Examensarbete: Modellering av passiva radarmotmedel

Lediga 08 mars 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-maj-2018

Plats

Göteborg

Kontakt

Magnus Enger, rekryterande chef +46 31 794 8425
Maria Forsberg, HR +46 31 794 8276
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Affärsenheten Airborne Surveillance System ansvarar för flygburen radar och övervakningssystem och examensarbetet kommer bedrivas inom sektionen Concepts & Functions.

Vårt arbetsområde är avancerade systemstudier både rörande våra befintliga och framtida produkter samt systemdesign av gemensamma funktioner för våra radarsystem. Vi har en generellt sett hög teoretisk kompetens där all personal har en gedigen bakgrund och våra kontaktytor återfinns både inom och utom företaget.

Din framtida utmaning

Ett modernt stridsflygplan är som regel utrustat med dels en kombinerad spanings- och eldledningsradar och dels ett motmedelssystem, där syftet med det senare är att förneka motståndarens sensorer korrekta inmätningsdata i en luftstridsduell. Radarns huvudsakliga uppgifter är att i spaningsfasen hitta nya mål och vid luftmålbekämpning skicka måldata till en radarstyrd jaktrobot. Ett av de viktigaste passiva radarmotmedlen är fortfarande remsor (Eng: chaff), som består av tunna metallbelagda glasfiberstrån med en längd anpassad till radarvåglängden. Typiskt fälls remsor i paket som sprids antingen pyrotekniskt eller med hjälp av den aerodynamiska turbulens som alltid uppstår runt flygplanskropp och vingar. Remsorna bildar därvid ett moln med förhållandevis stor radarmålarea som därigenom kan vilseleda en radar. 

I en modern radar av pulsdopplertyp finns ett antal tänkbara signalbehandlingsmetoder för att skilja ut falska mål orsakade av remsor från äkta mål, t ex analys av målens dopplerspektrum. För att prova ut sådana metoder krävs normalt flygprov, vilket är kostsamt, resurskrävande och förlänger systemutvecklingsloopen. Av dessa skäl vill vi kunna simulera remsfällning på ett effektivt sätt. 

Examensarbetet går ut på följande:

  1. Studera relevanta rapporter och övriga publikationer i ämnet passiva radarmotmedel
  2. Studera relevant litteratur för att i någon mån förstå virvelbildning kring aerodynamiska ytor och deras koppling till flygplansmanöver
  3. Bygg en modell i MATLAB för hur radarmålytan från remsor fällda från ett stridsflygplan utvecklas som funktion av tid och frekvens. Modellen skall kunna användas för att kunna utveckla signalbehandlingsmetoder som analyserar dopplerspektrum för remsmoln. Modellen valideras genom jämförelse med inspelade data med remsor från flygprov
  4. Presentera resultaten i rapport och presentation

Den du är idag

Examensarbetet är lämplig för en eller två studenter på mastersnivå med inriktning mot t.ex. teknisk matematik, fysik, eller signalbehandling. God kunskap i MATLAB är en förutsättning #LI-DNP.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!