Bokslutskommuniké 1999

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1999

* Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 9.053 (8.248) Mkr

* Rörelseresultatet ökade med 26 procent till 1.104 (875) Mkr

* Nettovinsten var 939 (912) Mkr och vinsten per aktie 8,82 (8,55) kr

* Räntabilitet på sysselsatt kapital, före skatt, uppgick till 21,3 procent

* Utdelningsförslag 2,50 (2,00) kr per aktie

* I november 1999 lade Saab ett bud på samtliga aktier i Celsius AB. Saab
har därefter erhållit EU-kommissionens godkännande för förvärvet och
regeringen har accepterat Saabs erbjudande avseende statens aktier i
Celsius.

* I december 1999 beslutade Sydafrika att köpa 28 Gripenflygplan

Verkställande direktörens kommentar

"1999 blev ett händelse- och framgångsrikt år för Saab. Det blev ännu ett
år med god tillväxt av såväl fakturering som rörelseresultat. Ett
omstrukturerat Combitech bidrog väsentligt till resultatet och IT-bolagen
fortsatte att växa aggressivt under mycket god lönsamhet. Kontraktet på
den första exportordern för Gripen undertecknades med Sydafrikas regering
i december. Företagsförvärv inom våra kärnområden genererade redan första
året positiva tillskott till vårt resultat.

Viktigast för framtiden är dock budet på Celsius och det intellektuella
kraftcentrum ett sammanslaget Saab/Celsius bildar. Den omvandlingsprocess
Saab genomgått och är inne i, med snabb ökning av andelen elektronik och
programvaruutveckling, fortsätter därmed. Till Saabs ca 2 400 ingenjörer
och tekniker, som arbetar med informationsteknologi, kommer nu ytterligare
ungefär 2 000 från Celsius. Det nya tillväxtorienterade kunskapsföretaget
kan genom sin samlade kompetens inom bl a informationsteknologi,
beslutstöd och ledningssystem erbjuda sina kunder, militära såväl som
civila, nya värden. Det vänder sig till den expanderande marknad vi ser
även på den militära sidan för nya informationssystem och en ökande andel
teknisk support och service.

Det nya Saab erbjuder också en konsoliderad svensk lösning, med omedelbar
tillgång till den internationella arenan via vår ägare och partner BAE
SYSTEMS, för sitt samlade produktutbud inom försvarssektorn.

Vi räknar med något års fortsatt strukturarbete för att smälta ihop de två
koncernerna, men också med att väsentliga synergier kan realiseras redan
under första året."

Bud på samtliga aktier i Celsius
Saab AB lämnade den 16 november 1999 ett offentligt erbjudande på samtliga
aktier i Celsius AB. Saab AB erbjuder aktieägarna i Celsius AB 179 kronor
kontant för varje A- eller B-aktie. Erbjudandet har ett totalt värde på ca
5 miljarder kronor. Efter justeringar för bland annat Celsius fordran på
SPP, reservering för omstruktureringskostnader samt effekter av i Celsius
tidigare beslutade strukturaffärer, förväntas budet medföra en goodwill på
ca 700 miljoner kronor, som beräknas avskrivas på 20 år. Förvärvet
finansieras med egna medel.

Regeringen har beslutat att acceptera erbjudandet avseende samtliga
statens A- och B-aktier i Celsius AB, vilket innebär att staten säljer
totalt 3.000.000 A-aktier och 4.000.000 B-aktier motsvarande 24,9 procent
av kapitalet och 61,7 procent av rösterna i Celsius. Beslutet har skett
med stöd av det bemyndigande riksdagen lämnade den 16 februari 2000. Efter
granskning, beslutade EU-kommissionen den 4 februari 2000 att inte
fördjupa undersökningen, innebärande att EU-kommissionen nu har godkänt
Saabs pågående förvärv av Celsius.

Affärsområden

Military Aerospace
Under 1999 levererades 16 Gripen flygplan till det svenska flygvapnet och
därmed har 81 flygplan levererats av de totalt 204 flygplan som Försvarets
Materielverk, FMV, beställt. Tre divisioner av världens första fjärde
generationens stridsflygplan är nu operativa i det svenska försvaret. I
december erhölls en beställning av varnings- och motverkanssystem till ett
värde av 1,2 miljarder kronor, varav ca 600 Mkr kommer att levereras från
Celsius. I december tecknade Saab och BAE SYSTEMS kontrakt med Sydafrika
om 28 Gripen och 22 Hawk med tillhörande kringutrustning, utbildning m. m.
Kontraktet är på ca 22 miljarder kronor, varav ca 13 miljarder kronor
avser Gripen och de 28 flygplanen kommer att levereras under åren 2007
till 2012. Det kommer att bokas som orderingång år 2000 när slutlig
fördelning gjorts mellan Saab och BAE SYSTEMS. Saabs del kan uppskattas
till ca 75 procent, ca 10 miljarder kronor. I avtalet med Sydafrika om
leverans av Hawk och Gripen gör Saab och BAE SYSTEMS åtaganden rörande
industriella samarbeten till ett totalt värde av ca 60 miljarder kronor
och åtaganden kopplade till försvars- och flygindustrin till ett värde av
knappt 13 miljarder kronor. Dessa åtaganden ska genereras under 11 år och
inkluderar försäljning i, export från samt investeringar i Sydafrika.
Kontraktet med Sydafrika är en lönsam affär för Saab, även efter
belastning av relevant andel av kostnaderna för exportsatsningen på
Gripen. Flera länder har under året visat intresse för sjömålsroboten
RBS15 och i september träffade Dynamics en överenskommelse med tyska BGT
om exportsamarbete avseende RBS15. Orderingången för Military Aerospace
uppgick till 4.059 (2.544) Mkr, varav 2.196 Mkr under fjärde kvartalet,
och omfattade bland annat order på vidareutveckling, separatbeställningar
och reservdelar avseende Gripen, eldledningssystemet EOS450 till Mexico
och beställningen från FMV på ett nytt varnings- och motverkanssystem till
Gripen.

Space
Andelen av faktureringen som avsåg kommersiella telekommunikationsprojekt
fortsatte att växa och svarade under 1999 för 45 procent av faktureringen.
De viktigaste projekten på den institutionella marknaden har under 1999
varit SPOT som är ett bilateralt samarbete mellan Frankrike och Sverige
avseende jordobservationssatelliter, samt ESA-projekten METOP avseende
meteorologiska satelliter och ROSETTA som är en vetenskaplig satellit. På
den kommersiella marknaden har de viktigaste projekten under året varit
deltagande i Spacebus 3000, som är Alcatels plattform för
telekommunikationssatelliter, leveranser till mobilkommunikationssystemet
ICO samt leveranser av separationssystem till ett flertal bärraketer.
Orderingången för Space uppgick till 706 (667) Mkr, varav 148 Mkr under
fjärde kvartalet. Den kommersiella marknadens andel av årets orderingång
motsvarar faktureringens andelen och uppgår därmed till knappt hälften.

Training Systems
Ca 90 procent av omsättningen utgörs av export och de största marknaderna
är Storbritannien, USA och Tyskland. Under året erhölls de första
beställningarna inom de två nya produktområdena - GAMER, Gunnery and
Maneuver Exercise System respektive eldhandvapensimulatorn BT47.
Orderingången för Training Systems ökade genom förvärvet av Barracuda
Technologies och uppgick till 631 (583) Mkr, varav 322 Mkr under fjärde
kvartalet omfattande bland annat lasersimulatorer till Frankrike och
målmateriel till Spanien samt multispektrala maskeringsnät till FMV. I
januari 2000 erhölls ytterligare en order på lasersimulatorer från USA
till ett värde av ca 160 Mkr.

Commercial Aircraft
I augusti levererade Collaborative Programs det första paret golvstruktur
till Aérospatiale Matra avsedda för Airbus A340-500/600. Saab Aircraft
Leasings leasingportfölj har minskat med sju flygplan under året och
bestod vid årsskiftet av 309 regionalflygplan. Orderingången för
Commercial Aircraft uppgick till 836 (1.167) Mkr, varav Customer Support
avseende reservdelar till regionalflyget uppgick till 666 (587) Mkr. Under
året har nya order erhållits från bland annat BAE SYSTEMS och Boeing.
Under 1999 har 82 Mkr avropats på de order som erhölls från Airbus 1998,
där kontraktsvärdet bedöms uppgå till totalt cirka 1.500 Mkr. Det innebär
att leveranser till totalt 63 A340-500/600 nu registrerats som
orderingång.

Combitech
Under 1999 har flera bolag avyttrats och huvudkontoret i Jönköping
avvecklats. Combitech består efter den fortsatta renodlingen av de
lönsamma nischbolagen Saab Marine Electronics, Combitech Systems och
Combitech Network samt utvecklingsbolaget Saab Celsius Transpondertech. I
affärsområdet har under 1999 också ingått Combitech Traffic Systems, som
avyttrades den 31 januari 2000 med en reavinst om 55 Mkr. Orderingången
för Combitech uppgick till 1.270 (1.001) Mkr, varav 366 Mkr under fjärde
kvartalet. Ökningen jämfört med föregående år förklaras av att de
kvarvarande bolagen haft en kraftigt ökad orderingång under 1999.

Regional Aircraft
Avvecklades under året i samband med att de sista regionalflygplanen
levererades. Totalt antal levererade regionalflygplan sedan starten 1984
blev därmed 459 Saab 340 och 63 Saab 2000, totalt 522 flygplan.

Omsättning, resultat och orderläge
Nettoomsättning
Gruppens nettoomsättning ökade med 10 procent till 9.053 (8.248) Mkr.
Omsättningsökningen beror på både förvärv och organisk tillväxt. 1 januari
1999 förvärvades aktiemajoriteten i Avionics som därmed från och med 1999
ingår i Gruppens omsättning och under året förvärvades Nyge Aero och
Barracuda Technologies. Den organiska tillväxten i Space och IT-bolagen
inom Combitech har varit god under flera år. I Combitech Systems har t ex
tillväxten varit över 60 procent per år både 1998 och 1999. Faktureringen
på utlandsmarknaderna uppgick till 3.444 (3.403) Mkr eller 38 (41) procent
av den totala faktureringen.

Military Aerospace omsättning ökade med 18 procent till 5.383 (4.572) Mkr.
Omsättningsökningen är huvudsakligen hänförlig till konsolideringen av
Avionics, men omsättningen ökade också avseende Gripen. Under året
fakturerades 16 Gripen, enligt nu gällande leveransplan, jämfört med 17
under föregående år. Av Military Aerospace omsättning utgjorde Dynamics
omsättning 851 (853) Mkr. Avionics omsättning uppgick till 1.044 (934)
Mkr. 1998 års fakturering på 934 Mkr ingår inte i koncernens omsättning då
Avionics redovisades som intressebolag 1998. Nyge Aeros omsättning uppgick
till 180 Mkr, varav 141 Mkr ingår i Gruppens omsättning. Space omsättning
ökade genom högre volymer med 11 procent till 676 (607) Mkr, varav ca 45
procent avsåg den kommersiella marknaden. Training Systems omsättning
ökade till 735 (621) Mkr genom högre volymer för lasersimulatorer och
förvärvet av Barracuda Technologies. Av Barracuda Technologies omsättning
på 80 Mkr ingår 40 Mkr i Gruppens omsättning. Commercial Aircrafts
omsättning minskade till 812 (908) Mkr på grund av betydligt lägre
leveranser till regionalflygproduktionen, som upphörde under året. Av
omsättningen avsåg 115 (95) Mkr leveranser till bland annat Boeing och
Airbus. Omsättningen avseende kundsupport till flottan av Saab 340 och
Saab 2000 flygplan ökade och uppgick till 666 (587) Mkr. Combitechs
omsättning ökade till 1.273 (1.057) Mkr främst genom volymökning för
Traffic Systems, tillväxt i IT-bolagen samt förvärv inom Marine
Electronics. Jämfört med föregående års omsättning justerad för under 1999
avyttrade bolag ökade omsättningen med 64 procent. Av Combitechs
omsättning utgjorde Marine Electronics omsättning 488 (443) Mkr och IT-
bolagens omsättning 510 (368) Mkr. Regional Aircrafts omsättning minskade
till följd av att produktionen av regionalflygplan upphörde under året.
Under året levererades 3 (25) Saab 340 och 4 (11) Saab 2000.

Resultat och lönsamhet
Rörelseresultatet ökade med 26 procent och uppgick till 1.104 (875) Mkr.
Alla affärsområden förbättrade sina resultat, med undantag av Military
Aerospace som, enligt plan, visar högre utvecklingskostnader för
exportversionen av Gripen. Under 1999 har upplösning av förlustriskreserv
avseende Gripens grundkontrakt på 135 (100) Mkr och upplösning av reserv
avseende avvecklingen av Regional Aircraft med 255 (200) Mkr förbättrat
resultatet. Årets resultat avseende Regional Aircraft på -771 (-477) Mkr
har tagits mot avvecklingsreserven. Årets resultat för Saab Aircraft
Leasing före avräkning mot förlustriskreserv uppgick till -35 (-55) Mkr.
Projektränta avseende ej upparbetade förskott uppgick till 218 (263) Mkr.

Ökningen av forsknings- och utvecklingskostnader beror främst på, enligt
plan, högre utvecklingskostnader för exportversionen av Gripen samt
satsningarna inom Collaborative Programs huvudsakligen avseende Airbus
A3XX och A340-500/600.

Övriga rörelseintäkter på 181 (206) Mkr består i huvudsak av
realisationsvinst vid avyttring av bolag 21 (75) Mkr, upplösning av reserv
motsvarande förlusten i Customer Support 47 (60) Mkr samt tradingresultat
inom Treasuryverksamheten, reavinster och kursvinster m m, vilka uppgick
till 113 (71) Mkr. Övriga rörelsekostnader på -71 (-34) Mkr består bland
annat av reaförlust från försäljningen av Combitech Electronics.

Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 273 (343) Mkr,
varav Saab Aircraft Leasing 74 (91) Mkr. Försämringen beror främst på
lägre likvida medel, en lägre räntenivå samt lägre marknadsvärde på
obligationsportföljen. Den genomsnittliga avkastningen på likvida medel
uppgick till 4,75 (5,7) procent och den genomsnittliga likviditeten var
11.600 (13.300) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till
1.377 (1.218) Mkr.

Aktuella och uppskjutna skatter uppgick till -391 (-279) Mkr, vilket
motsvarar en effektiv skatt på 28 (23) procent på resultatet efter
finansiella poster.

Årets nettoresultat var 939 (912) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie
på 8,82 (8,55) kr.

Räntabilitet på sysselsatt kapital, före skatt, var 21,3 (21,4) procent.
Räntabilitet på sysselsatt kapital före jämförelsestörande poster var 17,6
(18,2) procent. Räntabilitet på eget kapital, efter skatt, var 21,5 (25,6)
procent.

Military Aerospace rörelseresultat försämrades till 523 (628) Mkr, i
huvudsak beroende på högre marknadsförings- och utvecklingskostnader
avseende exportversionen av Gripen. Risker och garantiåtaganden i
grundkontraktet avseende Gripen har reducerats och därmed har
förlustriskreserven minskats med 135 (100) Mkr och är nu avvecklad.
Projektränta på ej upparbetade förskott ingår i rörelseresultatet med 212
(252) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 9,7 (13,7) procent.
Rörelseresultatet för Space förbättrades till 65 (59) Mkr, vilket beror på
högre volymer med bibehållna marginaler. Rörelsemarginalen uppgick till
9,6 (9,7) procent. Rörelseresultatet för Training Systems var på samma
nivå som föregående år 165 (167) Mkr. Rörelsemarginalen minskade något
till 22,4 (26,9) procent främst beroende på förvärvet av Barracuda
Technologies samt att föregående år innebar en exceptionellt hög nivå.
Commercial Aircrafts resultat uppgick till -2 (-15) och avser resultatet
för Collaborative Programs, vilket belastats av satsningar på ny
verksamhet avseende bland annat Airbus och Boeing. Utvecklingen för Saab
Aircraft och Saab Aircraft Leasing följer de planer som fastlades 1997, då
nedskrivning av leasingportföljen gjordes och framtida negativa resultat i
Customer Support reserverades. Årets resultat före avräkning mot
förlustriskreserv uppgick till för Customer Support -47(-60) och Saab
Aircraft Leasing till -35 (-55) Mkr. Combitechs rörelseresultat
förbättrades markant och uppgick till 80 (-166) Mkr. Förbättringen beror
på genomgående högre volymer och marginaler i nischbolagen samt på att
Traffic Systems inte har påverkat resultatet negativt under året då
reserveringar för det förväntade underskottet gjordes redan 1998.
Rörelseresultatet uppgick för Marine Electronics till 68 (37) Mkr, för
Combitech Systems till 25 (15) Mkr och för Combitech Network till 25 (17)
Mkr. Resultatet för utvecklingsbolaget Saab Celsius Transpondertech var
negativt men ligger inom ramen för denna utvecklingssatsning. Därutöver
ingår strukturkostnader för avveckling av Combitechs huvudkontor samt
rearesultat på sammanlagt -15 (75) Mkr från avyttring av bolag. Resultatet
av koncerngemensamma aktiviteter förbättrades framförallt beroende på
reavinster.

För nettoomsättningen och rörelseresultatet har variationerna mellan
kvartalen varit mindre under 1999 än tidigare år. Upplösning av
reserveringarna avseende Gripen och Regional Aircraft stärkte dock
resultatet under andra och fjärde kvartalet. Finansnettot försvagades
under fjärde kvartalet främst beroende på lägre likviditet och lägre
marknadsvärde på obligationsportföljen.

Orderläge
Gruppens orderingång uppgick till 6.849 (5.797) Mkr. Orderstocken uppgick
vid årets slut till 23.637 (23.132) Mkr. I orderstocken ingår militära
beställningar på 22.100 (20.900) Mkr.

Likviditet, finansiering och investeringar
Likviditet
Likvida placeringar med avdrag för extern upplåning minskade med 2.274 Mkr
till 10.393 (12.667) Mkr. Minskningen beror bland annat på förvärv av
aktier i Celsius, lägre förskott från kunder samt utbetalning av
utdelning. Gruppens finansiella ställning är stark och nettolikviditeten
efter avdrag för avsättningar för pensioner uppgick till 8.398 (10.719)
Mkr. Under 1999 förvärvades aktier i Celsius AB för 1.267 Mkr.

I enlighet med gällande redovisningspraxis har Saab inte redovisat
återbäringen från SPP som en tillgång i 1999 års bokslut, eftersom
förutsättningar ännu saknas för att kunna beräkna dess värde på ett
tillförlitlig sätt.

Gruppens soliditet uppgick till 16,8 (13,6) procent och
räntetäckningsgraden, exklusive jämförelsestörande poster var 13,9 (7,9)
ggr. Soliditeten exklusive Regional Aircraft och Saab Aircraft Leasing
uppgick till 29,7 (26,5) procent. Det egna kapitalet uppgick till 4.708
(4.033) Mkr, vilket motsvarar 44,23 (37,90) kr per aktie.

Kassaflöde
Kassaflödesanalysen och kommentarerna nedan avser perioden 1 januari till
31 december 1999, vilket innebär att effekterna av att Avionics
konsolideras i Gruppen från och med 1999 inte ingår Kassaflödesanalysen
för tiden 31 december 1998 till 31 december 1999 finns i tabellen
"Kassaflödesanalys i sammandrag". Gruppens kassaflöde från den löpande
verksamheten uppgick till 1.861 (1.604) Mkr. Rörelsekapitalet minskade med
2.450 (28) Mkr. En högre upparbetning avseende Gripen och lägre förskott
avseende Regional Aircraft medförde att förskott från kunder minskade med
1.136 Mkr. Avsättningar har minskat netto med 929 Mkr, varav årets
förluster i Regional Aircraft och Saab Aircraft Leasing har medfört att
avsättningar planenligt minskat med 806 Mkr. Varulagret minskade med 524
Mkr främst hänförligt till Regional Aircraft. Kassaflödet från
investeringsverksamheten uppgick till -1.779 (-2.709) Mkr varav
investering i aktier i Celsius AB svarade för -1.267 Mkr 1999 och
investering i leasingtillgångar svarade för -2.184 Mkr 1998.
Operativt kassaflöde uppgick till -2.368 (-1.105) Mkr, varav Regional
Aircraft -404 (-681) Mkr och Saab Aircraft Leasing 218 (-1.813) Mkr.
Utflödet beror främst på investeringen i Celsius aktier, fortsatt hög
upparbetning inom Gripenprogrammet, avvecklingen av
regionalflygtillverkningen samt utbetalning av utdelning.

Investeringar
Årets bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive
uthyrningstillgångar, uppgick till 449 (521) Mkr. Minskningen jämfört med
1998 förklaras främst av minskade byggnadsinvesteringar. Under 1998
uppförde Space och Training Systems nya byggnader i anslutning till sina
respektive anläggningar. Nettoinvesteringarna inklusive
uthyrningstillgångar och immateriella anläggningstillgångar uppgick till
466 (2.529) Mkr, varav leasingtillgångar uppgick till 83 (2.184) Mkr.

Forskning och utveckling
För att bibehålla en ledande ställning inom sina verksamhetsområden
avsätter Gruppen avsevärda resurser till forskning och utveckling och mer
än 2 500 personer arbetar med dessa frågor. Årets utgifter för forskning
och utveckling uppgick till 3.081 (2.128) Mkr. Ökningen jämfört med
föregående år är främst hänförlig till konsolideringen av Avionics, som är
en mycket forsknings- och utvecklingsintensiv verksamhet, samt de
planenliga ökningarna avseende exportversionen av Gripen och Collaborative
Programs satsningar. Av årets utgifter för forskning och utveckling avser
2.477 (1.750) Mkr av kunder betald utveckling.

Millennieskifte
Övergången till det nya millenniet gick bra. Årets kostnader uppgick till
23 (22) Mkr och årets investeringar i anläggningar uppgick till 15 (2)
Mkr. De totala kostnaderna för projektet har uppgått till 48 Mkr och de
totala investeringarna till 18 Mkr.

Personal
Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid utgången av 1999 till 8 031 (7
891) personer.------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/18/20000218BIT00710/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/02/18/20000218BIT00710/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=52147

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF