Baltic Watch Översiktsbild av Östersjön ger ökad civil säkerhet

Baltic Watch
Översiktsbild av Östersjön ger ökad civil säkerhet

Baltic Watch är ett informationsteknologisystem för att förbättra den civila
säkerheten på Östersjön. En multinationell industrigrupp som leds av Saab
(affärsenhet Framtida produkter och teknik) i samarbete med Celsius och
Ericsson från Sverige, Tekla från Finland, Cypernetica från Estland samt IT-
Alise från Lettland har lämnat en offert till den svenska regeringen på ett
övervaknings-system för Östersjöområdet.

Offerten gäller inledningsvis en projektdefinitionsfas som ska sträcka sig
över nio månader. Denna fas kommer att pågå samtidigt som myndigheterna i
Östersjöländerna arbetar på en specifikation. Avsikten är att
projektdefinitionsfasen ska leda till en demonstrationsfas som sträcker sig
ytterligare några år fram i tiden. I demonstrationsfasen skapas en
översiktsbild av trafiksituationen på Östersjön. Den ska ge beslutsstöd till
myndigheternas operationer i Östersjöområdet samt underlätta samarbetet mellan
de olika länderna.

Baltic Watch syftar till att öka säkerhet för liv, egendom och miljö i
Östersjöområdet. Detta skall ske genom exempelvis gränsövervakning,
trafikkontroll och meteorologi. Genom att integrera markradar, flygburen radar
och GP&C (Global Positioning and Communication) utvecklas ett heltäckande
system som i framtiden kan kompletteras med satellitövervakning och obemannade
farkoster (UAV). De olika teknikerna kopplas samman via en databas som
sammanställer och analyserar data. Informationen görs tillgänglig via internet
där intressenterna kan söka fram aktuell information om läget på Östersjön
dygnet runt. Fartyg som trafikerar Östersjön kan ta reda på trafiksituationen,
myndigheter som är engagerade i sjöräddning kan med hjälp av Baltic Watch
samordna sina operationer. Eventuella oljeutsläpp skulle också kunna
lokaliseras i realtid.

Baltic Watch kan beskrivas som ett system av system och är en del av
industrins strategi att utnyttja sitt systemarbete inom civila projekt. I
dagens högteknologiska samhälle är det viktigt att funktioner och egenskaper
hos ett system samverkar, är integrerade, att de är användarvänliga och
möjliga att vidareutveckla.

Baltic Watch visar hur informationsteknologi kan användas för att stärka
samarbetet mellan olika myndigheter både nationellt och internationellt i de
olika länderna omkring Östersjön.

Saab är i huvudsak verksamt inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och
erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad
informationsteknologi. Omsättningen är ca 8 miljarder kronor och antalet
anställda ca 8 000.

För ytterligare information, kontakta:
Marie Aktö, informatör,
tel: 013-18 30 76
mobil: 070-565 99 52
e-mail: marie.akto@saab.se

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/06/03/19990603BIT00020/bit0001.pdf
http://www.bit.se/bitonline/1999/06/03/19990603BIT00020/bit0002.doc
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=26598

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

PDF
MSWORD