Saab delårsrapport jan-mars 2000

DELÅRSRAPPORT Januari - mars 2000

* Nettoomsättningen ökade med 125% till 4.498 Mkr (1.995, proforma 4.182).

* Rörelseresultatet ökade med 53% till 256 Mkr (167, proforma 196).

* Nettovinsten var 170 (150) Mkr och vinsten per aktie 1,60 (1,41) kr.

* Orderingången uppgick till 13,8 miljarder kronor, varav 9,3 miljarder
avseende 28 Gripen till Sydafrika

* Förvärvet av Celsius är nu genomfört och verksamheten bedrivs sedan i
mars i den nya organisationen.

Verkställande Direktörens kommentar
"Saab har de senaste fem åren visat en oavbruten tillväxt inom
kärnverksamheten och tar genom förvärvet av Celsius, vilket fördubblar
vår storlek, ett kvantumsteg i denna utveckling. Genom samgåendet skapar
vi den högteknologiska kompetensbredd som krävs för att vi även i
framtiden ska kunna stödja våra kunder och bli deras naturliga förstaval.
Vi kommer fortsätta att delta i internationella samarbetsprogram och stå
starka i den snabba omstrukturering som pågår internationellt - men har
också skapat förutsättningar för betydande kostnads- och
marknadssynergier.

Vi befinner oss nu i ett intensivt integrationsarbete som tar såväl
ekonomiska som personella resurser i anspråk, men vår målsättning är att i
denna nya konstellation inom ca tre år återigen nå upp till våra
rörelsemarginalmål.

Vi arbetar för närvarande aktivt med att renodla Gruppen, bland annat
genom avyttringar av verksamheter utanför kärnverksamheten, för att
frigöra såväl kapital som ledningsresurser. Under första kvartalet har
försäljningar genomförts av Traffic Systems samt två reparationsvarv. I
april avyttrades Combitech Network till den amerikanska IT-koncernen
Computer Sciences Corporation i samband med att vi bildade ett partnerskap
inom IT-området. Men vi ska också fortsätta att växa både organiskt och
genom förvärv inom kärnverksamheten. De marknader där vi är aktiva har
goda möjligheter att växa, vissa på kort sikt, andra på längre sikt.

Det här är vårt första bokslut i den nya konstellationen och det uppfyller
våra förväntningar så här snart efter förvärvet. "
Affärsområden
Saab består efter förvärvet av Celsius av kärnaffärsområdena Infomatics,
Aerospace, Dynamics, Technical Support & Services och Space samt Aviation
Services och Other operations. Processen med att söka andra ägare till
Aviation Services har inletts.

Infomatics
Inom affärsområde Infomatics finns verksamheter inom informations-,
lednings- och simuleringssystem, avionik och telekrig samt civil
verksamhet inom IT och elektronik.

Nettoomsättningen uppgick till 1.027 Mkr (proforma 886). I stort sett alla
enheter inom affärsområdet har ökat sin fakturering jämfört med föregående
år, framförallt gäller det verksamheter inom områdena lednings- respektive
simuleringssystem samt telekrig. Rörelseresultatet var 61 Mkr (proforma -
13), vilket innebär en rörelsemarginal på 5,9 procent. Det ökade
rörelseresultatet är främst hänförlig till betydligt lägre satsningar inom
vissa civila utvecklingsprojekt.

Orderingången var 955 Mkr (proforma 444) och avsåg bland annat
ledningssystem till ytterligare två korvetter av typ Visby och
lasersimulatorer till USA. I mitten av april erhölls också en order på
drygt 200 Mkr avseende uppgradering av anti-tank systemet HeliTOW till
danska arméns helikoptrar.

Aerospace
Affärsområde Aerospace utvecklar och tillverkar militära flygsystem och
deltar som partner och leverantör av delsystem till tillverkare av stora

civila flygplan. Affärsenhet Gripen är den största affärsenheten inom
affärsområdet. Gripen är världens enda operativa stridsflygplan i den
fjärde generationen.

Nettoomsättningen uppgick till 923 Mkr (proforma 861), varav Commercial
Programs inklusive reservdelar till Saab Aircraft var 69 (64) Mkr.
Ökningen beror främst på att under perioden levererades fyra
Gripenflygplan jämfört med tre motsvarande period föregående år samt
större leveranser av reservdelar och support. Därmed har 85 flygplan
levererats av de totalt 204 flygplan som Försvarets Materielverk, FMV,
beställt. Gripen levereras för närvarande med en takt av 17 flygplan per
år till FMV. Rörelseresultatet var 94 Mkr (proforma 82), innebärande en
rörelsemarginal på 10,2 (9,5) procent. Resultatförbättringen är hänförlig
till fler levererade Gripen samt den högre reservdels- och
supportförsäljningen. Periodens kostnad för exportsatsningen för Gripen är
högre än föregående år och den beräknas bli högre även på helårs basis.

Orderingången var 10.329 Mkr (proforma 723), varav Sydafrikas beställning
av 28 Gripen flygplan med tillhörande kringutrustning, utbildning m.m.
uppgick till 9,3 miljarder kronor.

Dynamics
Saabs verksamheter inom precisionsverkan har samlats i affärsområde
Dynamics, som utvecklar och tillverkar robotsystem, bärbara
pansarvärnssystem och undervattenssystem för användning till lands, till
sjöss och i luften.

Nettoomsättningen uppgick till 572 Mkr (proforma 678). Faktureringen har
minskat inom alla delar av verksamheten, men minskningen beror främst på
stora leveranser av STRIX under 1999. Rörelseresultatet var fortsatt
negativt och uppgick till -23 Mkr (proforma -12). Ett kraftfullt
integrationsarbete har startat inom affärsområdet för att realisera
kostnadssynergier.

Orderingången var 438 Mkr (proforma 618) och omfattade bland annat order
på AK4 till Sverige, Carl Gustaf ammunition till flera länder samt
beställningar på RBS 70 från bland annat Australien och USA.


Technical Support & Services
Affärsområde Technical support and services tillhandahåller avancerade
tjänster för såväl civila som militära kunder. Affärsområdet domineras av
AerotechTelub, som bildades 1 januari i år och ägs till 57 procent av Saab
som har en option att under hösten 2001 köpa resterande 43 procent som
idag ägs av Tieto Enator. Det är ett avancerat tjänsteföretag framförallt
inriktat mot tekniktjänster, drift och underhåll samt system inom test,
simulering, trafikledning och kundanpassade informationssystem. I
affärsområdet ingår också Saab Nyge Aeros verksamt inom
flygplansunderhåll, mål- och specialflyg samt verksamhet avseende
uppgradering och modifiering av tidigare Saab flygplan.

Nettoomsättningen uppgick till 622 Mkr (proforma 548). Ökningen jämfört
med föregående år beror främst på förvärvet av Nyge som skedde andra
kvartalet 1999 samt förvärv inom AerotechTelub under 2000. Saab har under
de senaste åren vuxit såväl organiskt som genom förvärv inom området
avancerade tjänster och service som vi bedömer vara en intressant
framtidsmarknad. Rörelseresultatet uppgick till 46 Mkr (proforma 44),
innebärande en rörelsemarginal på 7,4 (8,0) procent. Försämringen av
rörelsemarginalen är hänförlig till normala variationer mellan kvartalen.

Orderingången var 723 Mkr (proforma 556) och avser ett stort antal mindre
beställningar.


Space
Space, som ägs till 60 procent av Saab och 40 procent av Ericsson,
utvecklar och tillverkar omborddatorer, antenner och annan elektronisk och
mekanisk utrustning till rymdindustrin.


Nettoomsättningen uppgick till 163 (176) Mkr och avsåg bland annat ett
antal omborddatorer till både satelliter och bärraketer. Drygt hälften av
faktureringen var till den kommersiella telekommarknaden och 95 procent av
den totala faktureringen var till marknader utanför Sverige. Den något
lägre faktureringen jämfört med föregående år är hänförlig till normala
variationer mellan kvartalen. Rörelseresultatet var 16 (17) Mkr,
innebärande en rörelse marginal på 9,8 procent vilket är i nivå med
föregående år.

Orderingången uppgick till 167 (216) Mkr och omfattade bland annat
ytterligare beställningar inom både det europeiska och det amerikanska
vädersatellitprogrammet samt till den vetenskapliga satelliten Rosetta.
Hälften av orderingången avsåg marknader utanför den institutionella
marknaden.


Aviation Services
Celsius Aviation Services, CAS, är ett civilt flygunderhållsföretag med
tyngdpunkten i USA. CAS ligger utanför den strategi och inriktning som
Saab valt för framtiden och åtgärder för att finna andra ägare har
påbörjats.

Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 820 (629) Mkr och
rörelseresultatet var 26 (47) Mkr. Det försämrade resultatet beror dels på
variationer över året samt som tidigare rapporterats en ökad konkurrens på
den amerikanska marknaden. Orderingången under kvartalet uppgick till 836
(631) Mkr.


Other operations
Inom Other operations finns långsiktiga åtaganden i form av
leasingportföljen och underhållsverksamheten för Saabs regionalflygplan,
men också Bofors Weapon Systems och ett antal mindre nischbolag. För att
klara långsiktig kapitalförsörjning för dessa bolag och för att realisera
värden söker vi strukturlösningar för flera av dessa verksamheter. Bland
annat pågår sedan en tid förhandlingar om försäljning av Bofors Weapon
Systems och under april avyttrades Combitech Network.


B2B-handel
I mars offentliggjorde vi tillsammans med nio andra ledande svenska
företag den hittills största europeiska satsningen på e-handelslösningar
mellan företag, så kallad B2B-handel. Vårt främsta motiv för att satsa 10
miljoner Euro, knappt 90 miljoner kronor, är att genom kunskapsutbyte
möjliggöra både framtida tillväxtmöjligheter och kostnadsbesparingar.


Omsättning, resultat och orderläge
Nettoomsättning
Gruppens nettoomsättning ökade med 125 procent till 4.498 Mkr (1.995,
proforma 4.182). Kärnverksamheten fakturerade 3.094 Mkr (proforma 2.950).
Tillväxten inom flera av kärnaffärsområdena motverkades av den krympande
faktureringen inom Dynamics. För övrig verksamhet hänför sig ökningen
främst till CAS och Saab Aircraft.

Resultat
Rörelseresultatet ökade med 53 procent till 256 Mkr (167, proforma 196),
innebärande en rörelsemarginal på 5,7 procent. Rörelseresultatet för
kärnaffärsområdena uppgick till 255 Mkr (proforma 133), vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 8,2 (4,5) procent. Det förbättrade rörelseresultatet
är framförallt hänförlig till lägre satsningar på vissa civila
utvecklingsprojekt inom Infomatics, på realisationsvinsten om 55 Mkr från
försäljningen av Traffic Systems samt lägre overhead kostnader.
Projekträntor avseende ej upparbetade förskott ingår i bruttoresultatet
med 48 (71) Mkr.

Periodens resultat avseende den fortsatta avvecklingen av Regional
Aircraft på -105 (-89) Mkr och avseende Saab Aircraft Leasing på -35 (-22)
Mkr har planenligt tagits mot avvecklingsreserven respektive
förlustriskreserveringen.

Marknadsföringsaktiviteteterna har generellt varit högre under första
kvartalet innevarande år jämfört med samma period föregående år. Kostnaden
för forskning och utveckling uppgick till 210 Mkr (proforma 177) och
ökningen är bland annat hänförlig till utvecklingen av exportversionen av
Gripen. I övriga rörelseintäkter ingår bland annat realisationsvinst från
avyttring av bolag med 55 (5) Mkr.

Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 12 Mkr (proforma
-25). Förbättringen är främst hänförlig till att resultatandelen i HDW,
som uppgick till 21Mkr, redovisas som finansiell intäkt. Den
genomsnittliga avkastningen på likvida medel uppgick till 3,14 (4,6)
procent. Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till 268 Mkr
(proforma 171). Aktuella och uppskjutna skatter uppgick till -77 Mkr
(proforma -52), vilket motsvarar en effektiv skatt på 29 procent på
resultatet efter finansiella poster.


Orderläge
Gruppens orderingång uppgick under det första kvartalet till 13.790 Mkr
(proforma 3.485), innefattande bland annat 28 Gripenflygplan med
tillhörande kringutrustning, utbildning m.m. till Sydafrika till ett värde
av 9,3 miljarder kronor. Orderstocken vid periodens slut var 41.914 Mkr
jämfört med 31.871 Mkr vid årets början.


Likviditet, finansiering och investeringar
Finansiering och likviditet
Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har
jämfört med proforma ingående balans minskat med 791 Mkr till 5.633
(6.424) Mkr. Minskningen beror främst på fortsatt hög upparbetning inom
Gripenprogrammet och avvecklingen av regionalflygtillverkningen. Gruppens
finansiella ställning är stark och nettolikviditeten efter avdrag för
avsättningar för pensioner uppgick till 2.025 Mkr, jämfört med 2.820 Mkr i
proforma ingående balans.

Investeringar
Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive
uthyrningstillgångar, uppgick till 85 Mkr (proforma 128). Minskningen
beror bland annat på minskade byggnadsinvesteringar och några större
investeringar inom Commercial programs under 1999.


Personal
Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 16 795
personer jämfört med 17 213 personer vid årets början.


Ägare
Största ägare i Saab är Investor AB, BAE SYSTEMS, amerikanska fonder,
Wallenbergstiftelserna, 5:e AP-fonden, AMF och Skandia.


Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade
redovisningsprinciper. Celsius ingår i Saab-gruppen från 1 januari 2000.
Proforma räkningarna avser Saab-gruppen inklusive Celsius för helåret 1999
och första kvartalet 1999 för jämförbarhet. Proforma räkningarna förändras
i takt med att omstruktureringen av Gruppen genomförs.


Linköping den 27 april 2000

Bengt Halse

Koncernchef och verkställande direktör


Denna delårsrapport har inte blivit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.


Datum för ekonomisk information:
Delårsrapport för januari - juni 2000 publiceras den 13 juli.
Delårsrapport för januari - september 2000 publiceras den 25 oktober.

Kontaktpersoner för information:
Lars Jagerfelt, Informationschef, tel 013 - 18 71 65
Agneta Kammeby, Investor Relations, tel 013 - 18 71 25
(VD Bengt Halse finns tillgänglig för frågor per telefon idag mellan kl
17.30 - 18.00)

Delårsrapporten finns även på Internet www.saab.se
Resultaträkning
Proform Proform
3 mån 3 mån a a
Mkr 2000 1999 3 mån 12 mån
1999 1999

Nettoomsättning 4.498 1.995 4.182 19.264
Kostnad för sålda varor -3.398 -1.431 -3.209 -14.841

Bruttoresultat 1.100 564 973 4.423
Försäljningskostnader -405 -169 -328 -1.528
Administrationskostnader -331 -147 -348 -1.333
Forsknings- och -210 -113 -177 -893
utvecklingskostnader
Jämförelsestörande poster 0 0 0 255
Övriga rörelseintäkter 132 31 88 347
Övriga rörelsekostnader -28 0 -1 -65
Andel av intressebolagens -2 1 -11 24
resultat
1)
Rörelseresultat 256 167 196 1.230
Finansiella intäkter och 12 60 -25 -31
kostnader

Resultat efter finansiella 268 227 171 1.199
poster
Skatter -77 -66 -52 -380
Minoritetens andel -21 -11 -11 -29

Nettovinst 170 150 108 790

2)
Vinst per aktie i kr 1,60 1,41 1,01 7,42
Vinst per aktie efter full 1,56 1,37 0,99 7,23
3)
konvertering, kr

1)
Avskrivningar ingår med -330 -214 -319 -1.349
varav avskrivningar på -140 -118 -118 -511
leasingtillgångar

2)
Antal aktier 106.459.675 per
31 mars, 2000
3)
Antal aktier efter full
konvertering 109.247.175


Nettoomsättning per affärsområde

Proforma Proforma
3 mån 3 mån Helår
Mkr 2000 1999 Förändrin 1999
g

Infomatics 1.027 886 16% 4.294
Aerospace 923 861 7% 3.803

Dynamics 572 678 -16% 3.393
Technical Support & 622 548 14% 2.528
Services
Space 163 176 -7% 676
Internfakturering -213 -199 -797

3.094 2.950 5% 13.897
CAS 820 629 30% 3.009
Other operations 584 603 -3% 2.358

Saab-gruppen 4.498 4.182 8% 19.264
Rörelseresultat per affärsområde

Proforma Proforma
3 mån 3 mån Helår
Mkr 2000 1999 1999

Infomatics 61 -13 199
Aerospace 94 82 422
Dynamics -23 -12 -39
Technical Support & 46 44 174
Services
Space 16 17 65
Koncerngemensamt 61 15 -40

255 133 781
CAS 26 47 212
Other operations -25 16 237

Saab-gruppen 256 196 1.230


Balansräkning

31/3 31/3 Proforma
Mkr 2000 1999 31/12
1999

Tillgångar
Goodwill och andra immateriella 1.831 330 1.835
tillgångar
Maskiner, inventarier och 4.258 2.660 4.365
fastigheter m m
Leasingtillgångar 8.830 8.611 8.963
Långfristiga räntebärande 1.237 1.240
fordringar
Andelar och värdepappersinnehav 1.233 44 1.215
Fordringar för uppskjutna 964 676 959
skatter
Varulager m m 4.097 2.760 3.965
Kortfristiga räntebärande 336 243
fordringar
Övriga fordringar 6.123 2.282 6.845
Likvida placeringar 6.777 12.476 8.281

Summa tillgångar 35.686 29.839 37.911

Eget kapital och skulder
Eget kapital 4.872 4.186 4.700
Minoritetsandel i dotterbolag 760 149 752
Avsättningar för pensioner 3.608 1.972 3.604
Övriga avsättningar 6.502 6.093 6.876
Skulder till kreditinstitut 2.499 46 3.123
Konvertibelt förlagslån 218 210 217
Leasingåtaganden 4.544 4.901 4.591
Förskott från kunder, netto 4.432 5.430 4.954
Övriga skulder 8.251 6.852 9.094

Summa eget kapital och skulder 35.686 29.839 37.911
Fördelad balansräkning, per 31 mars 2000

Regiona Elimin Saab-
Mkr Saab l SAL e- gruppe
Aircraf ringar n
t

Tillgångar

Goodwill och andra immateriella 1.831 0 0 0 1.831
tillgångar
Maskiner, inventarier och 4.257 0 1 0 4.258
fastigheter m m
Leasingtillgångar 772 0 8.058 0 8.830
Långfristiga räntebärande 1.237 0 0 0 1.237
fordringar
Andelar och värdepappersinnehav 2.733 0 0 -1.500 1.233
Fordringar för uppskjutna 572 636 0 -244 964
skatter
Varulager m m 4.097 0 0 0 4.097
Kortfristiga räntebärande 336 0 0 0 336
fordringar
Övriga fordringar 5.159 0 964 0 6.123
Likvida placeringar 3.453 1.635 1.689 0 6.777

Summa tillgångar 24.447 2.271 10.712 -1.744 35.686

Eget kapital och skulder
Eget kapital 4.527 0 1.845 -1.500 4.872
Minoritetsandel i dotterbolag 756 0 4 0 760
Avsättningar för pensioner 3.608 0 0 0 3.608
Övriga avsättningar 1.629 2.271 2.846 -244 6.502
Skulder till kreditinstitut 2.499 0 0 0 2.499
Konvertibelt förlagslån 218 0 0 0 218
Leasingåtaganden 110 0 4.434 0 4.544
Förskott från kunder, netto 4.432 0 0 0 4.432
Övriga skulder 6.668 0 1.583 0 8.251

Summa eget kapital och skulder 24.447 2.271 10.712 -1.744 35.686


Nyckeltal
Proforma Proforma
3 mån 3 mån 12 mån
2000 1999 1999


Rörelsemarginal före 10,4% 9,5% 11,0%
avskrivningar
Rörelsemarginal efter 5,7% 4,7% 6,4%
avskrivningar

Soliditet, exkl Regional 18,5% - 17,3%
Aircraft och SAL
Soliditet 13,7% - 12,4%


Kassaflödesanalys i sammandrag

3 mån 3 mån Helår
1)
Mkr 2000 1999 1999

Kassaflöde från verksamheten
Resultat efter finansiella poster,
exkl 270 226 1.380
resultatandel i intressebolag
Av och nedskrivningar 330 214 918
Jämförelsestörande poster -255
Skatter -82 -2 -182

Kassaflöde från den löpande
verksamheten 518 438 1.861
före förändring av rörelsekapital
Rörelsekapital
Varulager m m -132 -519 524
Fordringar 722 228 8
Förskott från kunder, netto -522 239 -1.136
Övriga skulder -843 -786 -554
Leasingåtaganden -47 -52 -362
Avsättningar -374 -133 -929

Förändring av rörelsekapital -1.196 -1.023 -2.449

Kassaflöde från den löpande -678 -585 -588
verksamheten

Investeringar i immateriella -42 -13 -104
anläggningstillgångar
Investeringar i aktier och andelar -20 -1 -1.285
m.m.
Investeringar i materiella -37 -59 -280
anläggningstillgångar
Investeringar i leasingtillgångar -7 -65 -83
Förändring av långfristiga fordringar -15 -28

Kassaflöde från -106 -153 -1.780
investeringsverksamheten

Operativt kassaflöde -784 -738 -2.368

1)
Förändring mot proforma balansräkning per 31 december 1999.

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT00970/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT00970/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=63595

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF