Combitech Systems får ramavtal med Gambro

Gambro Lundia har tecknat ett ramavtal med Combitech Systems i Malmö gäl-
lande konsulttjänster för utveckling av programvara och elektronik i Gam-
bros kommande produkter inom njurvård. Avtalet uppskattas initialt till
ett värde av
10 MSEK per år och leder till ett behov av minst tio nyanställningar i
Malmö.

Avtalet är ett resultat av det globala inköpsprojekt som Gambro genomför i
syfte att knyta till sig strategisk kompetens i pågående och kommande ut-
vecklingsprojekt. Gambros produkter är så kallade realtidssystem, som med
stora krav på tillförlitlighet och säkerhet styr och övervakar dialysbe-
handlingar. Avtalet är ett viktigt steg i Combitech Systems affärsstrate-
giska utveckling inom säkerhetskritiska produkter för medicintekniska
tillämpningar.

- Gambro markerar genom avtalet att CS är en av Gambros prioriterade leve-
rantörer. Gambro har för avsikt att lägga ut uppdrag som totalåtagande där
möjlighet föreligger och så är gynnsamt för båda parter, säger Rune Thor,
mjukvaruchef på Gambros monitordivision i Lund.

Per-Ola Malm, regionchef på Combitech Systems i Malmö säger:
- Gambro är en kund med högsta prioritet vilket innebär en strävan hos
Combitech Systems att utveckla och upprätthålla kompetenser inom för Gam-
bro relevanta områden, samt att aktivt söka vägar till att utveckla och
stödja Gambros verksamhet. Ramavtalet med Gambro innebär att vi har behov
av att anställa ytterligare 10 kvalificerade ingenjörer.

Combitech Systems AB är ett kunskapsorienterat utvecklingsföretag med
spetskompetens inom tekniska realtidssystem, där bland annat avancerad
system- och programutveckling, elektronik- konstruktion, verksamhetsut-
veckling och utbildning ingår. Combitech Systems bildades 1992 och ingår
Saab-gruppen. För närvarande har företaget 300 konsulter, fördelade på el-
va orter i Sverige och utomlands. Omsättningen 1999 var cirka 160 Mkr.
Liksom övriga företag inom Saab-gruppen arbetar Combitech Systems själv-
ständigt och med nära tillgång till ett nätverk av högteknologisk kompe-
tens. Cirka 80 procent av uppdragen genereras utanför Saab-gruppen. Kun-
derna kommer från utvecklingsavdelningar på stora och medelstora svenska
företag inom branscherna data/telekommunikation, fordon, medicinteknik,
rymd och försvar. Combitech Systems är certifierat enligt ISO 9001.

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med le-
dande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkompo-
nentteknologi. Gambro Healthcare är en av världens ledande vårdgivare inom
dialysbehandling för njursjuka med ca 45.500 patienter i 600 kliniker över
hela världen. Gambro Renal Products innefattar främst av dialysmaskiner
och -filter, blodslangar och dialyskoncentrat. Gambro BCT omfattar produk-
ter för donation, separation och behandling av blodkomponenter. Koncernen
har en omsättning på ca 20 miljarder SEK och har ca 18.000 anställda i ett
40-tal länder.

För ytterligare information, v g kontakta
Per-Ola Malm,regionchef, Combitech Systems AB,
tel:0708-895140, fax:+49 8252 996100

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00540/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00540/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=88384

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF