Delårsrapport januari-juni

DELÅRSRAPPORT

Januari - juni 1999* Nettoomsättningen ökade med 23% till 4.810 Mkr.


* Rörelseresultat ökade med 60% till 549 Mkr.


* Nettovinsten var 486 (332) Mkr och vinsten per aktie 4,57 (3,11) kr.


* Utsikterna för helåret är fortsatt goda.


* Saab förvärvade i juli Barracuda Technologies AB som sysslar med
motmedelsteknik


* Survey Systems, Pronesto och Combitech Electronics har avyttrats


Verkställande Direktörens kommentar

"Den operativa verksamheten utvecklas gynnsamt. Projekten följer plan och
arbetet med kostnadsrationaliseringar är framgångsrikt. Avvecklingen av
regionalflygproduktionen har gått bättre än planerat. Sammantaget visar såväl
omsättning som resultat en positiv utveckling och är väsentligt bättre än
samma period föregående år. Även för helåret bedöms rörelseresultatet bli
bättre än föregående år.

Training Systems behåller sin ledande ställning inom sin nisch. Två nya
produktområden fick sina första order under perioden - Gamer, Gunnery and
Maneuvre Exercise System, till den amerikanska 7:e armén (där första
leveransen redan skett) och den nya eldhandvapensimulatorn BT47 till
Österrike.

Genom omförhandling av leveranskontraktet för Gripen med FMV har utrymme
skapats för beställning av varnings- och motverkanssystem och en initial
beställning till ett värde av 100 MSEK erhölls i juli. Systemet har stora
likheter med det system vi erbjuder till exportversionen av Gripen.
Avvecklingen av regionalflygtillverkningen går fortsatt bra och väl inom ramen
för de reserveringar som gjorts, samtidigt som vi har lyckats bibehålla värdet
på den befintliga flygplansflottan på en tillfredsställande nivå. Under andra
kvartalet tillverkades de sista regionalflygplanen. I och med att produktionen
nu är avslutad har vi kunnat göra en säkrare bedömning av kostnaderna, vilket
har möjliggjort en reservupplösning med 174 miljoner kronor i
halvårsbokslutet. Ytterligare strukturåtgärder återstår planenligt.

Förvärvet av Barracuda Technologies, som arbetar med skydd mot upptäckt och
identifiering genom signaturanpassning, stärker vår kompetens inom motmedels-
teknologi, med tillämpning på flera av våra andra militära produktområden.

Renodlingen av Combitech fortsätter och ytterligare tre bolag har genom
avyttring placerats i nya miljöer.

Det nyligen förvärvade Nyge Aero har sammanförts med Saab Helikopter. Nyge
Aero bidrar redan, även efter förvärvskostnader, positivt till resultatet.

Den 15 juni presenterade Försvarsmakten sitt förslag till ny materielplan.
Förslaget innebär bl a att Gripens roll som en hörnsten i ett försvar baserat
på snabb informations- och ledningskrigföring bekräftas. Däremot saknas enligt
planen för närvarande medel för deltagande i vissa relaterade
utvecklingsprojekt, bl a framtagande av radarjaktroboten Meteor, trots att
projektet ges hög prioritet och drivs som ett internationellt samarbete med
svenskt deltagande sedan flera år. Beslut kommer efter politisk behandling att
fattas av Riksdagen.

När det gäller exportversionen av Gripen har en ökning av investeringarna i
utveckling och anpassning av bland annat lufttankning, tropikalisering och
NATO-anpassning skett under året. Investeringarna har planenligt påverkat
resultatet för Military Aerospace.

I samarbete med svenska regeringen har möjlighet skapats att kunna hyra ut
Gripen till exportkunder, villkorat till senare köp av nya flygplan. Polen har
i juli erbjudits en sådan lösning, som skulle innebära lån av 18 flygplan och
senare leverans av 60 nya Gripen. I det långsiktiga arbetet med att
marknadsföra Gripen på export har vi också bl a, som svar på formella
förfrågningar, lämnat ytterligare information till Chile och en formell
förfrågan från Tjeckien bearbetas för närvarande. Sedan november 1998 pågår
slutförhandlingar med Sydafrika, som valt att förhandla med Saab-BAe om
leverans av 28 flygplan."


Affärsområden

Saab är verksamt främst inom bl a flyg-, rymd- och försvarsindustrin och
erbjuder avancerade produkter och system baserade på sofistikerad
informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training
Systems, Commercial Aircraft och Combitech. Regional Aircraft är under
avveckling.

Military Aerospace. Affärsenheten Gripen levererade under första halvåret 9
(9) Gripenplan och därmed har totalt 74 flygplan levererats av de 204 som
Försvarets Materielverk, FMV, beställt. Dynamics verksamhet omfattar
högteknologiska produkter inom styrda vapen och optroniska system. Avionics,
som ägs till 50,1%, utvecklar och tillverkar presentations- och spaningssystem
samt telekrigsystem. Orderingången under andra kvartalet för Military
Aerospace var 440 Mkr och omfattade bland annat order på vidareutveckling och
reservdelar till Gripen.

Space, som ägs till 60 procent av Saab och 40 procent av Ericsson, utvecklar
och tillverkar omborddatorer, antenner och annan utrustning till
rymdindustrin. Under andra kvartalet uppgick orderingången till 172 Mkr och
omfattade bland annat datasystem till den obemannade försörjningsfarkost som
utvecklas för den nya internationella rymdstationen. Förhandlingar om fler
datasystem pågår.

Training Systems är världsledande inom simuleringssystem baserade på
laserteknik för direktriktade vapen. Under andra kvartalet var orderingången
113 Mkr, avseende bl a den första ordern på den nya eldhandvapensimulatorn
BT47.

Commercial Aircraft består av tre affärsenheter, Collaborative Programs,
Customer Support (Saab Aircraft AB) och Saab Aircraft Leasing. Inga
förändringar har skett under andra kvartalet av Saab Aircraft Leasings
leasingportfölj som därmed omfattade 314 Saab 340 och Saab 2000 jämfört med
316 flygplan vid årsskiftet. Vid halvårsskiftet var sex flygplan inte
kontrakterade med flygbolag jämfört med åtta vid årsskiftet. Orderingången
under andra kvartalet för Commercial Aircraft uppgick till 204 Mkr.

Combitechs verksamhet omfattar produkter inom civila, högteknologiska nischer.
Under andra kvartalet har Pronesto och Survey Systems avyttrats med positiv
resultateffekt och en överenskommelse om avyttring av Combitech Electronics
har träffats med det norska företaget Kitron. Marine Electronics har tecknat
ett världsomspännande leveransavtal avseende radarbaserade nivåmätsystem till
oljetankterminaler med ett av världens största oberoende tankterminalbolag,
Van Ommeren. Combitechs orderingång uppgick till 297 Mkr under andra
kvartalet.

Regional Aircraft levererade tre Saab 2000 till Crossair och en Saab 340 AEW
till FMV under andra kvartalet. Kvarvarande leveranser under 1999 utgörs av
två, redan färdigställda, Saab 340 till Japan Air Commuter.

Nettoomsättning

Gruppens nettoomsättning ökade med 23 procent till 4.810 (3.921) Mkr.
Omsättningen ökade avseende Dynamics, bland annat leveranser av Strix till
Schweiz, och i Training Systems genom stora leveranser av simulatorer till
Tyskland. Inom Combitech ökade faktureringen framförallt för Traffic Systems
avseende Melbourne, men också för databolagen Software och Network.
Omsättningen ökade också genom att Avionics från och med i år ingår i
koncernens omsättning och genom förvärvet av Nyge Aero.

Resultat
Rörelseresultatet ökade med 60 procent till 549 (344) Mkr. Alla affärsområden
förbättrade sitt resultat, utom Military Aerospace beroende främst på högre
planerade utvecklingskostnader för exportversionen av Gripen. Förbättringarna
i Space och Training Systems är främst resultatet av högre volymer.
Förbättringen av resultatet i Combitech beror på att Traffic Systems inte har
påverkat resultatet negativt under första halvåret 1999 då reserveringar för
det förväntade underskottet gjordes redan 1998. Resultatet i Traffic Systems
har emellertid förbättrats jämfört med föregående år. Reavinster i Combitech
från avyttring av bolag var lägre, 19 Mkr jämfört med 70 Mkr föregående år.
Periodens resultat har också förbättrats med 174 Mkr genom upplösning av
reserv avseende avvecklingen av Regional Aircraft. Övriga rörelseintäkter på
86 (191) Mkr består i huvudsak av realisationsvinst vid avyttring av bolag 19
(70) Mkr, upplösning av reserv motsvarande förlusten i Customer Support 14
(61) Mkr samt tradingresultat inom Treasuryverksamheten och kursvinster m m,
vilka uppgick till 53 (60) Mkr. Projekträntor avseende ej upparbetade förskott
uppgick till 113 (115) Mkr.

Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 172 (131) Mkr.
Föregående års finansnetto belastades av en engångspost på 44 Mkr. Den
genomsnittliga avkastningen på likvida medel uppgick till 5,17 (5,25) procent.
Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till 721 (475) Mkr.
Aktuella och uppskjutna skatter uppgick till -209 (-133) Mkr, vilket motsvarar
en effektiv skatt på 29 procent på resultatet efter finansiella poster.

Finansiering och likviditet
Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har sedan 1
januari, minskat med -1.533 Mkr till 11.458 (12.991) Mkr. Minskningen beror
främst på högre upparbetning inom Gripenprogrammet, avvecklingen av
regionalflygstillverkningen, stora momsinbetalningar samt utbetalning av
utdelning på 213 Mkr. Gruppens finansiella ställning är stark och
nettolikviditeten efter avdrag för avsättningar för pensioner uppgick till
9.526 Mkr, jämfört med 11.026 Mkr.

Orderläge
Gruppens orderingång uppgick under första halvåret till 2.565 (3.289) Mkr.
Orderstocken vid periodens slut var 23.485 (25.683) Mkr.

Investeringar
Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive
uthyrningstillgångar, uppgick till 294 (223) Mkr.
Personal
Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 8.214
personer jämfört med 8.577 personer 1 januari 1999.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första halvåret till 2.764 (3.536)
Mkr. Rörelseresultatet var 321 (217) Mkr och resultatet efter finansiella
intäkter och kostnader var 463 (424) Mkr.

Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, uppgick till
11.160 Mkr jämfört med 12.487 Mkr vid årsskiftet. Bruttoinvesteringar i
anläggningar och utrustning uppgick till 88 (89) Mkr. Antalet anställda var
vid periodens slut 4.863.

Ägare
Största ägare i Saab är Investor AB, British Aerospace, amerikanska fonder,
Wallenbergstiftelserna och AMF.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade
redovisningsprinciper, med undantag av att Redovisningsrådets rekommendation
nr 8 tillämpas från och med denna rapport. Förändringen består i att
integrerade utlandsverksamheter nu omräknats i enlighet med den monetära
metoden. Tidigare perioder har ej omräknats, då effekten av byte av
omräkningsmetod har bedömts som immateriell.


Linköping den 20 augusti 1999

Bengt Halse
Koncernchef och verkställande direktör


Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt
rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. En
översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision.
Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller
kraven enligt Börs- och Aktiebolagslagarna.
Linköping den 20 augusti 1999

Gunnar Widhagen Caj Nackstad
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Datum för ekonomisk information:
Delårsrapport för januari - september 1999 publiceras den 9 november 1999
Bokslutskommuniké för 1999 publiceras den 18 februari 2000.

Kontaktpersoner för information:
Lars Jagerfelt, Informationschef, tel 013 - 18 71 65
Agneta Kammeby, Investor Relations, tel 013 - 18 71 25
(VD Bengt Halse finns tillgänglig för frågor per telefon idag mellan kl 14.30
- 15.30)

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/20/19990820BIT00280/bit0001.doc Hela rapporten
http://www.bit.se/bitonline/1999/08/20/19990820BIT00280/bit0002.pdf Hela rapporten
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=31663

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF