Saab genomför prov med obemannat flygplan

Saab Aerospace driver för närvarande studier i syfte att kunna utveckla
obemannade flygplan. För närvarande genomförs prov med en UAV-modell, Unmanned
Aerial Vehicle, i vindtunnel på Flygtekniska försöksanstalten, FFA, i
Stockholm. Syftet med proven är att studera flygenvelopen dvs mäta upp
aerodynamiska krafter och moment. UAV:n ska kunna fungera som ett komplement
till dagens bemannade flygplan.

Inom ramen för Nationellt Flygtekniskt Forskningsprogram (NFFP) genomförs
detta projekt som kallas NFFP 272 UAV-konfigurationer. Projektet är ett
samarbetsprojekt mellan Saab, Flygtekniska Försöksanstalten, Ericsson Saab
Avionics och Saab Dynamics. Namnet på UAV:n är SHARC (Swedish Highly Advanced
Research Configuration). SHARC är 10 m lång och 8 m bred (se bifogad skiss).
Projektets mål är att utforma en UAV-konfiguration för attackuppdrag till låg
seriekostnad och med låg signatur samt visa att den är realiserbar. Projektet
har pågått några år och är hittills framgångsrikt. Kostnad och
signaturresultat har presenterats som planerat.
Under inledningsskedet april -juni 1998 definierades nio konfigurationer. De
representerar olika byggfilosofier. Arbetet har därefter gått vidare och under
mars 1999 testades en lågfartsmodell samtidigt med att ett prov med
vapenfällning från inre vapenrum genomfördes i FFA:s vindtunnlar. Arbetet är
för närvarande inne i en fas med prov i FFA:s vindtunnel T1500 där
flygenvelopen skall studeras.
Projektet har inriktats på: konceptutformning, aerodynamik, konstruktion,
produktionsteknik, hållfasthet, framdrivning, radar- och IR-signatur samt
vapenseparation.

Bakgrund
Kravbilden för studien har präglats av att fortsätta den svenska inriktningen
med att bryta trenden med ständigt dyrare flygplan, som påbörjades redan med
Gripen-projektet. Genom att utforma farkosten med låg signatur är det möjligt
att undvika upptäckt och bekämpning från luftvärn och jaktflyg. Då behövs
varken varningssensorer för att upptäcka beskjutning eller motmedel. Något
behov av undanmanövrar med snäva svängar med t ex 20g eller mer i belastning
finns inte. Därigenom hålls kostnaden nere.
För att kunna använda befintliga vapen, som inte är smygutformade, behövs ett
inre vapenrum. Attackuppdraget är därför valt för att se inverkan på
konfigurationen.

Fakta om NFFP
Förkortningen NFFP står för Nationellt Flygtekniskt Forsknings-Program och
avsikten är att samordna forskningsresurserna inom landet vid industri,
forskningsinstitut, universitet och högskolor. NFFP skall bidra till att
stärka den svenska flygindustrins konkurrensförmåga och öka landets förmåga
att aktivt delta i och dra nytta av internationellt forskningssamarbete.

Fakta om Saab
Saab är ett av norra Europas ledande högteknologiska företag och verksamt inom
försvars-, flyg-, och rymdindustrin och erbjuder avancerade produkter och
system som bygger på sofistikerad informationsteknologi.

Med ett brett utbud av avancerade system, produkter och tjänster, fokuserar
Saab på att ensamma eller tillsammans med partners på militära och civila
tillväxtområden där vi tillhör de ledande i världen.

Foton
För foton kontakta Åsa Roth, tel 013-18 0152, telefax 013-18 5427,
email: asa.roth@saab.se

Foto och grafik finns även på Internet: http://www.saab.se/node878.asp

Mer information om Saab: www.saab.se
Mer information om FFA: www.ffa.se


För ytterligare information, kontakta:
Jan Ahlgren, informationsdirektör, Saab Aerospacetel: 013-18 3907
mobil: 070-518 3907
e-mail: coms@saab.se


[REMOVED GRAPHICS]

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/04/20000901BIT01180/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/04/20000901BIT01180/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=81682

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF