Bokslutskommuniké

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

2000

· Orderingången uppgick till 28 miljarder kronor.
· Nettoomsättningen uppgick till 17.840 Mkr (9.053, proforma 18.018).
· Rörelseresultatet ökade till 1.533 Mkr (1.104, proforma 1.125).
· Vinsten per aktie var 9,75 kr (8,82, proforma 6,90).
· Räntabilitet på eget kapital 20,0% och på sysselsatt kapital 14,6%.
· Utdelningsförslag 3,00 (2,50) kr per aktie. Vidare har styrelsen idag
beslutat föreslå bolagsstämman att högst 10 procent av bolagets egna
aktier ska få återköpas.
· Villkorat förvärv av 65% i holländska Fokker Space.
· Försäkringslösning för leasingportföljen av regionalflygplan.
· Avyttring av flygmotorleasingverksamhet i USA.


Verkställande Direktörens kommentar

"Det gångna året har inneburit stora förändringar för Saab och bland annat
präglats av ett intensivt integrationsarbete. Förvärvet av Celsius
fördubblade omsättningen och samlade stora delar av svensk
försvarsindustri inom Saab. Mot bakgrund av detta är det glädjande att vi
kunnat ha en fortsatt god resultat- och orderutveckling och nått ett
rekordår vad gäller både vinst per aktie och orderingång.

Orderingången uppgick till 28 miljarder kronor och orderstocken till 41
miljarder kronor. Detta motsvarar över två års fakturering. Den goda
orderutvecklingen förstärks dessutom av en rad genombrottsbeställningar
som innebär strategiska framflyttningar på viktiga tillväxtområden.

Samtidigt fortsätter renodlingen av koncernen. Att sälja mogna
verksamheter, som till exempel Combitech Network, är också ett sätt att
realisera värden. Och i januari i år sålde vi Marine Electronics till
amerikanska Emerson, en industriellt perfekt affär som också genererade
bra värde till våra aktieägare.

Fjärde kvartalet blev planenligt ett starkt kvartal för kärnverksamheten.
Samtidigt har flera verksamheter ur Other operations avyttrats och i
februari i år såldes Celsius Amtec som ingick i Celsius Aviation Services.
Under kvartalet genomförde vi också en försäkringslösning för leasing
portföljen av regionalflygplan. Försäkringen innebär att vi i praktiken
eliminerat den marknadsmässiga risken i portföljen och att vi i den
fortsatta förvaltningen kan koncentrera oss på att verka för ett växande
värde på vår flygplansflotta och därmed också värden för Saabs aktieägare.

Vi har lagt ett arbetsfyllt och framgångsrikt år bakom oss. Vi har en
tydlig fokusering inom kärnverksamheten och vi har nyligen beslutat
etablera en Venture Capital-funktion som ska hjälpa affärsområdena att
realisera ytterligare värde ur vårt tekniska kunnande. Efter en stark
utveckling under år 2000 med den hittills högsta vinsten per aktie, räknar
jag med ett resultat innevarande år på minst samma nivå, efter en något
svag inledning för verksamheten."


Viktiga händelser och strukturaffärer
Förvärvet av försvarskoncernen Celsius
I februari 2000 meddelade Saab att företaget fullföljer det offentliga
erbjudandet på Celsius och per den 31 december 2000 hade Saab äganderätt
till samtliga aktier i Celsius. Det bokförda värdet på aktierna i Celsius
uppgick vid årsskiftet till 5,0 miljarder kronor. Förvärvet har medfört en
goodwill på 700 miljoner kronor som kommer att skrivas av över 20 år.
Goodwillbeloppet har justerats för bland annat Celsius andel av SPPs
företagsanknutna medel, reservering för omstruktureringskostnader,
effekter av i Celsius tidigare beslutade strukturaffärer och resultatet av
avyttringar gjorda under 2000.

I samband med de omfattande strukturåtgärderna med anledning av förvärvet
gjordes också en noggrann genomgång av olika större projekt. Då
konstaterades att för vissa utvecklingsprojekt inom torped- och
robotverksamheten från f d Celsius-koncernen behövdes göras ytterligare
reserveringar på 488 miljoner kronor som belastade resultatet i tredje
kvartalet.

Integrations- och struktureringsprocessen har under året bland annat
inneburit renodling med hjälp av avyttringar, outsourcing och
rationaliseringar inom affärsområdena, stängning av
huvudkontorsfunktionerna i Celsius samt nya ledningsstrukturer. Under
fjärde kvartalet har följande verksamheter avyttrats: ytbehandlings
företagen Yttec AB och Celsius Nussbaum GmbH, vindkrafttorntillverkningen
inom Kockums Industrier och det 49-procentiga innehavet i det
australiensiska ubåtsvarvet Australian Submarine Corporation, Därutöver
har per 1 januari 2001 det ackrediterade kalibreringslaboratoriet i
Karlskoga överlåtits och i februari avyttrades Celsius Amtec samt Celsius
Materials Karlskoga AB.

Övriga förvärv och avyttringar under fjärde kvartalet
I november, med tillträde 2001 förvärvade Saab Ericsson Space 65 procent
av holländska Fokker Space under förutsättning att alla erforderliga
tillstånd erhålls och att den s k due diligence avslutas på ett
tillfredställande sätt. Saab Ericsson Space har också förvärvat
ytterligare 13 procent i Austrian Aerospace, som därmed ägs till 90
procent. Saab Marine Electronics avyttrades under första kvartalet 2001
till amerikanska elektronikkoncernen Emerson för cirka 800 miljoner kronor
innebärande en realisationsvinst på cirka 650 miljoner kronor och en
positiv effekt på nettokassan i nivå med köpeskillingen.

Försäkringslösning för Saab Aircraft Leasings portfölj av regionalflygplan
I november tecknades en försäkring som i praktiken eliminerar den
marknadsmässiga risken i Saabs leasingportfölj. Under 15 år, från och med
2000, skyddar försäkringen för bland annat konjunktursvängningar,
konkurrens, inkurans och operatörsproblem. Försäkringen innebär att
leasingintäkter uppgående till 1.170 miljoner US dollar är försäkrade,
efter avdrag för en tioprocentig självrisk på 130 miljoner US dollar.
Kostnaden för försäkringen inklusive rådgivare, som uppgick till 37
miljoner US dollar efter skatt, täcks av tidigare gjorda reserveringar och
belastar därmed inte årets resultat. Försäkringen täcker 203 av de 302
flygplanen i portföljen. De 99 Saab 340 flygplanen som inte täcks av
försäkringen innefattar 57 stycken finansierade med långfristiga lån där
långivaren saknar regressrätt och 42 stycken som täcks av försäkringar
från Exportkreditnämnden, EKN. Saab kommer att fortsätta att aktivt
förvalta portföljen och arbeta för att öka värdet på portföljen genom att
maximera intäkterna.


Affärsområden
Saab bestod under år 2000 av affärsområdena Saab Systems and Electronics
(tidigare Infomatics), Saab Aerospace, Saab Technical Support and
Services, Saab Bofors Dynamics, Saab Ericsson Space, Celsius Aviation
Services och Other operations. Från 2001 kommer leasing- och customer
supportverksamheten för Saabs regionalflygplan och delar av Celsius
Aviation Services att utgöra affärsområdet Saab Aviation Services.

Saab Systems and Electronics
Affärsområdet är verksamt inom informations-, lednings-, och
simuleringssystem, avionik, telekrig och signaturanpassning samt civil
verksamhet inom IT och elektronik. Verksamheten kännetecknas av hög
aktivitet på exportområdet, med en försäljning till över 70 länder.
Orderingången, som under året varit mycket god för flertalet affärsenheter
med flera marknads- och produktgenombrott både i Sverige och
internationellt, uppgick till 5.523 Mkr (proforma 4.126). Under fjärde
kvartalet var orderingången 2.257 Mkr omfattande bland annat eldlednings
system för stridsfordon till Schweiz och Finland 750 Mkr, marina
ledningssystem till Förenade Arabemiraten 250 Mkr, lasersimulatorer och
mobila system för stridsträning till USA 400 Mkr, telekrigutrustning till
Eurofighter 135 Mkr, luftbevakningssystem till ett land i Sydostasien 100
Mkr, samt ytterligare order inom ANZAC (fartyg) och BCSS (Battlefield
Command Support System) programmen i Australien. I november fattade FN:s
organ för maritima frågor, IMO, beslut om att automatiska
identifikationssystem (AIS) blir ett krav på fartyg i den så kallade Solas-
klassificeringen från 1 juli 2002, vilket är mycket positivt för
affärsmöjligheterna för Saab TransponderTech, som redan erhållit flera
viktiga order som en konsekvens av detta.

Saab Aerospace
Affärsområde Saab Aerospace utvecklar och tillverkar militära flygsystem
och deltar som partner och leverantör av delsystem till tillverkare av
stora civila flygplan. Affärsområdet tillverkar Gripen, som är ett
integrerat och flexibelt informations-, lednings- och vapensystem som
kommer att hållas modernt under lång tid framöver. Tre divisioner av
världens första fjärde generationens stridsflygplan är nu operativa i det
svenska försvaret. Under 2000 levererades 17 Gripenflygplan till det
svenska flygvapnet och därmed har 98 flygplan levererats av de totalt 204
flygplan som Försvarets Materielverk, FMV, beställt.
I mars erhölls formellt den första exportordern på Gripen från Sydafrika
omfattande 28 flygplan till ett värde för Saab av 9,3 miljarder kronor.
Saab har sedan 1997 deltagit i konceptstudien av Airbus "superjumbo",
A380. I december fattade Airbus det slutliga beslutet om att utveckla A380
och Saab förhandlar nu om att delta i projektet som partner och
underleverantör. Orderingången var 12.171 Mkr (proforma 3.752), varav
under fjärde kvartalet 575 Mkr omfattande bland annat uppgraderingar och
separatbeställningar avseende Gripen.

Saab Technical Support and Services
Affärsområdet fokuserar på den växande marknaden för högteknologiska
tjänster inom flyg, ledning, information, kommunikation och sensorer och
tillhandahåller dessa tjänster till såväl militära som civila kunder.
Exportandelen är 11 procent och 74 procent av faktureringen är till
militära kunder. Affärsområdet domineras av AerotechTelub, som bildades 1
januari 2000 och ägs till 57 procent av Saab och till 43 procent av
TietoEnator. AerotechTelub är ett avancerat tjänsteföretag framförallt
inriktat mot tekniktjänster, drift- och underhållstjänster samt
kundanpassade systemlösningar inom bland annat test, simulering,
trafikledning och information. I affärsområdet ingår också Saab Nyge Aero,
med verksamhet inom flygplansunderhåll, mål- och specialflyg, och som
under året erhöll en genombrottsorder avseende modifiering av amfibieplan.
Orderingången, som uppgick till 2.672 Mkr (proforma 2.099), ökade kraftigt
under året beroende på förvärv samt ett mycket stort antal mindre
beställningar. Under fjärde kvartalet var orderingången 585 Mkr. Från 2001
ingår i affärsområdet Celsius Aviocomp som är verksamt främst inom
komponentunderhåll för regionalflygplan och CSM Materialteknik.

Saab Bofors Dynamics
Saabs verksamheter inom precisionsverkan har samlats i affärsområde Saab
Bofors Dynamics, som utvecklar och tillverkar missilsystem, bärbara
pansarvärnssystem och undervattenssystem för användning till land, till
sjöss och i luften. Affärsområdet har en lång närvaro på många
exportmarknader över hela världen med försäljning 2000 till närmare 40
länder. Under året har ett kraftfullt integrationsarbete pågått inom
affärsområdet för att realisera kostnadssynergier och koncentrera
verksamheten. Detta gav synlig effekt från och med tredje kvartalet. Båda
de internationella samarbetsprojekten IRIS-T och Taurus befinner sig i
slutet av utvecklingsfasen och förhandlingar avseende produktionskontrakt
har påbörjats. Förhandlingarna mellan industrin och deltagande länder har
också påbörjats avseende utvecklingskontraktet för Meteor. Utvecklingen av
RBS 23 Bamse är i sitt slutskede och lyckade testskjutningar har genom
förts. Flera länder har under året visat intresse för sjömålsroboten RBS15
och i december träffades en överenskommelse med tyska DIEHL om samarbete
avseende produktion, underhåll och framtida uppgraderingar för såväl den
tyska och den svenska marknaden som för exportmarknaden. Orderingången
uppgick till 2.853 Mkr (proforma 2.793), varav 245 Mkr i fjärde kvartalet.

Saab Ericsson Space
Affärsområde Saab Ericsson Space, som ägs till 60 procent av Saab och 40
procent av Ericsson, utvecklar och tillverkar datorer, antenner,
mikrovågselektronik och mekaniska system till rymdindustrin. Av
faktureringen är över 90 procent export. Faktureringen avseende
kommersiella telekommunikationsprojekt fortsatte att växa. Övrig
verksamhet avsåg offentligfinansierade projekt, inom t.ex. European Space
Agency, ESA samt inom bilaterala och svenska program. I november, med
tillträde 2001, förvärvades 65 procent av holländska Fokker Space, som är
specialiserade på tillverkning av solpaneler, robotstyrda instrument och
strukturer till bärraketer. Saab Ericsson Space blir genom förvärvet
Europas största underleverantör av rymdutrustningar. Förvärvet förutsätter
dock att alla erforderliga tillstånd erhålls och att den s k due diligence
avslutas på ett tillfredställande sätt. De viktigaste projekten på den
institutionella marknaden har under 2000 varit SPOT som är ett bilateralt
samarbete mellan Frankrike och Sverige avseende jordobservations
satelliter, samt ESA-projekten METOP avseende meteorologiska satelliter
och ROSETTA som är en vetenskaplig satellit. På den kommersiella marknaden
har de viktigaste projekten under året varit deltagande i
telekommunikatonssatellitprojekten Eutelsat och Intelsat, arbete inom
Arianeprogrammet samt leveranser av separationssystem till ett flertal
bärraketer. Orderingången, som varit god under året, uppgick till 765
(706) Mkr, varav 264 Mkr i fjärde kvartalet innefattande bland annat
datorer till Ariane 5.

Celsius Aviation Services
1.1 Celsius Aviation Services, CAS, är ett civilt flygunderhållsföretag
med tyngdpunkten i USA. CAS ligger utanför den strategi och inriktning som
Saab valt för framtiden. Arbetet med att finna nya ägare till CAS har
dock, bland annat till följd av konjunkturläget, varit mera komplext än
väntat. Strukturen i verksamheten har därför setts över och från 2001
ingår Celsius Aviocomp i affärsområde Technical Support and Services. För
flera av de andra bolagen pågår diskussioner med potentiella köpare och i
februari 2001 avyttrades Celsius Amtec till ett spanskt företag.
Resultateffekterna av försäljningen har beaktats i förvärvsanalysen för
Celsius och påverkar således ej resultatet 2001. Nettokassan påverkas
positivt med knappt 500 Mkr. Verksamheten har under året påverkats
negativt av en allmän konjunkturnedgång på de marknader CAS bearbetar.
Orderingången uppgick till 3.408 (2.607) Mkr och är en ökning också i USD.

Other operations
Inom Other operations finns långsiktiga åtaganden i form av
leasingportföljen och underhållsverksamheten för Saabs regionalflygplan.
Där finns också ett antal nischbolag. För att klara långsiktig
kapitalförsörjning för dessa nischbolag och för att realisera värden söker
vi strukturlösningar för flera av dessa verksamheter. Orderingången för
Other operations uppgick till 1.361 Mkr (proforma 1.004) och avsåg huvud
sakligen reservdelar och kundsupport till flottan av Saab 340 och Saab
2000 flygplan.

Framtida utveckling
Bildandet av ett av världens ledande högteknologiska företag
Den europeiska försvarsindustrin präglas av en ökad konkurrens samt
växande forsknings- och utvecklingskostnader. Detta har lett till en
konsolidering och internationalisering av industrin och bildandet av stora
multinationella försvarsbolag som verkar på en global marknad. Genom
förvärvet av Celsius bildade Saab ett av världens ledande högteknologiska
företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Genom
förvärvet har Saab blivit ett mer komplett företag inom viktiga delar av
det framtida försvaret, kraftigt ökat sin verksamhet inom området
avancerade tjänster och service samt ökat den internationella närvaron.

Produkter och system
Inom system och försvarselektronik har Saab idag ett internationellt
konkurrenskraftigt centrum för utveckling av avancerade försvarssystem,
som bland annat bygger på informationsteknik, med stor exportandel.
Orderstocken för Gripen är en viktig bas för den framtida verksamheten.
Genom beställningen av RBS 23 Bamse och beslutet om Meteor är grunden lagd
för en internationellt livskraftig och långsiktigt uthållig robotindustri
inom Saab. Meteorbeslutet är också oerhört betydelsefullt för Gripens
långsiktiga exportpotential. Saab har under de senaste åren vuxit såväl
organiskt som genom förvärv inom området avancerade tekniska tjänster och
service som vi bedömer vara en intressant framtidsmarknad. Rymdindustrin
genomgår för närvarande stora strukturella förändringar och där den
potentiella tillväxtökningen förväntas på den kommersiella marknaden medan
tillväxttakten bedöms vara måttlig på den institutionella marknaden.


Omsättning, resultat och orderläge
Nettoomsättning
Gruppens nettoomsättning fördubblades till 17.840 (9.053, proforma 18.018)
Mkr. Förvärvet av Celsius är den huvudsakliga förklaringen till ökningen.
Faktureringen har ökat eller är i nivå med förra året för i princip alla
bolag utom för affärsområde Saab Bofors Dynamics. Av faktureringen avser
62 procent (proforma 66) försvarsverksamhet. Faktureringen på
utlandsmarknaderna uppgick till 8.523 (3.444) Mkr eller 48 procent (38,
proforma 48) av den totala faktureringen.

Omsättningsökningen i Saab Systems and Electronics är huvudsakligen
hänförlig till simuleringssystem och de civila verksamheterna, medan
försvarselektroniken var i nivå med proforma föregående år. Saab Aerospace
omsättning var för alla de tre ingående affärsenheterna i nivå med
föregående år. Under året fakturerades 17 (16) Gripen, vilket är i
enlighet med nu gällande leveransplan. Faktureringen av ett Gripenflygplan
mer än föregående år utjämnades av lägre takt i det svenska
vidareutvecklingsprogrammet. Omsättningsökningen i Saab Technical Support
& Services är hänförlig till förvärv inom AerotechTelub och till organisk
tillväxt inom den försvarsrelaterade verksamheten samt avseende testsystem
till telekombranschen. Omsättningsminskningen för Saab Bofors Dynamics,
vars verksamhet koncentrerats under året, är främst hänförlig till stora
leveranser av STRIX under 1999 som inte haft någon motsvarighet under 2000
och färre leveranser av pansarskott. Saab Ericsson Space omsättning ökade
genom högre volymer. Omsättningen i Celsius Aviation Services är i US
dollar oförändrad jämfört med föregående år och ökningen är således
hänförlig till den högre dollarkursen under 2000. Other operations
omsättning ökade främst genom volymökning av kundsupport till flottan av
Saab 340 och Saab 2000 flygplan, som uppgick till 994 (666) Mkr.

Resultat och lönsamhet
Ökningen av rörelseresultatet, som uppgick till 1.533 Mkr (1.104, proforma
1.125), är främst hänförlig till ett förbättrat resultat för Saab Systems
and Electronics, effekten av struktureringsarbete inom Saab Bofors
Dynamics samt reavinster från värderealisering av civila spin-off företag
på sammanlagt 353 Mkr. Under 1999 ingick i rörelseresultatet en upplösning
av förlustriskreserv avseende Gripens grundkontrakt på 135 Mkr som inte
har någon motsvarighet 2000. Rörelseresultatet inkluderar en upplösning av
reserven avseende avvecklingen av Regional Aircraft med 246 (255) Mkr.

Förbättringen av rörelseresultatet för Saab Systems and Electronics är
främst hänförlig till den militära systemverksamheten och utfasningen av
vissa civila utvecklingsprojekt. Saab Aerospace rörelseresultat är i nivå
med föregående år exklusive den upplösning av förlustriskreserven på 135
Mkr som gjordes 1999. Resultatet är också 2000 belastat med höga kostnader
avseende marknadsföring och utveckling för exportversionen av Gripen.
Rörelseresultat och rörelsemarginal har förbättrats något under året för
Saab Technical Support and Services till följd av den ökade volymen. Ett
kraftfullt integrationsarbete har under året pågått inom Saab Bofors
Dynamics för att realisera kostnadssynergier och koncentrera verksamheten.
Detta gav effekt med positivt resultat efter tre kvartal. Rörelse
resultatet för Saab Ericsson Space försämrades till följd av den ökade
satsningen på den kommersiella telekommarknaden och därmed sammanhängande
egenfinansierade utvecklingskostnader. Resultatet av koncerngemensamma
aktiviteter förbättrades framförallt beroende på reavinster. Det
försämrade resultatet för Celsius Aviation Services beror främst på en
försämrad marknad för den motorrelaterade verksamheten i USA och lägre
aktivitet på marknaderna i Sydostasien och Australien till följd av den
starka dollarn. Rörelseresultatet för Other operations, exklusive
upplösning av reserv avseende Regional Aircraft, var något bättre än
föregående år men fortsatt negativt -98 Mkr (proforma -123).
Struktureringsarbetet avseende flera av dessa verksamheter fortgår.
Utvecklingen för Saab Aircraft och Saab Aircraft Leasing följer de planer
som fastlades 1997. Årets resultat före avräkning mot förlustriskreserv
uppgick till för Saab Aircraft -21 (-47) Mkr och Saab Aircraft Leasing
till -113 (-35) Mkr. Årets resultat avseende Regional Aircraft på -593 (-
771) Mkr har tagits mot avvecklingsreserven. Projektränta avseende ej
upparbetade förskott, som redovisas i rörelsen, uppgick till 172 (218)
Mkr.

Ökningen av försäljningskostnaderna jämfört med proforma 1999 beror på att
marknadsföringsaktiviteterna har generellt varit högre inom alla
affärsområden i år. Detta bör ställas i relation till årets mycket goda
orderingång. Administrationskostnaderna har minskat jämfört med proforma
som ett resultat av integrationsarbetet.

Forsknings- och utvecklingskostnaderna, som är i nivå med proforma
föregående år, härrör framförallt från affärsområdena Saab Systems and
Electronics och Saab Aerospace. Utvecklingskostnaderna avseende
exportversionen av Gripen var i nivå med föregående år.

Övriga rörelseintäkter består i huvudsak av realisationsvinster vid
avyttring av bolag 356 (21) Mkr, upplösning av reserv motsvarande
underskottet i Saab Aircraft 21 (47) Mkr, tradingresultat inom
Treasuryverksamheten 45 (12) Mkr, kursvinster m.m. 82 (57) Mkr samt
resultat från sekundära aktiviteter som till exempel
försäkringsverksamhet, lokaluthyrning och försäljning av maskiner. Övriga
rörelsekostnader består bland annat av pensionskostnader 42 Mkr och
realisationsförluster 17 Mkr.

Jämförelsestörande poster uppgick till 285 Mkr och avsåg erhållna
företagsanknutna medel från SPP på 527 Mkr och reservupplösning avseende
Regional Aircraft på 246 Mkr samt reserveringar avseende främst vissa
utvecklingsprojekt inom torped- och robotverksamheten från f d Celsius-
koncernen uppgående till 488 Mkr. Jämförelsestörande poster föregående år
avsåg upplösning av reserv avseende Regional Aircraft med 255 Mkr.

Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -85 Mkr
(proforma -9), varav Saab Aircraft Leasing 68 (74) Mkr. Försämringen är
främst hänförlig till lägre likvida medel. Försämringen av finansnettot
jämfört med utfallet föregående år beror huvudsakligen på att Celsius
förvärvades kontant, vilket motsvarar en minskad ränteintäkt på ca 250
Mkr. Resultatandelen i HDW, som uppgick till 30 Mkr, redovisas som
finansiell intäkt. Den genomsnittliga avkastningen på externa placeringar
uppgick till 4,72 (4,75) procent och den genomsnittliga likviditeten var
5.400 (11.600) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1.448
Mkr (proforma 1.116).

Aktuella och uppskjutna skatter uppgick till -333 Mkr (proforma -352),
vilket motsvarar en effektiv skatt på 23 procent (proforma 32) på
resultatet efter finansiella poster. Att den effektiva skattesatsen vissa
år avviker från den svenska skattesatsen på 28 procent beror på permanenta
skillnader vid beskattning samt att Gruppen har verksamhet i länder,
främst USA, med högre skattesatser än i Sverige.

Årets nettoresultat var 1.038 Mkr (939, proforma 735), vilket motsvarar en
vinst per aktie på 9,75 kronor (8,82 proforma 6,90). Räntabilitet på
sysselsatt kapital, före skatt, var 14,6 (21,3) procent. Räntabilitet på
sysselsatt kapital före jämförelsestörande poster var 12,3 (17,6) procent.
Räntabilitet på eget kapital, efter skatt, var 20,0 (21,5) procent.

Orderläge
Gruppens orderingång var den hittills högsta för ett enskilt år och
uppgick till 28.141 Mkr (6.849, proforma 15.267). Orderingången under
fjärde kvartalet uppgick till 5.043 Mkr. Orderstocken uppgick vid årets
slut till 41.091 Mkr (23.637, proforma 29.891). I orderstocken ingår
militära beställningar på 38.300 Mkr.Likviditet, finansiering och investeringar
Finansiering och likviditet
Likvida placeringar med avdrag för skulder till kreditinstitut, har
jämfört med proforma ingående balans minskat med -1.876 Mkr till 3.942
(5.818) Mkr. Minskningen är ett netto främst av nominellt 1.464 Mkr i
erhållna medel från SPP och utbetalningar avseende försäkringspremien för
leasingportföljen av regionalflygplan på 528 Mkr, utbetalningar avseende
avvecklingen av regionalflygtillverkningen på 604 Mkr, betald skatt på 648
Mkr, återköp av fastighet i enlighet med avtal 400 Mkr och utbetald
utdelning på 266 Mkr samt fortsatt hög upparbetning inom Gripenprogrammet.
Gruppens nettolikviditet efter avdrag för avsättningar för pensioner
uppgick till 415 Mkr, jämfört med 2.412 Mkr i proforma ingående balans.
Nettolikviditeten har jämfört med utgående balans 1999 minskat med 7.983
Mkr främst beroende på ovan nämnda orsaker samt att aktier i Celsius AB
har förvärvats under året för 3,7 miljarder kronor och den från Celsius
övertagna nettoskulden på 1,8 miljarder kronor.

Gruppens soliditet uppgick till 18,2 procent jämfört med 12,8 procent i
proforma ingående balans och 16,8 procent vid utgången av 1999.
Räntetäckningsgraden, exklusive jämförelsestörande poster var 4,5 ggr
(13,9). Det egna kapitalet uppgick till 5.670 (4.708) Mkr, vilket
motsvarar 53,26 (44,23) kr per aktie.

Kassaflöde
Kassaflödesanalysen och kommentarerna nedan avser perioden 1 januari till
31 december 2000, d.v.s. som om Celsius ingått i Gruppen redan per 31
december 1999. Gruppens kassaflöde från den löpande verksamheten var
fortsatt bra och uppgick till 1.882 (1.861) Mkr. Rörelsekapitalet minskade
till följd av planenligt fortsatt hög upparbetning avseende Gripen vilket
resulterade i att förskott från kunder minskade kraftigt. Avsättningar har
minskat främst tillföljd av årets underskott i Regional Aircraft och Saab
Aircraft Leasing på sammanlagt 706 Mkr samt utbetalningen av
försäkringspremien avseende leasingflottan på 528 Mkr. Leasingåtaganden
har minskat till följd av försäljning av flygplan ur leasingportföljen.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick -502 (-1.780) Mkr. 1999
svarade investeringen i aktier i Celsius AB för -1.267 Mkr. Operativt
kassaflöde uppgick till -1.908 (-2.368) Mkr, varav Regional Aircraft -593
(-404) Mkr och Saab Aircraft Leasing -715 (218) Mkr. Utflödet beror främst
på avvecklingen av regionalflygtillverkningen, utbetalning av
försäkringspremien för försäkringslösningen för leasingflottan,
utbetalning av skatt, återköp av fastighet, utbetalning av utdelning samt
fortsatt hög upparbetning inom Gripenprogrammet.

Investeringar
Årets bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive
uthyrningstillgångar, uppgick till 1.077 Mkr (447, proforma 652).
Nettoinvesteringarna inklusive uthyrningstillgångar och immateriella
anläggningstillgångar uppgick till 494 (467) Mkr, varav leasingtillgångar
uppgick till -476 (83) Mkr. Bruttoinvesteringarna inkluderar ett återköp
av fastighet enligt avtal.

Forskning och utveckling
Årets utgifter för forskning och utveckling uppgick till 3.808 Mkr (3.081,
proforma 4.462), varav 2.948 Mkr (2.477, proforma 3.604) avser av kunder
betald utveckling.

De egenfinansierade utvecklingskostnaderna avsåg främst exportversionen av
Gripen som var i nivå med föregående år, men också bland annat fortsatt
utveckling av Gamersystemet och den nya generationens lasersimulatorer,
uppgradering av RBS 70, vidareutveckling av pansarskottet AT4 samt inom
rymdområdet teknikutveckling, främst inom området telekommunikation, och
utveckling av en ny generations separationssystem.

Personal
Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid utgången av 2000 till 15 453
personer jämfört med 16 665 vid årets början. Vid utgången av 1999 var
antalet anställda 8 031 personer.

Omstrukturering
Saab beslöt i december 1997 att upphöra med tillverkning av
regionalflygplan och avsatte därvid reserver för omstrukturering av den
industriella verksamheten. Omstruktureringen följer väl uppgjorda planer.
Under 2000 har ytterligare ett antal strukturåtgärder slutförts, bland
annat åtaganden mot leverantörer. I och med detta har en säkrare bedömning
av kostnaderna kunnat göras varför beslut fattats om en reservupplösning i
2000 års bokslut av 246 (255) Mkr. Omstruktureringsreserven uppgick vid
utgången av 2000 till 1.537 Mkr. Bedömningen är att kvarvarande reserver
är nu väl anpassade till den fortsatta struktureringen.

I samband med beslutet att upphöra med tillverkning av regionalflygplan
beslutades också att marknadsvärdera Saab Aircraft Leasings
leasingportfölj och genom en reservering justera det bokförda värdet till
ett beräknat marknadsvärde. Under 2000 har de flygplan som finns i egen
balansräkning skrivits ned med 1.451 Mkr, varav 989 Mkr mot förlust
riskreserven och resterande del mot övriga skulder. Under 2000 har också
kostnaden för försäkringen på 528 Mkr avräknats mot förlustriskreserven,
som därmed uppgick till 1.008 Mkr vid utgången av 2000. Inga återföringar
av reserven till resultaträkningen har hittills gjorts, då den återstående
livslängden på leasingportföljen är cirka 15 år.

Omstruktureringskostnaderna med anledning av förvärvet av Celsius ingår i
förvärvskalkylen och påverkar inte Gruppens resultat.


Moderbolaget
Omsättning och resultat
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 3.921 (4.933) Mkr.
Rörelseresultatet uppgick till 838 (626) Mkr. Nettot av finansiella
intäkter och kostnader uppgick till 843 (1.147) Mkr och resultat efter
finansiella intäkter och kostnader uppgick till 1.681 (1.773) Mkr. Av
finansnettot utgör 743 (648) Mkr koncernbidrag och utdelningar. Efter
bokslutsdispositioner på -148 (-45) Mkr och aktuell och uppskjuten skatt
på -305 (-321) Mkr uppgick årets nettoresultat till 1.228 (1.407) Mkr.

Förslag till utdelning samt återköp av egna aktier
Styrelsens långsiktiga utdelningspolicy är att 20-40 procent av Gruppens
nettovinst ska utdelas. Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att för verksamhetsåret till aktieägarna utdela 3,00 (2,50) kr per aktie
eller totalt 319 (266) Mkr. Det motsvarar 31 (28) procent av Gruppens
nettovinst. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås den
9 april med beräknad utdelning den 12 april 2001.

Vidare kommer styrelsen föreslå den ordinarie bolagsstämman att ge
styrelsen ett mandat att besluta om återköp av egna aktier upp till 10
procent av utestående aktier. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen
ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att, om
så skulle anses lämpligt, möjliggöra förvärv. Mandatet föreslås gälla fram
till nästa ordinarie stämma. Ett eventuellt återköp kan komma att ske
såväl över börsen som genom erbjudande till aktieägarna. Styrelsens mandat
föreslås även innefatta möjlighet att överlåta återköpta aktier inom de
ramar lagstiftningen medger.

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 4 april 2001 kl 18.00 på Saab i
Linköping. Saabs reviderade årsredovisning kommer att hållas tillgänglig
på bolagets huvudkontor i Linköping. Till de aktieägare som så önskar
kommer den tryckta årsredovisningen att börja distribueras den 5 mars
2001.

Ägare
Största ägare i Saab är Investor AB, BAE SYSTEMS, Wallenbergstiftelserna,
Fidelity fonder, 3:e AP-fonden, AMF, MFS fonder och Skandia.

Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade
redovisningsprinciper. Celsius ingår i Saab-gruppen från 1 januari 2000.
Proformaräkningarna avser Saab-gruppen inklusive Celsius för helåret 1999
och kvartalen 1999 för jämförbarhet. Proformaräkningarna har justerats
under året i samband med att större omstruktureringar genomförts.


Linköping den 16 februari 2001

Bengt Halse
Koncernchef och verkställande direktörDatum för ekonomisk information:
Delårsrapport januari - mars publiceras den 26 april 2001
Delårsrapport januari - juni publiceras den 12 juli 2001
Delårsrapport januari - september publiceras den 19 oktober 2001
Bokslutskommuniké för 2001 publiceras den 14 februari 2002.

Kontaktpersoner för information:
Jan Nygren, ansvarig för information i Saab-koncernen tel 013 - 18 19 99
Agneta Kammeby, Investor Relations tel 013 - 18 71 25
Anders Stålhammar, Presschef tel 013 - 18 71 75

Internationell telefonkonferens:
Idag fredag 16 februari kl 15.00. Kontakta Marita Sidén tel 013 - 18 71
49
för anmälan och ytterligare information.

Telefonintervju med VD Bengt Halse:
Idag fredag 16 februari ca kl 16.00. tel 013 - 18 71 75
Kontakta Anders Stålhammar, Presschef

Delårsrapporten finns även på Internet www.saab.se
Nettoomsättning per affärsområde
Proforma För- 4:e kv Proforma
Mkr 2000 1999 ändrin 2000 4:e kv
g 1999
Saab Systems & 4.364 4.294 2% 1.369 1.419
Electronics
Saab Aerospace 3.921 3.964 -1% 1.204 991
Saab Technical Supp & 2.511 2.367 6% 851 718
Serv
Saab Bofors Dynamics 2.348 3.393 -31% 846 1.394
Saab Ericsson Space 713 676 5% 195 170
Internfakturering -733 -797 -174 -261
13.124 13.897 -6% 4.291 4.431
CAS 3.241 3.009 8% 885 839
Other operations 1.475 1.112 351 349
Saab-gruppen 17.840 18.018 -1% 5.527 5.619


Nettoomsättning per marknadsområde
För-
Mkr 2000 1999 ändring
Sverige 9.317 5.609 66%
Övriga EU 2.734 1.493 83%
Övriga Europa 608 512 19%
Summa Europa 12.659 7.614 66%
Nordamerika 2.899 644
Central- och 464 21
Sydamerika
Asien 764 546 40%
Australien m.fl. 997 217
Övriga 57 11
Saab-gruppen 17.840 9.053 97%


Rörelseresultat per affärsområde
Proform
i % av Proform i % av 4:e a 4:e
Mkr 2000 omsätt a omsätt kv kv
n. 1999 n. 2000 1999
Saab Systems & 289 6,6% 199 4,6% 131 141
Electronics
Saab Aerospace 333 8,5% 450 11,4% 95 189
Saab Technical Supp & 167 6,7% 146 6,2% 61 45
Serv
Saab Bofors Dynamics 46 2,0% -39 45 -16
Saab Ericsson Space 53 7,4% 65 9,6% 9 14
Koncerngemensamt 340 -40 31 -58
1.228 9,4% 781 5,6% 372 315
CAS 157 4,8% 212 7,0% 52 62
Other operations 148 132 233 23
Saab-gruppen 1.533 8,6% 1.125 6,2% 657 400

Resultaträkning
Proform
Proform 4:e kv a
Mkr 2000 a 2000 4:e kv 1999
1999 1999
Nettoomsättning 17.840 18.018 5.527 5.619 9.053
Kostnad för sålda varor - -13.882 -4.123 -4.347 -6.363
13.427
Bruttoresultat 4.413 4.136 1.404 1.272 2.690
Försäljningskostnader -1.578 -1.390 -484 -400 -798
Administrationskostnader -1.251 -1.309 -413 -347 -550
Forsknings- och -860 -858 -257 -288 -604
utvecklingskostnader
Jämförelsestörande poster 285 255 252 43 255
Övriga rörelseintäkter 613 347 159 108 181
Övriga rörelsekostnader -97 -65 -16 2 -71
Andel av intressebolagens 8 9 12 10 1
resultat
Rörelseresultat 1) 1.533 1.125 657 400 1.104
Finansiella intäkter och -85 -9 -18 2 273
kostnader
Resultat efter finansiella poster 1.448 1.116 639 402 1.377
Skatter -333 -352 -99 -138 -391
Minoritetens andel -77 -29 -14 0 -47
Nettovinst 1.038 735 526 264 939

Vinst per aktie i kr 2) 9,75 6,90 4,94 2,48 8,82
Vinst per aktie efter full 9,50 6,73 4,81 2,42 8,60
konvertering, kr 3)

1) Avskrivningar ingår med -1.336 -1.311 -417 -367 -918
varav avskrivningar på -534 -511 -144 -158 -511
leasingtillgångar
2) Antal aktier 106.459.675, per
den 31 dec, 2000
3) Antal aktier efter full
konvertering 109.247.175


Nettoomsättning och resultat kvartalsvis
Proforma
2000 1999
Mkr 1:a 2:a 3:e 4:e 1:a 2:a 3:e 4:e
kv kv kv kv kv kv kv kv
Nettoomsättning 4.18 4.15 3.97 5.52 3.89 4.97 3.53 5,61
7 0 6 7 6 0 3 9

Rörelseresultat 247 409 220 657 192 406 127 400
Rörelsemarginal 5,9% 9,9% 5,5% 11,9 4,9% 8,2% 3,6% 7,1%
%

Finansnetto 8 -35 -40 -18 -28 30 -13 2
Resultat efter finansnetto 255 374 180 639 164 436 114 402

Nettovinst 161 254 97 526 103 290 78 264
Vinst per aktie i kr 1) 1,51 2,39 0,91 4,94 0,97 2,72 0,73 2,48

1) Antal aktier 106.459.675 per
den 31 december 2000.
Flerårsöversikt
Pro- Pro-
forma forma
Mkr, om ej annat anges 2000 1999 1999 1998 1997 1996
Saab-gruppen
Orderingång 28.141 15.267 6.849 5.797 16.612 7.736
Orderstock vid årets slut 41.091 29.891 23.637 23.132 27.122 20.042
Nettoomsättning 17.840 18.018 9.053 8.248 8.674 8.159
Andel export, % 48 48 38 41 51 54
Rörelseresultat 1.533 1.125 1.104 875 -5.316 -2.066
Rörelsemarginal, % 8,6 6,2 12,2 10,6 neg neg
Rörelsemarginal före avskrivn, 13,5 10,7 17,1 14,7 neg neg
%
Resultat efter finansiella 1.448 1.116 1.377 1.218 -4.845 -1.572
poster
före jämförelsestörande 1.163 861 1.122 1.018 576 -353
poster

Balansomslutning 31.119 36.641 28.079 29.680 30.320 28.140
varav flygleasingverksamhet 6.456 8.877 8.877 9.119 9.604 8.817
Operativt kassaflöde -1.908 - -2.368 -1.105 -2.229 1.195
Sysselsatt kapital, 12.183 - 6.866 6.352 6.440 8.975
genomsnittligt
Räntabilitet på sysselsatt 14,6 - 21,3 21,4 neg neg
kapital, %
före jämförelsestörande 12,3 - 17,6 18,2 8,8 neg
poster, %
Räntabilitet på eget kapital, 20,0 - 21,5 25,6 neg neg
%
före jämförelsestörande 16,1 - 17,3 21,6 2,4 neg
poster, %
Överskottsgrad före
jämförelsestörande poster, % 8,4 - 13,4 14,1 7,8 neg
Kapitalomsättningshastighet, 1,46 - 1,32 1,29 1,13 0,92
ggr
Soliditet, % 18,2 12,8 16,8 13,6 10,2 22,5
Räntetäckningsgrad före
jämförelsestörande poster 4,5 - 13,9 7,88 6,76 neg

Vinst per aktie 9,75 6,90 8,82 8,55 - -
Vinst per aktie efter full 9,50 6,73 8,60 8,35 - -
konvertering
Utdelning1 3,00 - 2,50 2,00 - -
Antal anställda vid årets slut 15 453 16 665 8 031 7 891 7 716 8 110
12000 styrelsens förslag.

Nyckeltal
Proform Långsikti
2000 a 1999 ga mål
1999

Rörelsemarginal före avskrivningar 13,5% 10,7% 17,1% 15%
Rörelsemarginal efter 8,6% 6,2% 12,2% 10%
avskrivningar
Räntabilitet på sysselsatt 14,6% - 21,3% -
kapital, före skatt
Räntabilitet på eget kapital, 20,0% - 21,5% 15%
efter skatt
Utdelningsandel 31% - 28% 20-40%
Soliditet, exkl Regional Aircraft 22,5% 18,2% 29,7% 30%
och SAL
Soliditet 18,2% 12,8% 16,8% -

Balansräkning
31/12 Proforma 31/12
Mkr 2000 31/12 1999
1999
Tillgångar
Goodwill och andra immateriella 1.619 1.824 375
tillgångar
Maskiner, inventarier och 4.712 4.339 2.615
fastigheter m m
Leasingtillgångar 6.502 8.963 8.236
Långfristiga räntebärande 1.345 1.180
fordringar
Andelar och värdepappersinnehav 950 1.003 1.327
Fordringar för uppskjutna 1.440 1.093 507
skatter
Varulager m m 3.684 3.954 1.717
Kortfristiga räntebärande 606 231
fordringar
Övriga fordringar 6.079 6.349 2.511
Likvida placeringar 4.182 7.705 10.791
Summa tillgångar 31.119 36.641 28.079

Eget kapital och skulder
Eget kapital 5.670 4.700 4.708
Minoritetsandel i dotterbolag 821 752 206
Avsättningar för pensioner 3.527 3.406 1.995
Övriga avsättningar 3.821 6.606 5.042
Skulder till kreditinstitut 1.963 3.081 181
Konvertibelt förlagslån 228 217 217
Leasingåtaganden 3.916 4.633 4.591
Förskott från kunder, netto 1) 3.619 4.631 4.055
Övriga skulder 7.554 8.615 7.084
Summa eget kapital och skulder 31.119 36.641 28.079

1Förskott från kunder, brutto 6.768 7.796 6.645
Upparbetad del som reducerat -3.149 -3.165 -2.590
varulagret
Förskott från kunder, netto 3.619 4.631 4.055


Personal per affärsområde
Proforma För-
Antal 2000 1999 ändrin
g
Saab Systems & 3 023 3 081 -58
Electronics
Saab Aerospace 4 146 4 196 -50
Saab Technical Supp & 2 794 2 705 89
Serv
Saab Bofors Dynamics 1 884 2 565 -681
Saab Ericsson Space 663 644 19
Corporate 161 233 -72
12 671 13 424 -753
CAS 1 450 1 545 -95
Other operations 1 332 1 696 -364
Saab-gruppen 15 453 16 665 -1 212


Kassaflödesanalys i sammandrag

Mkr 20001) 19992)
Kassaflöde från verksamheten
Resultat efter finansiella poster,
exkl 1.440 1.380
resultatandel i intressebolag
Av- och nedskrivningar 1.336 918
Jämförelsestörande poster -246 -255
Skatter -648 -182
Kassaflöde från den löpande
verksamheten 1.882 1.861
före förändring av rörelsekapital
Rörelsekapital
Varulager m m 270 524
Fordringar 320 8
Förskott från kunder, netto -1.012 -1.136
Övriga skulder -612 -554
Leasingåtaganden -717 -362
Avsättningar -1.537 -929
Förändring av rörelsekapital -3.288 -2.449
Kassaflöde från den löpande -1.406 -588
verksamheten
Investeringar i immateriella -59 -104
anläggningstillgångar
Investeringar i aktier och andelar 43 -1.285
m.m.
Investeringar i materiella -911 -280
anläggningstillgångar
Investeringar i leasingtillgångar 476 -83
Förändring av långfristiga fordringar -51 -28
Kassaflöde från -502 -1.780
investeringsverksamheten
Operativt kassaflöde -1.908 -2.368
1) Förändring mot proforma balansräkning per 31 december 1999.
2) Förändring mot proforma balansräkning per 31 december 1998.


Orderingång och orderstock per affärsområde
Orderingång Orderstock
Proform Proform
Mkr 2000 a 2000 a
1999 1999
Saab Systems & 5.523 4.126 8.689 7.250
Electronics
Saab Aerospace 12.17 3.752 27.09 18.847
1 7
Saab Technical Supp & 2.672 2.099 1.253 778
Serv
Saab Bofors Dynamics 2.853 2.793 4.219 3.765
Saab Ericsson Space 765 706 816 764
Corporate/internt -612 -1.820 - -2.156
1.997
23.37 11.656 40.07 29.248
2 7
CAS 3.408 2.607 540 338
Other operations 1.361 1.004 474 305
Saab-gruppen 28.14 15.267 41.09 29.891
1 1------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00830/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00830/bit0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=108396

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF