Examensarbete: Virtuell prototyp av elektrisk drivenhet

Lediga 19 november 2018

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-dec-2018

Plats

Huskvarna

Kontakt

Anders Ottergren +46 102168188
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

I affärsområdet Industrial Products & Services (IPS) ingår affärsenheterna Aerostructures, Avionics och Combitech, samt Ventures portfölj av hel- och delägda företag. IPS fungerar som en holdingorganisation där varje verksamhet utvecklar och arbetar med strategier för lönsam tillväxt efter förutsättningarna på respektive marknad. En stor del av affärerna sker på en så kallad business-to-business-marknad. Affärsområdet har cirka 2400 medarbetare och omsätter ungefär 4 miljarder SEK.

 

Din framtida utmaning

Detta examensarbete representerar en kvalificerad ingenjörsuppgift i arbetslivet. Din uppgift är att utifrån en fingerad kundspecifikation på en elektrisk drivenhet genomföra en förstudie som inkluderar topologival och reglermetod. Efter förstudiens genomförande ska den valda lösningen modelleras och simuleras för att verifiera att kundkraven uppfylls. En virtuell prototyp av den elektriska drivenheten realiseras på detta sätt.

Målsättningen med modelleringen och simuleringen är:

  • Försäkra sig om att den valda designen uppfyller kraven på systemet alternativt upptäcka brister i den valda designen vilket leder till att man återgår till ny förstudie.

Nyttan för företaget är dessutom att denna virtuella prototyp bidrar till högre kvalitet på indata till efterföljande hård- och mjukvaruspecifikationer.

Den elektriska drivenheten som arbetet riktas mot försörjs med oreglerad +/- 270V DC. DC-spänningen ska omformas till en växelspänning med konstant rms-spänning och konstant frekvens. Växelspänningen strömförsörjer en asynkronmotor på max 7.5 kW.

Vi tänker oss att förstudiefasen består av kravnedbrytning och systemval med ingenjörsmässig metodik. Modellering och simulering genomförs i systemsimuleringsprogram som Simulink/Simscape.

Redovisning av arbetet sker i form av rapport och muntlig redovisning.
Redovisningen ska omfatta huvuddragen i förstudien och simuleringsresultaten.

Den du är idag

Examensarbetet är riktat till studenter i slutet av sin masterutbildning. Studenterna bör ha fördjupning inom något av områdena elektriska drivsystem, elkraft, reglerteknik, systemteknik eller signalbehandling.

På grund av arbetets omfattning är 2 studenter att föredra. Arbetet kan genomföras av 1 student om förkunskaperna bedöms vara tillräckliga.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!