Inbjudan Bolagstämma

Handläggare/Handled by Datum/Date Referens/Referen
ce
Lars Jagerfelt 1999-04-26 CU 99:16 S

Inbjudan

Bolagsstämma i Saab AB

Vi påminner härmed om att första ordinarie bolagsstämma i Saab AB hålls
tisdagen den 27 april kl 18.00. Bolagsstämman äger rum på Saab i Linköping.
Representanter från media hälsas välkomna till stämman!

Tid: Tisdagen den 27 april kl 18. (Insläpp från kl 16.30)
Plats: Saab Aircraft, leveranshangaren, följ skyltar "Bolagsstämma"
Dagordning: Bifogas
Anmälan: Av praktiska skäl önskar vi få Din anmälan senast
den27 april, kl 15.00
Anmälan görs till Petra Svensson,
Koncernstab Information, tel 013-187070 eller via fax
013-187200. Uppge namn, personnummer och media.

Möjlighet att göra intervjuer finns direkt efter stämman, ca kl 19.00 Det är
dock inte tillåtet att filma eller ta upp ljud undet pågående bolagsstämma!

För ytterligare information, kontakta:
Lars Jagerfelt, Informationschef Saab AB tel 013-187165


DAGORDNING
På stämman skall behandlas
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordningen
Val av två justeringsmän
Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Anförande av verkställande direktören
Beslut om
a) fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande vinst enlig den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen
Val av revisorer och revisorssuppleanter

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/26/19990426BIT00190/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/04/26/19990426BIT00190/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=23286

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF