Företrädesemission 2018

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är den här delen av Saabs webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Offentliggörande eller distribution av informationen på följande sidor kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och alla personer som bereder sig tillträde till dessa webbsidor bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Informationen på denna del av Saabs webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Japan, Indien, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk, dansk, finsk, norsk eller brittisk rätt. Informationen på följande sidor riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Japan, Indien, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalade tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Saab (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller tillämplig värdepapperslagstiftning i andra jurisdiktioner.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till (i) USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA, eller (ii) Kanada, Japan, Indien, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk, dansk, finsk, norsk eller brittisk rätt.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige, Danmark, Finland, Norge och Storbritannien. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU).

Även om Saab är av uppfattningen att den information som lämnas på följande sidor är korrekt och komplett per dagen för lämnande av informationen och även om Saab kan komma att lämna ny information från tid till annan, åtar sig Saab inget ansvar för att uppdatera eller korrigera sådan information och frånsäger sig uttryckligen någon skyldighet att göra detta.

För att få tillgång till informationen på denna del av Saabs webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Saabs webbplats.