Kommuniké från Saab AB:s bolagsstämma den 10 april 2000

Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,50 kr
per aktie. Som avstämningsdag fastställdes torsdagen den 13 april 2000.
Utdelningen beräknas sändas ut tisdagen den 18 april 2000.

Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen fastställdes.
Ändringarna är föranledda av integrationen av Celsius.

Styrelseledamöterna Anders Scharp, Bengt Halse, Erik Belfrage, Tony Rice,
George Rose, Björn Svedberg och Marcus Wallenberg omvaldes.

Till nya styrelseledamöter valdes Peter Nygårds och Michael Rouse.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman
omvaldes Anders Scharp till ordförande i Saab AB. Lars G. Josefsson utsågs
till vice vd.

Styrelsen

Saab AB

För ytterligare information, kontakta:
Lars Jagerfelt, Informationschef, Saab AB tel 013-187165
Agneta Kammeby, Investor Relations, Saab AB tel 013-187125

Utdrag ur anförande av Vd Bengt Halse, vid Saabs ordinarie bolagsstämma

- Vi är ett tillräckligt stort och starkt företag, för att kunna vara
bland de världsledande på de områden vi inriktar oss på. Vi skall inte
bara vara norra Europas ledande högteknologiska företag - vi skall
fortsätta att vara ett innovativt, tillväxtorienterat och lönsamt företag.

I sitt anförande vid Saabs bolagsstämma på måndagen, uppehöll sig Saabs VD
och koncernchef Bengt Halse, bland annat vid förvärvet av Celsius och hur
Saab positionerar sig på de försvarsmarknaden och de civila marknader som
företaget inriktar sig på.

Förvärvet av Celsius är ett steg i Saabs tillväxtstrategi. Det mer än
fördubblar företagets storlek och ger det en unik kompetensbredd.

- Vi besitter förmågan till systemintegration, att koppla samma flera
komplexa teknologier och system till övergripande system, exempelvis
Gripen.

Bengt Halse ställde förvärvet och Saabs kompetensbredd i relation till det
skifte - från invasions- till informationsförsvar - som pågår över hela
västvärlden.

- Det engelska uttrycket "Revolution in Military Affairs", beskriver den
samlade effekten av den tekniska utvecklingen, inom i huvudsak tre
områden: information, ledning och verkan. Försvarsmaktens uppbyggnad går
från att ha varit plattforms-centrerad till att bli nätverkscentrad.

Saab har idag en stark position på vart och ett av de här områdena.
Dessutom har vi förmågan att bygga system av system och därmed integrera
dessa tre funktioner i kompletta system.

Bengt Halse betonade att detta är att betrakta som en tillväxtmarknad,
också i Sverige.

- Ser vi till det svenska försvaret, så kommer informationsförsvaret - i
en minskad total ram - att få ett ökat utrymme.

I genomgången av den nya organisationen, redovisade Bengt Halse de nya
affärsområdenas marginaler och pekade på de områden där kraven på
lönsamhetsförbättringar är stora. Halse lyfte särskilt fram arbetet med

att nå de potentiella kostands- och intäktssynergierna inom affärsområdet
Dynamics.

- Genom vårt köp av Celsius genomförs en viktig svensk strukturförändring
inom robotindustrin, vilket har varit ett starkt önskemål från den största
kunden: det svenska försvaret. Dynamics gick 1999 med förlust och är det
område där ett kraftfullt integrationsarbete och realisering av
kostnadssynergier har högst prioritet.

Bengt Halse fastslog dessutom Saabledningens avsikt att fortsätta
renodlingen av Saab och fullfölja det avyttringsprogram som pågår.
- Vi har en del engagemang där vi aktivt söker andra ägare. Några har
redan avyttrats i år. Det gäller Traffic Systems och varven i Landskrona
och Göteborg. Det är vår ambition att kunna frigöra såväl kapital som
ledningsresurser, genom ytterligare avyttringar.

Genom förvärvet av Celsius har Saabs fallit under de finansiella mål som
företaget arbetat med - och uppnått - under de senaste åren. Bengt Halse
återupprepade att Saab inte bara håller fast vid de finansiella målen,
utan att de dessutom skall uppnås inom ca tre år.

- Vår målsättning är att i den nya konstellationen inom ca tre år återigen
nå upp till våra mål om 15 procents rörelsemarginal före och 10 procent
efter avskrivningar, 15 procents avkastning på eget kapital och en
soliditet exklusive regionalflyget på 30 procent.

Det är tuffa mål, men jag tycker att vi tidigare har visat förmåga att
fatta de beslut som krävs för att nå också tuffa mål.

Integrationsarbetet är i full gång och Bengt Halse konstaterade att stödet
för samgåendet är stort.

- Våra medarbetare ser hur vi blir starkare tillsammans och hur vi kan
bygga system som integrerar kunnande inom de områden som kunden
efterfrågar. De ser också de möjligheter som finns att utveckla nya
affärer utanför försvarsområdet, ur de lösningar som genereras på
försvarsmarknaden.

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/04/10/20000410BIT01050/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/04/10/20000410BIT01050/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=60474

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF