Konvertibelemission till anställda i Sverige inom Saab-gruppen

Konvertibelemission till anställda i Sverige inom Saab-gruppen

Styrelsen för Saab AB har beslutat föreslå att anställda i Sverige inom Saab-
gruppen skall erbjudas teckna konvertibla skuldförbindelser i Saab AB.

Det konvertibla förlagslånet skall motsvara högst 2,8 miljoner aktier i Saab
AB, vilket vid nuvarande börskurs medför ett totalt nominellt lånebelopp om
cirka 260 Mkr. Lånet skall löpa under tiden från och med den 4 december 1998
till och med den 30 juli 2004. Lånet skall löpa med en årlig ränta uppgående
till 12 månaders STIBOR med ett avdrag om cirka 0,45 procentenheter, vilket
idag motsvarar cirka 3,90 procent. Konvertering skall kunna ske till aktier av
serie B. Konverteringskursen skall motsvara ett belopp uppgående till cirka
130 procent av den genomsnittliga betalkursen för aktier av serie B i Saab AB
under viss tid före den extra bolagsstämman. Anmälningstiden föreslås löpa
mellan den 5 oktober och den 16 oktober 1998.

Vid fullteckning och full konvertering kommer 2,8 miljoner aktier tillkomma,
vilket skulle ge en utspädning med högst 2,6 procent av antalet aktier och
högst 1,7 procent av antalet röster.

Extra bolagsstämma för att behandla styrelsens förslag kommer att äga rum den
30 september 1998 på Saab i Linköping. Styrelsens förslag hålls tillgängligt
från och med den 23 september 1998 på Saab ABs huvudkontor i Linköping.
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=9398

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD