Saab - Norra Europa ledande högteknologiska företag

Saab - Norra Europas ledande högteknologiska företag

Två av Sveriges mest kunskapsintensiva företag - Saab och Celsius - går nu
samman och skapar norra Europas ledande högteknologiska företag.

- Efter förvärvet av Celsius stärker Saab ytterligare sin ställning som
ett tillväxtorienterat och innovativt kunskapsföretag, med ambition och
förmåga att vara kundernas naturliga val. Vi skall fortsätta vara en
ledande leverantör på vår hemmamarknad. På egen hand eller tillsammans med
partners fokuserar vi på internationella tillväxtmarknader inom våra
spjutspetsområden. Vi har dessutom förmågan att ta vår avancerade teknik
till de civila marknader där den efterfrågas, sade Bengt Halse då han på
onsdagen presenterade företaget.

Tillsammans har de två sammanslagna företagen ett både brett och djupt
kunnande som omfattar allt från flygteknik, aerodynamik, rymdteknik och
undervattensteknologi, till områden som informationsinsamling, ledning,
precisionsverkan, sensorer, bildbehandling och kommunikationsteknik. En
betydande del av Sveriges mest avancerade kunnande inom elektronik och
informationsteknik finns idag inom Saab.

Det finns en stark logik i samgåendet. Det visar att Saab aktivt tar del i
omstruktureringen av svensk försvarsindustri, vilket sparar pengar åt
företagets kunder och ägare. De årliga kostnadssynergierna förväntas bli
400 miljoner kronor och engångskostnaderna för samgåendet uppgår till 600
miljoner.

- Men affären är framförallt riktig för att företaget stärker sin position
i ljuset av den inriktning som vi ser på försvarsmarknaden och i
försvaret, inte minst i Sverige.
Det engelska uttrycket "Revolution in Military Affairs" (RMA) brukar
användas för att beskriva den teknologiska och strategiska förändring som
försvaret genomgår. RMA innebär att den kombinerade utvecklingen inom tre
områden - informationsinhämtning, beslutsstöd och precisionsverkan - på
ett genomgripande sätt förändrar försvarets möjligheter att operera,
fortsatte Halse.

Såväl det svenska försvaret, som ett stort antal försvar i andra länder,
planerar en modernisering som bygger på perspektivet i RMA-konceptet.
Förmågan till eldkraft, kompletteras med allt mer betydelsefulla system
för information och ledning. Invasionsförsvaret omformas till
informationsförsvaret.

Saab är starkt inom samtliga tre delar av detta perspektiv och har
dessutom förmågan till systemintegration. Gripen är idag exempelvis ett
kombinerat informations-, lednings- och verkanssystem, med möjlighet att
fylla en bred och växande roll i totalförsvaret.

Saabs och Celsius' kompetenser kompletterar varandra på ett sätt som ger
en mycket god position för att möta denna utveckling inom
försvarsmarknadens tillväxtsegment.

I det internationella perspektivet är BAE SYSTEMS' partnerskap och
delägande av stor betydelse. Det Saab som nu växer fram kommer att ha ännu
större nytta av denna länk till övriga Europa och till andra
internationella marknader och vi räknar också med att detta skall
resultera i väsentliga marknadssynergier.

Saab skall fortsätta att växa inom sina kärnområden - organiskt, men också
genom att förvärva kompetenser och verksamheter som kompletterar och
förstärker vår inriktning och kärnverksamhet.

Celsius Aviation Services
Mot bakgrund av den inriktning som Saab har och för att ge Celsius
Aviation Services de bästa möjligheterna till utveckling av sin fulla
potential, så kommer en breddning av ägandet att eftersträvas. Avsikten är
att söka nya majoritetsägare till Celsius Aviation Services, med
långsiktiga intressen och fokus på flygmarknaden.


Bofors Weapon Systems
Bofors Weapon Systems har verksamhet inom såväl pjäser och ammunition som
eldledning, d v s hela kompetenskedjan från måldata till verkan i målet.
Avsikten är att till Bofors Weapon Systems söka nya majoritetsägare med
långsiktiga intressen på aktuell marknad.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Jagerfelt, informationschef Saab AB tel 013-187165
Guy Hörnfeldt, informationschef affärsområde Infomatics tel 08-580 85
370
Jan Ahlgren, informationschef affärsområde Aerospace tel 013-183907
Anders Florenius, informationschef affärsområde Dynamics tel 0586-812
23, 070-582 32 10
Bertil Ullergren, informationschef
affärsområde Technical Support and Services tel 0470-422 42, 070-621
10 28
Irené Svensson, informationschef, affärsområde Space tel 031-735 44 63
Christer Persson, affärsområdeschef Aviations Servicestel +1 703 683 0007

Ytterligare information om affärsområdena och övriga bolag

Infomatics
Affärsområdet Infomatics omfattar Saabs verksamheter inom lednings- och
informationssystem. Affärsområdet utvecklar, tillverkar och säljer även
avancerade system för telekrig, avionik, sensorer, simulering och
utbildning samt signaturanpassning. Det är dessutom verksamt inom civila
tillväxtnischer.
Affärsområdet har en stark position på viktiga marknader idag och goda
förutsättningar att spela en central roll i utvecklingen mot
informationsförsvar - så väl i Sverige som internationellt. Affärsområdet
har dessutom goda möjligheter att nå civila marknader med sin teknologi.

Affärsområdeschef är Celsius' tidigare VD Lars Josefsson, tillika 1:e vVD
i Saab.

Aerospace
Aerospace har den övergripande systemintegrationsförmåga som krävs för att
bygga hela flyg- och försvarssystem och att i samverkan med andra utveckla
hel- eller dellösningar för framtida stridsflygplan.

Gripen är idag affärsområdets viktigaste produkt. Genom att vara det enda
fjärde generationens stridsflygplan i operativ tjänst erbjuder Gripen ett
unikt försvarssystem och exportpotentialen är mycket god. I det längre
perspektivet ligger Aerospace långt framme i utvecklingen av framtidens
flygteknologi och arbetar med de lösningar som om 20-30 år förväntas börja
ersätta den teknologi Gripen representerar. Man utvecklar och tillverkar
också delsystem till civila flygplan, bl a i samarbete med Airbus-
företagen.

Affärsområdeschef är Åke Svensson, tidigare chef för affärsenheten Future
Products and Technology.

Dynamics
Affärsområdet Dynamics utvecklar missilsystem, bärbara pansarvärnssystem
och undervattenssystem för användning i luften, till lands och till sjöss.
Genom sammanslagningen av Saab och Celsius kan affärsområdet erbjuda ett
komplett sortiment inom sina kärnområden. Affärsområdet har också en lång
närvaro på många exportmarknader.

Svenska försvarets långsiktiga försörjningsstrategi ger en bas för
Dynamics verksamhet. Det svenska deltagandet i internationella
samarbetsprogram är en viktig del av denna bas. Dynamics främsta
tillväxtpotential ligger i de internationella programmens utveckling och
framgång, samt i en fortsatt export av system i fokuserade produkt- och
marknadssegment.

Affärsområdeschef är Ingemar Anderson, tidigare chef för affärsområde
Försvar inom Celsius.
Technical support and services
Affärsområdet Technical Support and Services fokuserar på de växande
militära och civila marknaderna för högteknologiska tjänster inom flyg,
ledning, information, kommunikation och sensorer. Affärsområdet domineras
av Aerotech Telub, som bildades vid årsskiftet genom att Celsius Aerotech
och delar av TietoEnator fusionerades. Saab äger 57% och TietoEnator 43%
av AerotechTelub. Utöver AerotechTelub ingår i affärsområdet också Saab
Nyge Aero och delar av eftermarknadsverksamheten i Saab.

Affärsområdet erbjuder
- Tekniktjänster främst konsult-, integrations-, informations-,
underhålls- och
provningstjänster
- Drift och underhåll
- Systemleveranser främst för test/mät, simulering, trafikledning,
teleentreprenader
och kundanpassade informationssystem
- Målflyg och kalibreringsflyg

Affärsområdeschef är Jan Eiborn, tillika VD för AerotechTelub.

Space
Saab och Ericsson driver tillsammans Saab Ericsson Space (60/40), som
utvecklar och tillverkar olika former av rymdutrustning. Space är en
ledande och oberoende tillverkare av framförallt datorsystem,
mikrovågselektronik och antenner samt separationssystem och marknadsför
affärsområdets produkter på hela den tillgängliga internationella
marknaden. Affärsområdet har visat god tillväxt under lönsamhet under
flera år och ser den största tillväxtpotentialen på den civila
telekommarknaden.

Affärsområdeschef är Bengt Mörtberg, tidigare chef för Mechanical Products
vid Saab Ericsson Space

Aviation Services
Aviation Services bedriver kommersiellt flygunderhåll med tyngdpunkt i
USA. Verksamheten erbjuder ett brett utbud av tjänster på
underhållsmarknaden, men också inom asset management tjänster såsom
leasing och inom försäljning av flygmotorer, komponenter och flygplan.

Man verkar på en växande marknad med en konsoliderande industristruktur.

Celsius Aviation Services har visat mycket stark tillväxt under lönsamhet
under senare år. Framtida tillväxtmöjligheter bedöms som goda.

Affärsområdeschef är Christer Persson, även tidigare chef för Celsius
Aviation Services.

Other Operations
Inom Other Operations finns bl a de helägda dotterbolagen Saab Aircraft
Leasing, Saab Aircraft AB liksom Bofors Weapon Systems som är verksamt
inom såväl pjäser och ammunition som eldledning, d v s hela
kompetenskedjan från måldata till verkan i målet.

Verksamheten bedrivs även i ett antal ytterligare företag som ligger vid
sidan av Saabs huvudinriktning. Saab ska under de kommande åren minska
sitt engagemang i flertalet av dessa företag utanför kärnverksamheten.
Ansträngningarna att hitta bra ägare - för de anställda och för Saab - är
ett kontinuerligt arbete. Takten i strukturarbetet bestäms av de olika
verksamheternas natur och inriktning.

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00150/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00150/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=54907

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF