Delårsrapport januari - juni 2000

DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2000

*Nettoomsättningen uppgick till 8.337 Mkr (4.810, proforma 8.484).
*Rörelseresultatet ökade med 19% till 656 Mkr (549, proforma 598).
*Vinsten per aktie var 3,90 kr (4,57, pro forma 3,69).
*Räntabilitet på eget kapital 16,7% och på sysselsatt kapital 13,1%.
*Beslut om svenskt deltagande i robotprojektet Meteor.
*Flera viktiga order har erhållits under andra kvartalet - bl a mobil
stridsträningsanläggning till Holland och studiebeställning från FMV inom
det så kallade RMA-området och i juli seriebeställningen på
luftvärnsroboten Bamse.
*Som ett led i struktureringen av Saab har Bofors Weapon Systems
avyttrats till United Defense.

Verkställande Direktörens kommentar
"Andra kvartalet blev ett nytt händelserikt kvartal för Saab. Vi har
erhållit flera mycket betydelsefulla order och kärnverksamheten har
utvecklas planenligt. Samtidigt har vi fortsatt att hålla ett högt tempo i
strukturomvandlingen av Gruppen.

I maj tillkännagav den brittiska regeringen att den valt den europeiska
radarjaktroboten Meteor och i juni meddelade Sveriges försvarsminister att
Sverige kommer att delta i detta sex-nationers projekt. För Saab innebär
det en andel på ca 12 procent i ett projekt vars värde kan uppskattas till
sammanlagt närmare 100 miljarder kronor under dess hela livslängd. Saabs
arbete inom projektet kommer att vara dels på överordnad systemnivå, dels
på delsystemnivå, främst inom sensor- och signalbehandlingsområdena.
Meteorbeslutet är också oerhört betydelsefullt för Gripens långsiktiga
exportpotential.

Under andra kvartalet erhöll vi också några mycket betydelsefulla order.
Holland valde Saab Training Systems som leverantör till sin mobila
stridsträningsanläggning, en order värd drygt 560 miljoner kronor. Saab
Training Systems tar med denna beställning ett stort steg uppåt i
värdekedjan. Blickar vi framåt kan vi konstatera att flera länder är
intresserade av liknande träningsanläggningar och inbrytningen i Holland
ger förutsättningar för en ny tillväxtperiod för bolaget. Vi erhöll också
i början av juli från FMV den första seriebeställningen på
luftvärnsroboten Bamse. Genom beställningen av Bamse och beslutet om
Meteor är grunden lagd för en internationellt livskraftig och långsiktigt
uthållig robotindustri inom Saab.

Arbetet med att renodla Gruppen i linje med vår strategi fortgår med hög
intensitet. Under andra kvartalet har försäljningar genomförts av Bofors
Weapon Systems, ett antal fastigheter och elektronikproduktionen i
Karlskoga. Vi har också avyttrat Combitech Network till CSC samtidigt som
vi avtalat om ett långsiktigt samarbete och omfattande
produktivitetsförbättringar avseende vår IT-infrastruktur. Vi har
därutöver också tecknat ett avtal om försäljning av en av de två
oljeriggarna. Min bedömning är att vi kommer att nå vårt mål om att ha
genomfört större delen av renodlingen före årets slut. Vi har under året
dessutom gjort mindre förvärv och vi kommer fortsätta att växa inom
kärnverksamheten både organiskt och genom förvärv.

Årets första sex månader har inneburit stora förändringar för Saab. Vi har
skapat norra Europas ledande högteknologiska företag och tagit hem flera
betydelsefulla order. Men vi har också flera intressanta utmaningar
framför oss, som till exempel den nu allt mer troliga lanseringen av
superjumbon A3XX och vårt deltagande i den. Resultatet under första
halvåret har varit i nivå med våra förväntningar. Under andra halvåret
förväntas omsättningen öka och rörelseresultatet kommer därmed att
påverkas positivt."


Affärsområden
Saab består av kärnaffärsområdena Infomatics, Aerospace, Technical Support
& Services, Dynamics och Space samt Aviation Services och Other
operations. Processen att söka andra ägare till Aviation Services pågår.


Infomatics
Inom affärsområde Infomatics finns verksamheter inom informations-,
lednings- och simuleringssystem, avionik samt civil verksamhet inom IT och
elektronik.

Nettoomsättningen uppgick till 2.080 Mkr (proforma 2.062).
Rörelseresultatet var 100 Mkr (proforma 56), vilket innebär en
rörelsemarginal på 4,8 procent. Det högre rörelseresultatet är främst
hänförligt till förbättrat resultat i flera av bolagen samt lägre
kostnader för civila utvecklingsprojekt.

Orderingången, som under första halvåret har varit mycket god för
flertalet affärsenheter, uppgick till 2.458 Mkr (proforma 1.107), varav
1.503 Mkr i andra kvartalet avseende bland annat en mobil
stridsträningsanläggning till Holland på drygt 560 Mkr, servosystem för
Gripen till ett värde av 250 Mkr samt uppgradering av anti-tank systemet
HeliTOW till danska arméns helikoptrar på ca 200 Mkr. I juli erhöll
Barracuda en viktig order från FMV på multispektrala, mobila
maskeringssystem för Leopard 2 stridsvagnar till ett värde av 75 Mkr.


Aerospace
Affärsområde Aerospace utvecklar och tillverkar militära flygsystem och
deltar som partner och leverantör av delsystem till tillverkare av stora
civila flygplan. Affärsenhet Gripen är den största affärsenheten inom
affärsområdet. Gripen är världens enda operativa stridsflygplan i den
fjärde generationen.

Nettoomsättningen uppgick till 1.871 Mkr (proforma 2.146), varav
Commercial Programs inklusive reservdelar till Saab Aircraft var 113 (105)
Mkr. Minskningen beror bland annat på lägre takt i
vidareutvecklingsprogrammet för Gripen. Under första halvåret har 9 (9)
Gripenflygplan levererats. Därmed har 90 flygplan levererats av de totalt
204 flygplan som Försvarets Materielverk, FMV, beställt. Gripen levereras
för närvarande med en takt av 17 flygplan per år till FMV.
Rörelseresultatet var 174 Mkr (proforma 194), innebärande en
rörelsemarginal på 9,3 (9,0) procent. Periodens investering i
exportversionen av Gripen är högre än föregående år och den beräknas bli
högre även på helårs basis. Kostnaden för denna satsning har belastat
periodens resultat.

Orderingången var 10.688 Mkr (proforma 1.167), varav Sydafrikas
beställning av 28 Gripen flygplan med tillhörande kringutrustning,
utbildning m.m. uppgick till 9,3 miljarder kronor. Orderingången under
andra kvartalet uppgick till 343 Mkr och omfattade bland annat en mindre
studiebeställning avseende RMA-konceptet, Revolution in Military Affairs,
från FMV.


Technical Support & Services
Saab har under de senaste åren vuxit såväl organiskt som genom förvärv
inom området avancerade tjänster och service som vi bedömer vara en
intressant framtidsmarknad. Affärsområde Technical Support and Services
tillhandahåller avancerade tjänster till såväl civila som militära kunder.

Affärsområdet domineras av AerotechTelub, som bildades 1 januari i år och
ägs till 57 procent av Saab och till 43 procent av Tieto Enator. Det är
ett avancerat tjänsteföretag framförallt inriktat mot tekniktjänster,
drift och underhåll samt system inom test, simulering, trafikledning och

kundanpassade informationssystem. I affärsområdet ingår också Saab Nyge
Aeros verksamhet inom flygplansunderhåll, mål- och specialflyg.

Nettoomsättningen uppgick till 1.171 Mkr (proforma 1.136).
Rörelseresultatet uppgick till 72 Mkr (proforma 86), innebärande en
rörelsemarginal på 6,1 procent.

Orderingången var 1.530 Mkr (proforma 999), varav 823 Mkr i andra
kvartalet omfattade bland annat en order värd ca 140 Mkr från Telia Mobile
avseende medverkan i byggande och installation av nya basradiostationer
för mobiltelefoni i Sverige. Man erhöll också en order värd ca 180 Mkr
från Bombardier till Nyge Aero avseende modifiering av amfibieflygplan
samt en beställning från FMV avseende nytt ledningssystem till
Flygtaktiska kommandot.


Dynamics
Saabs verksamheter inom precisionsverkan har samlats i affärsområde
Dynamics, som utvecklar och tillverkar robotsystem, bärbara
pansarvärnssystem och undervattenssystem för användning till lands, till
sjöss och i luften.

Nettoomsättningen uppgick till 1.018 Mkr (proforma 1.543). Faktureringen
har minskat inom flera delar av verksamheten, men minskningen beror främst
på stora leveranser av STRIX under 1999. Rörelseresultatet var fortsatt
negativt och uppgick till -27 Mkr (proforma -49). Ett kraftfullt
integrationsarbete pågår inom affärsområdet för att realisera
kostnadssynergier och koncentrera verksamheten.

Orderingången var 909 Mkr (proforma 1.249), varav 471 Mkr i andra
kvartalet omfattande bland annat flera beställningar på Carl Gustaf
ammunition. I juli erhölls från FMV den första seriebeställningen på
luftvärnsroboten Bamse.


Space
Space, som ägs till 60 procent av Saab och 40 procent av Ericsson,
utvecklar och tillverkar omborddatorer, antenner och annan elektronisk och
mekanisk utrustning till rymdindustrin.

Nettoomsättningen uppgick till 339 (329) Mkr och avsåg i andra kvartalet
bland annat separationssystem och utrustning till det europeiska
vädersatellitprogrammet METOP. Nära hälften av faktureringen var till den
kommersiella telekommarknaden och 95 procent av den totala faktureringen
avsåg marknader utanför Sverige. Rörelseresultatet var 30 (33) Mkr,
innebärande en rörelsemarginal på 8,8 procent.

Orderingången uppgick till 329 (388) Mkr, varav 162 Mkr i andra kvartalet
omfattande bland annat elektronik till telekomsatelliter och tilläggsorder
avseende den vetenskapliga satelliten Rosetta. Mer än hälften av
orderingången avsåg marknader utanför den institutionella marknaden.


Aviation Services
Celsius Aviation Services, CAS, är ett civilt flygunderhållsföretag med
tyngdpunkten i USA. CAS ligger utanför den strategi och inriktning som
Saab valt för framtiden och är under försäljning.

Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 1.565 (1.445) Mkr och
rörelseresultatet var 66 (100) Mkr. Det försämrade resultatet beror på
variationer över året, men har också konjunkturella orsaker. En strejk
inom en del av verksamheten påverkade också resultatet. Orderingången
uppgick till 1.727 (1.451) Mkr.


Other operations

Inom Other operations finns långsiktiga åtaganden i form av
leasingportföljen och underhållsverksamheten för Saabs regionalflygplan,
samt ett antal nischbolag. För att klara långsiktig kapitalförsörjning för
dessa bolag och för att realisera värden söker vi strukturlösningar för
flera av dessa verksamheter. Bland annat pågår sedan en tid förhandlingar
om försäljning av Celsius Materialteknik, oljeriggar och fastigheter.
Under första halvåret har bland annat Bofors Weapon Systems, Combitech
Network, Combitech Traffic Systems, fastigheter och två reparationsvarv
avyttrats.


Omsättning, resultat och orderläge
Nettoomsättning
Gruppens nettoomsättning ökade med 73 procent till 8.337 Mkr (4.810,
proforma 8.484). Kärnverksamheten fakturerade 6.016 Mkr (proforma 6.820).
Tillväxten inom flera av kärnaffärsområdena motverkades av den krympande
faktureringen inom Dynamics samt lägre fakturering för Aerospace. För
övrig verksamhet hänför sig ökningen främst till CAS och Saab Aircraft.


Resultat
Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 656 Mkr (549, proforma 598),
innebärande en rörelsemarginal på 7,9 procent. Rörelseresultatet för
kärnaffärsområdena uppgick till 678 Mkr (proforma 343), vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 11,3 (5,0) procent. Det förbättrade
rörelseresultatet är framförallt hänförligt till lägre satsningar på vissa
civila utvecklingsprojekt inom Infomatics och på realisationsvinster på
sammanlagt 353 Mkr från försäljningen av Combitech Network och Traffic
Systems. Projekträntor avseende ej upparbetade förskott ingår i
bruttoresultatet med 82 (127) Mkr. Återbetalning av överskottsmedel från
SPP kommer att redovisas i tredje kvartalet och ingår således ej i
halvårsbokslutet.

Periodens resultat avseende den fortsatta avvecklingen av Regional
Aircraft på -304 (-409) Mkr och avseende Saab Aircraft Leasing på -72 (-
59) Mkr har planenligt tagits mot avvecklingsreserven respektive
förlustriskreserveringen.

Marknadsföringsaktiviteterna var generellt högre under första kvartalet i
år jämfört med samma period föregående år, medan de varit på ungefär samma
nivå jämfört med 1999 under andra kvartalet. Kostnader för forskning och
utveckling uppgick till 433 Mkr (proforma 395) och ökningen är bland annat
hänförlig till utvecklingen av exportversionen av Gripen. I övriga
rörelseintäkter ingår bland annat realisationsvinst från avyttring av
bolag med 353 (19) Mkr. Resultateffekten från försäljningen av Bofors
Weapon Systems har justerat förvärvsanalysen och därmed ej påverkat
periodens resultat.

Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -27 Mkr
(proforma 2). Försämringen är främst hänförlig till lägre likvida medel
och lägre räntenivå. Resultatandelen i HDW, som uppgick till 19 (0) Mkr,
redovisas som finansiell intäkt. Den genomsnittliga avkastningen på
likvida medel uppgick till 3,6 (5,2) procent. Gruppens resultat efter
finansiella poster uppgick till 629 Mkr (proforma 600). Aktuella och
uppskjutna skatter uppgick till -183 Mkr (proforma -180), vilket motsvarar
en effektiv skatt på 29 procent på resultatet efter finansiella poster.


Orderläge
Gruppens orderingång uppgick under det första halvåret till 17.889 Mkr
(proforma 6.548), innefattande bland annat 28 Gripenflygplan med
tillhörande kringutrustning, utbildning m.m. till Sydafrika till ett värde
av 9,3 miljarder kronor. Orderingången under andra kvartalet uppgick till
4.214 Mkr. Orderstocken vid periodens slut var 40.124 Mkr jämfört med
29.891 Mkr vid årets början.


Likviditet, finansiering och investeringar

Finansiering och likviditet
Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har
jämfört med proforma ingående balans minskat med 530 Mkr till 5.246
(5.776) Mkr. Minskningen beror främst på fortsatt hög upparbetning inom
Gripenprogrammet, utbetalningar med anledning av avvecklingen av
regionalflygtillverkningen på 304 Mkr, nettoeffekt av försäljningen av
Bofors Weapon Systems om 237 Mkr och utbetald utdelning på 266 Mkr.
Gruppens finansiella ställning är dock fortsatt stark och
nettolikviditeten efter avdrag för avsättningar för pensioner uppgick till
1.792 Mkr, jämfört med 2.370 Mkr i proforma ingående balans.


Investeringar
Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive
uthyrningstillgångar, uppgick till 175 Mkr (proforma 424). Minskningen
beror bland annat på minskade byggnadsinvesteringar och några större
investeringar under 1999.


Personal
Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 16.037
personer jämfört med 16.665 personer vid årets början.


Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första halvåret till 1.871
(2.764) Mkr. Rörelseresultatet var 179 (321) Mkr och resultatet efter
finansiella intäkter och kostnader var 455 (463) Mkr.

Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, uppgick
till 3.123 Mkr jämfört med 6.392 Mkr vid årsskiftet. Bruttoinvesteringar i
anläggningar och utrustning uppgick till 59 (88) Mkr. Antalet anställda
var vid periodens slut 4.259 personer jämfört med 4.298 vid årets början.

Ägare
Största ägare i Saab är Investor AB, BAE SYSTEMS, Wallenbergstiftelserna,
amerikanska fonder, 5:e AP-fonden, AMF, UBS Schweiz och Skandia, som
tillsammans representerar cirka 85 procent av kapitalet och 90 procent av
rösterna.


Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade
redovisningsprinciper. Celsius ingår i Saab-gruppen från 1 januari 2000.
Proforma räkningarna avser Saab-gruppen inklusive Celsius för helåret 1999
och kvartalen 1999 för jämförbarhet. Proforma räkningarna förändras i takt
med att omstruktureringen av Gruppen genomförs och har följaktligen
justerats för försäljningen av Bofors Weapon Systems.


Linköping den 13 juli 2000

Bengt Halse
Koncernchef och verkställande direktör


Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation
som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, utfärdat. En översiktlig
granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte
kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven
enligt börs- och årsredovisningslagarna.


Linköping den 13 juli 2000

Gunnar Widhagen Caj Nackstad

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB KPMG Bohlins AB


Datum för ekonomisk information:
Delårsrapport för januari - september 2000 publiceras den 25 oktober.

Kontaktpersoner för information:
Lars Jagerfelt, Informationschef, tel 013 - 18 71 65
Agneta Kammeby, Investor Relations, tel 013 - 18 71 25

Delårsrapporten finns även på Internet www.saab.se
Resultaträkning

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/07/13/20000713BIT00400/bit0001.doc Hela rapporten
http://www.bit.se/bitonline/2000/07/13/20000713BIT00400/bit0002.pdf Hela rapporten
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=75562

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF