Examensarbete: Grupperingsoptimering baserad på högupplöst geodata

Lediga 06 februari 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-mar-2018

Plats

Göteborg

Kontakt

Ulrika Svahn, rekryterande chef +46 31 7949809
Håkan Warston, kontakt för ex-jobb +46 31 7948206
Anja Malmborg, HR +46 102167474
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.  I Sverige är Surveillance lokaliserat i bland annat Göteborg, Jönköping och Järfälla. I Norge finns Saab i Halden.

Affärsområde Dynamics inom Saab AB levererar vapensystem för luft- och markstrid, samt marin tillämpning. Vidare levereras simulerings- och träningssystem, samt kamouflage- och skyddslösningar. I Sverige är Dynamics lokaliserat främst i Karlskoga och Linköping, men verksamhet finns även i Jönköping och Gamleby.

Vricon, ett företag samägt av Saab AB och amerikanska DigitalGlobe, kombinerar Saabs unika 3D teknologi med DigitalGlobes gigantiska arkiv av satellitfoton av högsta kvalitet av Jordens yta. Denna kombination möjliggör skapandet av fotorealistiska 3D kartor av jordytan och höjddata med mycket hög noggrannhet, vilka tillgängliggörs för användaren med hjälp av den unika visualiseringsplattformen Vricon Explorer. I Sverige har Vricon kontor i Linköping.

 

1.1                                  Bakgrund

Markbaserade sensorsystem samlar in information om trafik och aktiviteter i luftrummet. Informationen används av mottagaren för att skapa en uppfattning om vilka aktiviter som pågår i luftrummet och utgör beslutsunderlag då användaren skall ta beslut om hur man själv skall agera. Beroende på vem användaren är så är det olika typer av information som är relevant.

Innan ett förband inleder operativ verksamhet så finns en förberedande fas där verksamheten planeras. En del i detta arbete är att hitta lämpliga platser i operationsområdet, där man kan gruppera sina enheter, såsom sensorer och eldenheter. Viktiga aspekter när man bedömer huruvida en plats är lämplig eller inte för att gruppera på är bland annat vilket synfält dessa enheter har från denna plats samt platsens och den omgivande terrängens beskaffenhet.

I denna analys så spelar tillgången till kart- och terrängdata en mycket viktig roll. I dagsläget används oftast höjddatabaser där markens höjd är angiven, men höjd på skogsbeklädnad och byggnader saknas. Det sistnämnda kan leda till att slutsatser från grupperingsanalysen kan vara felaktiga. Saab har tillsammans med företaget Vricon, delägt av Saab, tagit fram teknologi för s.k. Rapid 3D Mapping för att utifrån satellit- och flygfoto noggrant kunna beräkna höjd på skogsbeklädnad och byggnader. Vi önskar i detta examensarbete undersöka vilka möjligheter dessa metoder erbjuder för att bygga planeringsverktyg för att hitta och optimera grupperingsgeometri givet olika typer av terrängberoende optimeringsvillkor.

Din framtida utmaning

1.2                                  Arbetets omfattning

Att genomföra en studie inom området i syfte att identifiera tänkbara sökmetoder och urvalskriterier för att hitta optimerade grupperingsplatser, både för sensorer och för eldenheter, baserad på terrängdata inkluderande detaljerad höjddata från VRICON. I arbetet ingår att implementera, testa och demonstrera några av de kandidatmetoder, som identifieras, i en befintlig programvara.

Indata till grupperingsanalyserna är luftvolym där flygaktivitet kan förekomma, samt geografiskt område där man kan gruppera sensorer och eldenheter. Arbetet går ut på att identifiera vilka krav som ställs på en grupperingsplats för att den skall vara lämplig för olika typer av enheter och sedan med lämplig sökstrategi och metoder först hitta tänkbara grupperingspositioner inom valt område, för att sedan kunna analysera respektive kandidat till grupperingsplats mer i detalj.

1.2.1                           Förväntat resultat

Förslag på tänkbara lösningar där en lösning implementeras och demonstreras, tillsammans med en studierapport.

1.2.2                                 Studierapport

Arbetet skall dokumenteras i en rapport som beskriver tänkbara lösningar på problemet och hur man bäst använder sig av en kombination av lågupplöst och högupplöst höjddata. För och nackdelar med de tänkbara lösningarna presenteras.

1.2.3                                 Implementation

Implementationen består av två delar. Denne ena delen är implementation av själva analysen, den andra delen är presentation av resultatet. Implementationen förutsätts göras i Java, C eller C++, eventuellt skall GUI implementeras i C# innanför ett existerande ramverk.

1.2.3.1                               Analys

Implementera de i studierapporten föreslagna analyserna.

1.2.3.2                               Presentation

Man skall kunna ge indata till analyserna. Indata består av tänkbart grupperingsområde samt en luftvolym inom vilket fientligt flyg kan uppträda. Resultatet av en analys skall kunna visas grafiskt både över en 2D-karta och i 3D.

Den du är idag

1.3                                  Vem söker vi

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning eller motsvarande och ska påbörja ditt 30 hp examensarbete.

Antal deltagare: 2 personer Omfattning: 30 poäng (20 veckor) Lämpliga deltagare bör ha en bakgrund i matematisk modellering och programmering.

 

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet. #LI-DNP #LI-DNP

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!