Examensarbete: Verktyg för gruppering av förband

Lediga 03 november 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-mar-2018

Plats

Göteborg

Kontakt

Ulrika Svahn, rekryterande chef +46 31 7949809
Håkan Warston, kontakt för ex-jobb +46 31 7948206
Anja Malmborg, HR +46 102167474
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning. I Sverige är Surveillance lokaliserat i bland annat Göteborg, Jönköping och Järfälla. I Norge finns Saab i Halden.

Affärsområdet Dynamics inom Saab AB levererar vapensystem för luft- och markstrid, samt marin tillämpning. Vidare levereras simulerings- och träningssystem, samt kamouflage- och skyddslösningar. I Sverige är Dynamics lokaliserat främst i Karlskoga och Linköping, men verksamhet finns även i Jönköping och Gamleby.

Vricon, ett företag samägt av Saab AB och amerikanska DigitalGlobe, kombinerar Saabs unika 3D teknologi med DigitalGlobes gigantiska arkiv av satellitfoton av högsta kvalitet av Jordens yta. Denna kombination möjliggör skapandet av fotorealistiska 3D kartor av jordytan och höjddata med mycket hög noggrannhet, vilka tillgängliggörs för användaren med hjälp av den unika visualiseringsplattformen Vricon Explorer. I Sverige har Vricon kontor i Linköping.

1.1                                  Bakgrund

Ett militärt förband innehåller vanligtvis flera olika typer av enheter, som alla har olika uppgifter att lösa. Typiska enheter i förbandet är sensorer, eldenheter och ledningsenheter. Tillsammans bygger dessa upp förbandets förmåga och de olika enhetstyperna ställer var och en sina särskilda krav på de platser de skall grupperas på för att kunna operera på bästa sätt. Exempel på typiska förband är luftvärnsbataljoner och artilleribataljoner.

Både innan man inleder operativ verksamhet och under pågående operation så genomför man planering av verksamheten. En viktig del av planeringsarbetet utgörs av att identifiera lämpliga platser i operationsområdet där förbandets enheter kan grupperas för att tillsammans på bästa sätt lösa sin uppgift. Optimering av grupperingsplatserna på förbandsnivå blir en viktig uppgift för att man skall få ut så stor effekt som möjligt av de begränsade resurser som man förfogar över. För att kunna skydda sig så måste förbandet dessutom vara rörligt vilket innebär att ingående enheter förflyttar sig mellan olika grupperingsplatser relativt ofta.

Viktiga aspekter när man bedömer huruvida en plats är lämplig att gruppera på är både om platsen är lämplig för den enskilda enheten, men även hur väl enheten kan lösa sin uppgift tillsammans med förbandets övriga enheter. Grupperingsgeometrin i förhållande operationsområdet är viktig för att erhålla bästa möjliga förmåga. Viktiga aspekter när man bedömer en uppsättning grupperingsplatser är uppnådd spaningsvolym, kommunikationstäckning, grupperingsgeometri, platsernas nåbarhet, etc.

Din framtida utmaning

Man behöver i planeringsarbetet ha tillgång till kart- och terränginformation som är tillräckligt detaljerad och aktuell för att ge möjlighet till att snabbt kunna hitta lämpliga platser att gruppera på. Saab har tillsammans med företaget Vricon tagit fram teknologi för s.k. Rapid 3D Mapping för att utifrån satellit- och flygfoto noggrant kunna beräkna höjd på skogsbeklädnad och byggnader. Vi önskar i detta examensarbete undersöka vilka möjligheter dessa metoder erbjuder för att bygga planeringsverktyg för att hitta och optimera grupperingsgeometri på förbandsnivå.

1.2                                  Arbetets omfattning

Att genomföra en studie inom området i syfte att identifiera tänkbara optimeringsmetoder och urvalskriterier för att hitta optimerad gruppering på förbandsnivå, baserad på terrängdata inkluderande höjddata från Vricons Rapid 3D mapping. I arbetet ingår att implementera, testa och demonstrera några av de kandidatmetoder, som identifieras, i en befintlig programvara.

Indata till grupperingsanalyserna är luftvolym där flygaktivitet och artilleri-verksamhet kan förekomma, samt geografiskt område där man kan gruppera sensorer och eldenheter. Arbetet går ut på identifiera och testa metoder och sökstrategier för att optimera gruppering för multipla enheter i ett förband där olika enhetstyper ställer olika krav på respektive grupperingsplats.

1.2.1                         Förväntat resultat

Förslag på tänkbara lösningar där en lösning implementeras och demonstreras, tillsammans med en studierapport.

1.2.2                               Studierapport

Arbetet skall dokumenteras i en rapport som beskriver tänkbara lösningar på problemet och hur man bäst använder sig av en kombination av lågupplöst och högupplöst höjddata. För och nackdelar med de tänkbara lösningarna presenteras.

1.2.3                               Implementation

Implementationen består av två delar. Denne ena delen är implementation av själva analysen, den andra delen är presentation av resultatet. Implementationen förutsätts göras i Java, C eller C++, eventuellt skall GUI implementeras i C# innanför ett existerande ramverk.

1.2.3.1                             Analys

Implementera de i studierapporten föreslagna analyserna.

Den du är idag

1.2.3.2                            Presentation

Man skall kunna ge indata till analyserna. Indata består av tänkbart grupperingsområde samt en luftvolym inom vilket fientligt verksamhet kan uppträda. Resultatet av en analys skall kunna visas grafiskt både över en 2D-karta och i 3D.

1.3                                  Vem söker vi

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning eller motsvarande och ska påbörja ditt 30 hp examensarbete.

Antal deltagare: 2 personer Omfattning: 30 poäng (20 veckor) Lämpliga deltagare bör ha en bakgrund i matematisk modellering och programmering.

 

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!