Delårsrapport Januari-September 2000

DELÅRSRAPPORT

Januari - september 2000

* Orderingången efter tre kvartal uppgick till 23 miljarder kronor, varav
5 miljarder kronor under tredje kvartalet.
* Nettoomsättningen uppgick till 12.313 Mkr (proforma 12.399).
* Rörelseresultatet ökade till 876 Mkr (proforma 725).
* Vinsten per aktie var 4,81 kr (proforma 4,42).
* Räntabilitet på eget kapital 14,5% och på sysselsatt kapital 12,0%.

Verkställande Direktörens kommentar

"Förvärvet av Celsius skedde i början av mars i år. Verksamheten har sedan
dess präglats av intensivt, internt integrationsarbete med stora
strukturåtgärder, men också av stor aktivitet och framgång på våra
marknader.

Orderingången efter nio månader uppgår till 23 miljarder kronor, vilket är
ett all time high och orderstocken uppgår efter tre kvartal till 41
miljarder kronor. Detta motsvarar över två års fakturering och för alla
enskilda affärsområden minst ett års fakturering.

Flera av de order som erhållits utgör viktiga genombrott, marknads- eller
produktmässigt. Några av flera exempel är den mobila stridstränings-
anläggningen till Holland, den första seriebeställningen på
luftvärnsroboten Bamse, Gripen flygplan till Sydafrika, en ny generation
marina ledningssystem och utrustning till en ny generation
telekomsatelliter.

Vi har nu inom alla våra framtidsinriktade affärsområden en
internationellt konkurrenskraftig produktportfölj.

I samband med de omfattande strukturåtgärderna med anledning av förvärvet
av Celsius har också en noggrann genomgång av olika större projekt gjorts.
Vi har då kunnat konstatera att vissa utvecklingsprojekt inom torped- och
robotverksamheten från f d Celsius koncernen är väsentligt övervärderade
och att vi måste göra ytterligare reserveringar avseende dessa projekt.
Detta kommer inte att påverka den långsiktiga intjäningsförmågan. Tredje
kvartalet innehåller också en positiv extraordinär händelse genom intäkten
från SPPs överskott, vilket sammantaget innebär en liten positiv
resultateffekt i perioden.

Tredje kvartalet brukar normalt påverkas av vissa säsongsvariationer och
ha en något lägre fakturering i vår typ av verksamhet, och år 2000 utgör
inget undantag. Resultatet har dessutom utöver ovan nämnda kostnader också
belastats med vissa andra extra kostnader, såsom integrationskostnader i
AerotechTelub. Fjärde kvartalet förväntas även i år bli starkt.

Integrations- och struktureringsprocessen har bland annat hittills
inneburit renodling med hjälp av avyttringar och outsourcing; fokusering
och rationaliseringar inom affärsområden, främst Dynamics; stängning av
huvudkontorsfunktionerna i Celsius; nya ledningsstrukturer och
förändringar på chefsnivå med mera. Arbetet följer väl den plan som siktar
på att generera minst 400 miljoner kronor årligen i kostnadssynergier inom
tre år."

Affärsområden
Saab består av affärsområdena Infomatics, Aerospace, Technical Support &
Services, Dynamics, Space, Aviation Services och Other operations.

Infomatics
Inom affärsområde Infomatics finns verksamheter inom informations-,
lednings- och simuleringssystem, avionik samt civil verksamhet inom IT och
elektronik. Under kvartalet förvärvades verksamhet inom området EMC,

elektromagnetisk samexistens, vilket ytterligare stärker Infomatics
kunnande om elektroniska systems icke önskvärda påverkan på varandra.

Nettoomsättningen uppgick till 2.995 Mkr (proforma 2.875).
Rörelseresultatet var 158 Mkr (proforma 58), vilket innebär en
rörelsemarginal på 5,3 procent. Förbättringen är främst hänförlig till
systemverksamheten och utfasningen av vissa utvecklingsprojekt.

Orderingången, som under de första nio månaderna varit mycket god för
flertalet affärsenheter, uppgick till 3.266 Mkr (proforma 1.702), varav
808 Mkr i tredje kvartalet avseende bland annat order från FMV på
vidareutveckling av omvärldssimulatorn STRIC och på multispektrala, mobila
maskeringssystem för Leopard 2 stridsvagnar, en order på radarbaserade
nivåmätsystem till lagringscisterner från det brasilianska oljebolaget
Petrobras och en beställning från Ericsson avseende en radiolänk för
militärt bruk. Därutöver erhölls i början av oktober en beställning på
digital registreringsutrustning till uppgraderingen av
presentationssystemet i spanska flygvapnets stridsflyplan F-18.


Aerospace
Affärsområde Aerospace utvecklar och tillverkar militära flygsystem och
deltar som partner och leverantör av delsystem till tillverkare av stora
civila flygplan.

Nettoomsättningen uppgick till 2.717 Mkr (proforma 2.973), varav
Commercial Programs inklusive reservdelar till Saab Aircraft var 164 (141)
Mkr. Minskningen beror bland annat på lägre takt i det svenska
vidareutvecklingsprogrammet för Gripen. Under de första nio månaderna har
12 (12) Gripenflygplan levererats. Därmed har 93 flygplan levererats av de
totalt 204 flygplan som Försvarets Materielverk, FMV, beställt. Gripen
levereras för närvarande med en takt av 17 flygplan per år till FMV.
Rörelseresultatet var 238 Mkr (proforma 261), innebärande en
rörelsemarginal på 8,8 procent. Periodens investering i exportversionen av
Gripen är högre än föregående år och den beräknas bli högre även på helårs
basis. Kostnaden för denna satsning har belastat periodens resultat.

Orderingången var 11.596 Mkr (proforma 1.647), varav Sydafrikas
beställning av 28 Gripen flygplan med tillhörande kringutrustning,
utbildning m.m. uppgick till 9,3 miljarder kronor. Orderingången under
tredje kvartalet uppgick till 908 Mkr och omfattade bland annat en
beställning från FMV på uppgradering av tidigare levererade Gripen
flygplan till ett värde av nära 600 Mkr.

Technical Support & Services
Saab har under de senaste åren vuxit såväl organiskt som genom förvärv
inom området avancerade tjänster och service som vi bedömer vara en
intressant framtidsmarknad. Affärsområde Technical Support and Services
tillhandahåller avancerade tjänster till såväl civila som militära kunder.

Affärsområdet domineras av AerotechTelub, som bildades 1 januari i år och
ägs till 57 procent av Saab och till 43 procent av Tieto Enator. Det är
ett avancerat tjänsteföretag framförallt inriktat mot tekniktjänster,
drift och underhåll samt system inom test, simulering, trafikledning och
kundanpassade informationssystem. I affärsområdet ingår också Saab Nyge
Aeros verksamhet inom flygplansunderhåll, mål- och specialflyg.

Nettoomsättningen uppgick till 1.660 Mkr (proforma 1.649).
Rörelseresultatet uppgick till 106 Mkr (proforma 101), innebärande en
rörelsemarginal på 6,4 procent.

Orderingången var 2.087 Mkr (proforma 1.616), varav 557 Mkr i tredje
kvartalet omfattande bland annat datorbaserat testsystem till svenska
arméns Leopard 2 stridsvagnar och nytt radiosystem till Gripen. Dessutom
har ett ramavtal tecknats med Rikspolisstyrelsen inom IT-säkerhetsområdet.


Dynamics
Saabs verksamheter inom precisionsverkan har samlats i affärsområde
Dynamics, som utvecklar och tillverkar robotsystem, bärbara
pansarvärnssystem och undervattenssystem, för användning till lands, till
sjöss och i luften.

Nettoomsättningen uppgick till 1.502 Mkr (proforma 1.999). Faktureringen
har minskat inom flera delar av verksamheten, men minskningen beror främst
på stora leveranser av STRIX under 1999. Ett kraftfullt integrationsarbete
pågår inom affärsområdet för att realisera kostnadssynergier och
koncentrera verksamheten. Detta har gett effekt från och med tredje
kvartalet som uppvisade ett positivt rörelseresultat på 28 Mkr.
Rörelseresultatet för årets nio första månader uppgick därmed till 1 Mkr
(proforma -23).

Orderingången var 2.608 Mkr (proforma 1.631), varav 1.699 Mkr i tredje
kvartalet omfattande bland annat den första seriebeställningen på
luftvärnsroboten Bamse från FMV till ett värde av mer än 1 miljard kronor,
en order värd drygt 300 Mkr från Frankrike på den nya versionen av
pansarskottet AT 4 CS, en beställning från FMV på avancerad
undervattensspaningsutrustning, sk mobila mätbanor, och flera
beställningar på Carl Gustaf ammunition.

I slutet av september genomfördes ytterligare en lyckad testflygning med
den autonoma stand-off missilen TAURUS KEPD 350 som utvecklas tillsammans
med tyska LFK (Lenkflugkörpersysteme GmbH) för det tyska flygvapnet.

Space
Space, som ägs till 60 procent av Saab och 40 procent av Ericsson,
utvecklar och tillverkar omborddatorer, antenner och annan elektronisk och
mekanisk utrustning till rymdindustrin.

Nettoomsättningen uppgick till 518 (506) Mkr. Närmare hälften av
faktureringen var till den kommersiella telekommarknaden och 94 procent av
den totala faktureringen avsåg marknader utanför Sverige.
Rörelseresultatet var 44 (51) Mkr, innebärande en rörelsemarginal på 8,5
procent. Det försämrade resultatet är hänförligt till kostnader för
egenutveckling avseende satsningen på den kommersiella telekommarknaden.

Orderingången uppgick till 501 (558) Mkr, varav 172 Mkr i tredje kvartalet
omfattande bland annat omborddatorer och antenner till Alcatel för
Eutelsat satelliterna Atlantic Bird 2 och Hotbird 6 samt
mikrovågsutrustning till Hughes för Spaceway som är ett nytt
satellitbaserat system för bredbandstjänster. Närmare hälften av
orderingången avsåg marknader utanför den institutionella marknaden och i
september öppnades i Los Angeles det andra försäljningskontoret i USA för
att komma närmare kunderna.

Aviation Services
Celsius Aviation Services, CAS, verkar inom civilt flygunderhåll med
tyngdpunkten i USA. Arbetet med att finna nya ägare till Celsius Aviation
Services har, bland annat till följd av konjunkturläget, varit mera
komplext än väntat. Strukturen i verksamheten ses nu över och bland annat
har diskussioner börjat föras med potentiella köpare av enskilda bolag.

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 2.356 (2.170) Mkr och
rörelseresultatet var 105 (150) Mkr. Det försämrade resultatet beror
främst på en allmän konjunkturnedgång på de marknader CAS bearbetar.
Orderingången uppgick till 2.516 (2.078) Mkr. Under tredje kvartalet
tecknades ett nytt ramavtal med amerikanska försvaret för underhåll av
jetmotorer värderat till 1.020 Mkr.
Other operations
Inom Other operations finns långsiktiga åtaganden i form av
leasingportföljen och underhållsverksamheten för Saabs regionalflygplan,
samt ett antal nischbolag. För att klara långsiktig kapitalförsörjning för

dessa bolag och för att realisera värden söker vi strukturlösningar för
flera av dessa verksamheter. Under tredje kvartalet avyttrades det 30%-iga
innehavet i oljeriggen Louisiana.

Omsättning, resultat och orderläge

Nettoomsättning
Gruppens nettoomsättning ökade med 83 procent till 12.313 Mkr (6.733,
proforma 12.399). Det är i nivå med proforma föregående år utom för
Dynamics som slutlevererade flera kontrakt föregående år och nu är i
utvecklingsfasen av flera nya projekt samt för Aerospace som haft lägre
takt i det svenska vidareutvecklingsprogrammet för Gripen. Ökningen i
Other operations hänför sig främst till reservdelsförsäljning i Saab
Aircraft.


Resultat
Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 876 Mkr (725, proforma 725),
innebärande en rörelsemarginal på 7,1 procent. Det förbättrade
rörelseresultatet är framförallt hänförligt till Infomatics,
struktureringsarbetet inom Dynamics och på realisationsvinster på
sammanlagt 353 Mkr från försäljningen av Combitech Network och Traffic
Systems. Projekträntor avseende ej upparbetade förskott ingår i
bruttoresultatet med 128 (183) Mkr.

Den fortsatta avvecklingen av regionalflygverksamheten går fortfarande
bättre än plan. Periodens resultat avseende Regional Aircraft på -361 (-
607) Mkr och Saab Aircraft Leasing på -72 (-90) Mkr har som tidigare
tagits mot avvecklingsreserven respektive förlustriskreserveringen.

Marknadsföringsaktiviteterna har generellt varit något högre i alla
affärsområden i år jämfört med samma period föregående år. Kostnader för
forskning och utveckling uppgick till 603 Mkr (proforma 570) och ökningen
är bland annat hänförlig till utvecklingen av exportversionen av Gripen. I
övriga rörelseintäkter ingår bland annat realisationsvinst från avyttring
av bolag med 353 (32) Mkr. Ingen resultateffekt uppstod vid försäljningen
av oljeriggen Louisiana.

Jämförelsestörande poster uppgår till 33 (212) Mkr och avser innevarande
år erhållna företagsanknutna medel från SPP på 521 Mkr samt reserveringar
avseende främst vissa utvecklingsprojekt inom torped- och
robotverksamheten från f d Celsius koncernen uppgående till 488 Mkr.
Jämförelsestörande poster föregående år avser främst upplösning av reserv
avseende Regional Aircraft.
Saab-gruppen har erhållit totalt 1.262 Mkr från SPP, varav 722 Mkr
utbetalas kontant. Resterande 540 Mkr redovisas som långfristig fordran.
Den andel i SPPs överskott som avser Saab har intäktsförts i tredje
kvartalet och påverkat resultatet med 521 Mkr efter diskontering av
fordran till nuvärde. Den del på totalt 741 Mkr som avser f d Celsius
koncernen ingår i förvärvsbalansen och har ej påverkat resultatet.

Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -67 Mkr
(proforma -11). Försämringen är främst hänförlig till lägre likvida medel
och lägre räntenivå. Försämringen av finansnettot jämfört med utfallet
föregående år beror huvudsakligen på att Celsius förvärvades kontant,
vilket motsvarar en minskad ränteintäkt på ca 250 Mkr. Resultatandelen i
HDW, som uppgick till 40 (0) Mkr, redovisas som finansiell intäkt. Den
genomsnittliga avkastningen på externa placeringar uppgick till 4,76
(4,85) procent. Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till
809 Mkr (proforma 714). Aktuella och uppskjutna skatter uppgick till -234
Mkr (proforma -214), vilket motsvarar en effektiv skatt på 29 procent på
resultatet efter finansiella poster.


Orderläge
Gruppens orderingång uppgick under årets första nio månader till 23.098
Mkr (proforma 9.582). Orderingången under tredje kvartalet uppgick till

5.209 Mkr. Orderstocken vid periodens slut var 41.381 Mkr jämfört med
29.891 Mkr vid årets början.

Likviditet, finansiering och investeringar

Finansiering och likviditet
Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har
jämfört med proforma ingående balans ökat med 98 Mkr till 5.874 (5.776)
Mkr. Ökningen är främst ett netto av 1.262 Mkr i erhållna medel från SPP
och utbetalningar avseende avvecklingen av regionalflygtillverkningen på
361 Mkr och utbetald utdelning på 266 Mkr samt fortsatt hög upparbetning
inom Gripenprogrammet. Gruppens finansiella ställning är dock fortsatt
stark och nettolikviditeten efter avdrag för avsättningar för pensioner
uppgick till 2.375 Mkr, jämfört med 2.370 Mkr i proforma ingående balans.

Investeringar
Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive
uthyrningstillgångar, uppgick till 304 Mkr (proforma 559). Minskningen
beror bland annat på minskade byggnadsinvesteringar och några större
investeringar under 1999.

Personal
Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 15.646
personer jämfört med 16.665 personer vid årets början.
Ägare
Största ägare i Saab är Investor AB, BAE SYSTEMS, Wallenbergstiftelserna,
amerikanska fonder, 3:e AP-fonden, AMF, Skandia, UBS Warburg, FPG och
Handelsbanken fonder.

Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade
redovisningsprinciper. Celsius ingår i Saab-gruppen från 1 januari 2000.
Proformaräkningarna avser Saab-gruppen inklusive Celsius för helåret 1999
och kvartalen 1999 för jämförbarhet. Proformaräkningarna förändras i takt
med att omstruktureringen av Gruppen genomförs. Faktureringen proforma för
1999 har justerats sedan halvårsrapporten.


Linköping den 25 oktober 2000

Bengt Halse
Koncernchef och verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte blivit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

Datum för ekonomisk information:
Bokslutskommuniké för 2000 publiceras den 16 februari 2001.

Kontaktpersoner för information:
Jan Nygren, ansvarig för information i Saab-koncernen tel 013 - 18 19 99
Agneta Kammeby, Investor Relations tel 013 - 18 71 25

Delårsrapporten finns även på Internet www.saab.se
Resultaträkning

Proform Proform
9 mån 9 mån a a
Mkr 2000 1999 9 mån 12 mån
1999 1999
Nettoomsättning 12.313 6.733 12.399 18.018
Kostnad för sålda varor -9.304 -4.934 -9.535 -13.882
Bruttoresultat 3.009 1.799 2.864 4.136
Försäljningskostnader -1.094 -553 -990 -1.390
Administrationskostnader -838 -408 -962 -1.309
Forsknings- och -603 -378 -570 -858
utvecklingskostnader
Jämförelsestörande poster 33 174 212 255
Övriga rörelseintäkter 454 144 239 347
Övriga rörelsekostnader -81 -52 -67 -65
Andel av intressebolagens -4 -1 -1 9
resultat
1)
Rörelseresultat 876 725 725 1.125
Finansiella intäkter och -67 239 -11 -9
kostnader
Resultat efter finansiella 809 964 714 1.116
poster
Skatter -234 -289 -214 -352
Minoritetens andel -63 -35 -29 -29
Nettovinst 512 640 471 735

2)
Vinst per aktie i kr 4,81 6,01 4,42 6,90
Vinst per aktie efter full 4,69 5,86 4,31 6,73
3)
konvertering, kr

1)
Avskrivningar ingår med -919 -668 -944 -1.311
varav avskrivningar på -391 -353 -353 -511
leasingtillgångar

2)
Antal aktier 106.459.675 per
30 sept, 2000
3)
Antal aktier efter full
konvertering 109.247.175


Nettoomsättning per affärsområde
Proforma Proforma
9 mån 9 mån För- Helår 3:e kv
Mkr 2000 1999 ändring 1999 2000
Infomatics 2.995 2.875 4% 4.294 915
Aerospace 2.717 2.973 -9% 3.964 846
Technical Support & 1.660 1.649 1% 2.367 489
Services
Dynamics 1.502 1.999 -25% 3.393 484
Space 518 506 2% 676 179
Internfakturering -559 -536 -797 -96
8.833 9.466 -7% 13.897 2.817
CAS 2.356 2.170 9% 3.009 791
Other operations 1.124 763 1.112 368
Saab-gruppen 12.313 12.399 -1% 18.018 3.976

Rörelseresultat per affärsområde

Proforma Proforma
9 mån i % av 9 mån Helår 3:e kv
Mkr 2000 omsätt 1999 1999 2000
n.
Infomatics 158 5,3% 58 199 58
Aerospace 238 8,8% 261 450 64
Technical Support & 106 6,4% 101 146 34
Services
Dynamics 1 0,1% -23 -39 28
Space 44 8,5% 51 65 14
Koncerngemensamt 309 18 -40 -20

856 9,7% 466 781 178
CAS 105 4,5% 150 212 39
Other operations -85 109 132 3
Saab-gruppen 876 7,1% 725 1.125 220


Balansräkning

30/9 30/9 Proforma
Mkr 2000 1999 31/12
1999
Tillgångar
Goodwill och andra immateriella 1.773 382 1.827
tillgångar
Maskiner, inventarier och 4.174 2.710 4.339
fastigheter m m
Leasingtillgångar 8.212 8.269 8.963
Långfristiga räntebärande 1.559 1.180
fordringar
Andelar och värdepappersinnehav 924 39 999
Fordringar för uppskjutna 970 457 959
skatter
Varulager m m 4.056 1.763 3.954
Kortfristiga räntebärande 629 231
fordringar
Övriga fordringar 6.045 2.297 6.474
Likvida placeringar 6.169 12.003 7.705
Summa tillgångar 34.511 27.920 36.631

Eget kapital och skulder
Eget kapital 5.147 4.432 4.700
Minoritetsandel i dotterbolag 821 191 752
Avsättningar för pensioner 3.499 1.963 3.406
Övriga avsättningar 5.999 5.366 6.596
Skulder till kreditinstitut 2.255 37 3.123
Konvertibelt förlagslån 228 216 217
Leasingåtaganden 4.203 4.647 4.591
Förskott från kunder, netto 3.886 4.483 4.631
Övriga skulder 8.473 6.585 8.615
Summa eget kapital och skulder 34.511 27.920 36.631

Fördelad balansräkning, per 30 september 2000

Regiona Elimin Saab-
Mkr Saab l SAL e- gruppe
Aircraf ringar n
t
Tillgångar
Goodwill och andra immateriella 1.773 0 0 0 1.773
tillgångar
Maskiner, inventarier och 4.173 0 1 0 4.174
fastigheter m m
Leasingtillgångar 652 0 7.560 0 8.212
Långfristiga räntebärande 1.559 0 0 0 1.559
fordringar
Andelar och värdepappersinnehav 2.424 0 0 -1.500 924
Fordringar för uppskjutna 694 564 0 -288 970
skatter
Varulager m m 4.056 0 0 0 4.056
Kortfristiga räntebärande 629 0 0 0 629
fordringar
Övriga fordringar 4.937 0 1.108 0 6.045
Likvida placeringar 2.843 1.451 1.875 0 6.169
Summa tillgångar 23.740 2.015 10.544 -1.788 34.511

Eget kapital och skulder
Eget kapital 4.815 0 1.832 -1.500 5.147
Minoritetsandel i dotterbolag 810 0 11 0 821

Avsättningar för pensioner 3.499 0 0 0 3.499
Övriga avsättningar 1.419 2.015 2.853 -288 5.999
Skulder till kreditinstitut 2.255 0 0 0 2.255
Konvertibelt förlagslån 228 0 0 0 228
Leasingåtaganden 113 0 4.090 0 4.203
Förskott från kunder, netto 3.886 0 0 0 3.886
Övriga skulder 6.715 0 1.758 0 8.473
Summa eget kapital och skulder 23.740 2.015 10.544 -1.788 34.511

Nettoomsättning och resultat kvartalsvis
Proforma
2000 1999
Mkr 1:a 2:a 3:e 1:a 2:a 3:e 4:e
kv kv kv kv kv kv kv
Nettoomsättning 4.187 4.150 3.976 3.896 4.970 3.533 5,619

Rörelseresultat 247 409 220 192 406 127 400
Rörelsemarginal 5,9% 9,9% 5,5% 4,9% 8,2% 3,6% 7,1%

Finansnetto 8 -35 -40 -28 30 -13 2
Resultat efter 255 374 180 164 436 114 402
finansnetto

Nettovinst 161 254 97 103 290 78 264
Vinst per aktie i kr 1,51 2,39 0,91 0,97 2,72 0,73 2,48
1)

1)
Antal aktier
106.459.675 per den
30 september 2000.
Kassaflödesanalys i sammandrag

9 mån 9 mån Helår
1)
Mkr 2000 1999 1999
Kassaflöde från verksamheten
Resultat efter finansiella poster,
exkl 813 970 1.380
resultatandel i intressebolag
Av och nedskrivningar 919 668 918
Jämförelsestörande poster -174 -255
Skatter -221 -37 -182
Kassaflöde från den löpande
verksamheten 1.511 1.427 1.861
före förändring av rörelsekapital
Rörelsekapital
Varulager m m -102 478 524
Fordringar 459 196 8
Förskott från kunder, netto -745 -708 -1.136
Övriga skulder -142 -1.053 -554
Leasingåtaganden -388 -306 -362
Avsättningar -597 -686 -929
Förändring av rörelsekapital -1.515 -2.079 -2.449
Kassaflöde från den löpande -4 -652 -588
verksamheten
Investeringar i immateriella -69 -93 -104
anläggningstillgångar
Investeringar i aktier och andelar 70 -1 -1.285
m.m.
Investeringar i materiella -240 -302 -280
anläggningstillgångar
Investeringar i leasingtillgångar 360 43 -83
Förändring av långfristiga fordringar -29 0 -28
Kassaflöde från 92 -353 -1.780
investeringsverksamheten
Operativt kassaflöde 88 -1.005 -2.368

1)
Förändring mot proforma balansräkning per 31 december 1999.

Nyckeltal
Proforma Proforma
9 mån 9 mån 12 mån
2000 1999 1999

Rörelsemarginal före avskrivningar 11,4% 10,6% 10,7%
Rörelsemarginal efter avskrivningar 7,1% 5,8% 6,2%
Räntabilitet på sysselsatt kapital, 12,0% - -
före skatt
Räntabilitet på eget kapital, efter 14,5% - -
skatt

Soliditet, exkl Regional Aircraft 20,3% - 18,2%
och SAL
Soliditet 14,9% - 12,8%

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00250/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00250/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=89942

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF