Delårsrapport Januari-September 1999

DELÅRSRAPPORT

Januari - september 1999


*Nettoomsättningen ökade med 27% till 6.733 (5.288) Mkr.
*Rörelseresultat ökade till 725 (400) Mkr.
*Nettovinsten var 640 (427) Mkr och vinsten per aktie 6,01 (4,01) kr.
*Utsikterna för helåret är fortsatt goda.

Verkställande Direktörens kommentar

Tredje kvartalet 1999 blev ett nytt bra kvartal med fortsatt gynnsam
utveckling av den operativa verksamheten inom samtliga affärsområden.
Avvecklingen av regionalflygsproduktionen har också gått betydligt bättre än
planerat. Jag bedömer att också på helåret såväl omsättning som
rörelseresultat kommer att bli betydligt bättre än föregående år. Till detta
kommer effekten av de företagsanknutna medlen från SPP.

En viktig milstolpe passerades den 15 september då Sydafrika som första land
utanför Sverige beslutade köpa 28 Gripen med tillhörande kringutrustning,
utbildning m m. Avtalet slutförhandlas för närvarande och avses utgöra del av
ett avtal, som också omfattar 24 Hawk-flygplan från British Aerospace.
Aktiviteterna på exportmarknaden är intensiva också inom andra affärsområden,
och flera samarbetsavtal har under kvartalet tecknats med utländska partners.

En annan viktig händelse var den första leveransen till Aérospatiale Matra
avsedd för Airbus A340-500/600.

Våra förvärv har stärkt oss inom områden som vi bedömer som intressanta ur
tillväxtsynpunkt. Det handlar om t ex underhåll, modifiering och kvalificerade
flygtjänster men också om signaturanpassningsteknik som en del av
informationskrigföring. Samtidigt har vi fortsatt renodlingen av Combitech,
vilket ökat fokuseringen på kärnverksamheten och förbättrat lönsamheten.

Vi fortsätter att satsa stora resurser på forskning och utveckling vid
teknikfronten. Det är en viktig anledning till att Saab idag är en grupp som
med god lönsamhet kan tillhandahålla avancerade produkter och system baserade
på sofistikerad informationsteknologi. Det gör vi inom områdena militärt och
civilt flyg, försvarselektronik, industriell elektronik och
informationsteknologi, robotsystem samt rymdtillämpningar. Vi avser att finna
sätt att växa inom dessa områden organiskt och/eller genom förvärv.


Affärsområden
Saab består idag av de fem affärsområdena Military Aerospace, Space, Training
Systems, Commercial Aircraft och Combitech. Regional Aircraft är under
avveckling.

Military Aerospace. Affärsenheten Gripen har till och med september levererat
12 (11) Gripenplan och därmed har totalt 77 flygplan levererats av de 204 som
Försvarets Materielverk, FMV, beställt. Dynamics, vars verksamhet omfattar
högteknologiska produkter inom styrda vapen och optroniska system, tecknade
under tredje kvartalet en överenskommelse med tyska BGT om export samarbete
avseende sjömålsroboten RBS15. Avionics som utvecklar och tillverkar
presentations- och spaningssystem samt telekrigsystem hade en god orderingång
under tredje kvartalet. Orderingången under tredje kvartalet för Military
Aerospace var 614 Mkr och omfattade bland annat order på telekrigsystem och
störutrustning till Avionics.

Space utvecklar och tillverkar omborddatorer, antenner och annan utrustning
till rymdindustrin. Orderingången under året var fortsatt god och uppgick
under tredje kvartalet till 170 Mkr och omfattade bland annat ett datorbaserat
sensorinstrument som ska placeras ombord på USAs nya satellitsystem för
väderövervakning.

Training Systems är världsledande inom simuleringssystem baserade på
laserteknik för direktriktade vapen. Tredje kvartalets orderingång uppgick
till 86 Mkr, avseende främst ytterligare beställningar från de tyska och
amerikanska arméerna.

Commercial Aircraft består av tre affärsenheter, Collaborative Programs,
Customer Support (Saab Aircraft AB) och Saab Aircraft Leasing. Genom
försäljning av fyra flygplan under tredje kvartalet och genom att
leasingkontrakten löpt ut tidigare under året för två flygplan som därmed har
återlämnats till investeraren har Saab Aircraft Leasings leasingportfölj
minskat till 310 Saab 340 och Saab 2000 vid periodens utgång jämfört med 316
flygplan vid årsskiftet. Vid periodens slut var 11 flygplan inte kontrakterade
med flygbolag jämfört med åtta vid årsskiftet. Orderingången under tredje
kvartalet för Commercial Aircraft uppgick till 181 Mkr och avsåg främst
tilläggsbeställningar från Airbus och reservdelar till Saab 340 och Saab 2000.

Combitechs verksamhet omfattar produkter inom civila, högteknologiska nischer.
Gruppen består nu av fem företag sedan Combitech Electronics under tredje
kvartalet har avyttrats till det norska företaget Kitron. Det största bolaget
inom affärsområdet, Saab Marine Electronics, fortsätter att utvecklas gynnsamt
med ökande marknadsandelar på både den marina marknaden och oljeterminal-
marknaden. Orderingång för Combitech uppgick till 247 Mkr under tredje
kvartalet.

Regional Aircraft levererade under tredje kvartalet de två sista
regionalflygplanen, två Saab 340 till Japan Air Commuter.


Nettoomsättning
Gruppens nettoomsättning ökade med 27 procent till 6.733 (5.288) Mkr.
Omsättningen ökade avseende Gripen samt i Training Systems och Space genom
högre volymer. Inom Combitech ökade faktureringen främst genom volymökning för
Traffic Systems och genom tillväxt i IT-bolagen. Omsättningen i Gruppen ökade
också genom att Avionics från och med i år ingår i koncernens omsättning och
genom förvärven av Nyge Aero och Barracuda Technologies.

Resultat
Rörelseresultatet ökade till 725 (400) Mkr. Alla affärsområden förbättrade
sitt resultat, med undantag av Military Aerospace som, enligt plan, visar
högre utvecklingskostnader för exportversionen av Gripen. Förbättringen i
Space beror på högre volymer med bibehållna marginaler och i Training Systems
på både högre volymer och marginaler. Förbättringen av resultatet i Combitech
beror på genomgående högre volymer och marginaler samt på att Traffic Systems
inte har påverkat resultatet negativt under årets första nio månader då
reserveringar för det förväntade underskottet gjordes redan 1998.
Rearesultatet i Combitech från avyttring av bolag var lägre, -6 Mkr jämfört
med 71 Mkr föregående år. Periodens resultat har också förbättrats med 174 Mkr
genom upplösning av reserv avseende avvecklingen av Regional Aircraft i
samband med att produktionen avslutades.

Övriga rörelseintäkter på 144 (200) Mkr består i huvudsak av realisationsvinst
vid avyttring av bolag 32 (71) Mkr, upplösning av reserv motsvarande förlusten
i Customer Support 25 (60) Mkr samt tradingresultat inom Treasuryverksamheten,
reavinster och kursvinster m m, vilka uppgick till 87 (69) Mkr. Övriga
rörelsekostnader på -52 (-43) Mkr består bland annat av reaförlust från
försäljningen av Combitech Electronics. Projekträntor avseende ej upparbetade
förskott uppgick till 166 (173) Mkr.

Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 239 (215) Mkr.
Föregående års finansnetto belastades av en engångspost på 45 Mkr. Den
genomsnittliga avkastningen på likvida medel uppgick till 4,85 (5,35) procent.
Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till 964 (615) Mkr.
Aktuella och uppskjutna skatter uppgick till -289 (-172) Mkr, vilket motsvarar
en effektiv skatt på 30 procent på resultatet efter finansiella poster.

Finansiering och likviditet
Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har sedan 1
januari, minskat med 1.241 Mkr till 11.750 (12.991) Mkr. Minskningen beror

främst på fortsatt hög upparbetning inom Gripenprogrammet, avvecklingen av
regionalflygstillverkningen, stora momsinbetalningar samt utbetalning av
utdelning på 213 Mkr. Gruppens finansiella ställning är stark och
nettolikviditeten efter avdrag för avsättningar för pensioner uppgick till
9.787 Mkr, jämfört med 11.026 Mkr vid årets början.

SPP har meddelat att Saabs andel i SPPs överskott uppgår till 372 Mkr.

Orderläge
Gruppens orderingång uppgick under de första nio månaderna till 3.674 (4.309)
Mkr. Orderstocken vid periodens slut var 22.739 (25.032) Mkr.

Investeringar
Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive
uthyrningstillgångar, uppgick till 367 (319) Mkr. Av periodens
nettoinvesteringar på 353 Mkr utgör 75 Mkr goodwill avseende förvärven av Nyge
Aero, Barracuda Technologies och Saab Celsius Transpondertech.

Personal
Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 8.003
personer jämfört med 8.577 personer 1 januari 1999.

Ägare
Största ägare i Saab är Investor AB, British Aerospace, amerikanska fonder,
Wallenbergstiftelserna och AMF.

Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade
redovisningsprinciper, med undantag av att Redovisningsrådets rekommendation
nr 8 nu tillämpas. Förändringen består i att integrerade utlandsverksamheter
nu omräknats i enlighet med den monetära metoden. Tidigare perioder har ej
omräknats, då effekten av byte av omräkningsmetod har bedömts som immateriell.


Linköping den 9 november 1999

Bengt Halse
Koncernchef och verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte blivit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

Datum för ekonomisk information:
Bokslutskommuniké för 1999 publiceras den 18 februari 2000.

Kontaktpersoner för information:
Lars Jagerfelt, Informationschef, tel 013 - 18 71 65
Agneta Kammeby, Investor Relations, tel 013 - 18 71 25
(VD Bengt Halse finns tillgänglig för frågor per telefon idag mellan kl 17.45
- 18.15)

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00220/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00220/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=40054

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF