningsmönster som uppfyller de givna operationella kraven (möjlig tid på en plats, antal sensorer, fordonstyp mm).

1.2                                Arbetets omfattning

Att genomföra en studie inom området i syfte att identifiera tänkbara sökmetoder och urvalskriterier för att hitta optimerade förflyttningsmönster, både för sensorer och för ledningsplatser, baserad på terrängdata inkluderande höjddata från VRICONS Rapid 3D mapping. I arbetet ingår att implementera, testa och demonstrera några av de kandidatmetoder, som identifieras, i en befintlig programvara RACCOON.

Indata till analyserna är ett set med tänkbara grupperingsplaster, samt geografiskt område där man skall upptäcka fientligt artilleri. Resultatet av analyserna förväntas vara förslag på förflyttningsschema.

1.2.1                         Förväntat resultat

Förslag på tänkbara lösningar där en lösning implementeras och demonstreras, tillsammans med en studierapport.

1.2.2                            Studierapport

Arbetet skall dokumenteras i en rapport som beskriver tänkbara lösningar på problemet och hur man bäst använder sig av en kombination av lågupplöst och högupplöst höjddata. För och nackdelar med de tänkbara lösningarna presenteras.

1.2.3                            Implementation

Implementationen består av två delar. Denne ena delen är implementation av själva analysen, den andra delen är presentation av resultatet. Implementationen förutsätts göras i Java, C eller C++, eventuellt skall GUI implementeras i C# innanför ett existerande ramverk.

1.2.3.1                         Analys

Implementera de i studierapporten föreslagna analyserna.

1.2.3.2                         Presentation

Man skall kunna ge in indata till analyserna. Indata består av tänkbart grupperingsplatser samt missionsområde där fientligt artilleri förväntas bedriva verksamhet. Resultatet av en analys skall kunna visas grafiskt både över en 2D-karta och i 3D.

Den du är idag

1.3                                  Vem söker vi

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning eller motsvarande och ska påbörja ditt 30 hp examensarbete.

Antal deltagare: 2 personer Omfattning: 30 poäng (20 veckor) Lämpliga deltagare bör ha en bakgrund i matematisk modellering och programmering.

Tjänsten omfattas av försvarssekretess med krav på svenskt eller norskt medborgarskap. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!