Saab AB Delårsrapport Januari-Mars 2001

DELÅRSRAPPORT
Januari - mars 2001

* Orderingång första kvartalet uppgick till 4 miljarder kronor.

* Nettoomsättning uppgick till 3.575 Mkr (4.187).

* Rörelseresultat uppgick till 803 Mkr (247), varav reavinst 650 Mkr
(55).

* Vinsten per aktie var 5,93 kr (1,51).

* Räntabilitet på eget kapital 26,8% och på sysselsatt kapital 19,0%.

Verkställande Direktörens kommentar

" Orderingången första kvartalet är kvar på förra årets höga nivå,
exklusive Gripenordern till Sydafrika. Det innebär att vi har en
orderstock på drygt 41 miljarder kronor eller motsvarande väl över två
års fakturering och marknadsaktiviteterna fortsätter att ligga på en hög
nivå.

Vår strategi att fortlöpande skapa värden genom tillämpning av
försvarsteknologi på civila marknader, har vi återigen synliggjort genom
avyttringen av Saab Marine Electronics, som resulterat i såväl avsevärd
reavinst som positiv påverkan på likviditeten.

I enlighet med bedömningen vid bokslutsrapporten i februari, har året
inletts något svagare än förra året vad beträffar rörelseresultat före
reavinster. Vi räknar fortfarande på helår med att vinsten per aktie
kommer att vara väl i nivå med förra året.

Det har nu gått ett år sedan förvärvet av Celsius, integrationen har
gått mycket bra och är avslutad. Den nybildade affärsledningsgruppen
under ledning av Ingemar Andersson kommer att vara ett viktigt
instrument för att ytterligare driva affärssamordning och synergier
mellan de affärsområden som är aktiva på försvarsmarknaden.

Renodlingen och utvecklingen av Gruppen har också fortsatt, förutom Saab
Marine Electronics har Celsius Amtec och maskinverkstaden inom Kockums
Industrier avyttrats, samtidigt som förvärvet av Fokker Space pågår
enligt plan.

Saab har sedan 1997 deltagit i utvecklingsarbetet kring Airbus
superjumbo A380 och förra veckans besked om att svenska staten kommer
att medverka med riskfinansiering i projektet på samma sätt som övriga
deltagande länders regeringar, var därför glädjande för oss.

Vi befinner oss i förhandlingar med Airbus om utveckling och produktion
av avancerade delar av flygplanet.

På den välbesökta bolagsstämman i början av april beslutades om en
utdelning på 3 kronor per aktie vilket motsvarar en direktavkastning på
nästan fyra procent och stämman gav också styrelsen mandat att besluta
om återköp av egna aktier om och när så anses lämpligt."

Viktiga händelser och strukturaffärer
Aktiviteterna i samband med förvärvet av 65 procent i holländska Fokker
Space fortskrider enligt plan. Fokker Space, som efter tillträde kommer
att ingå i affärsområde Saab Ericsson Space, har en årlig omsättning på
cirka en halv miljard kronor och 400 anställda.

Saab Marine Electronics har avyttrats till amerikanska
elektronikkoncernen Emerson för ca 800 miljoner kronor innebärande en
realisationsvinst på ca 650 miljoner kronor och en positiv effekt på
nettolikviditeten i nivå med köpeskillingen.

Celsius Amtec, verksamt inom asset management av jetmotorer, har
avyttrats till det spanska företaget Industria de Turbo Propulsores.
Resultateffekten av försäljningen har beaktats i förvärvsanalysen för
Celsius och påverkar ej resultatet. Nettolikviditeten har påverkats
positivt med cirka 500 miljoner kronor.

Arbetet med att avyttra övriga enheter inom Celsius Aviation Services
pågår och diskussioner förs med potentiella köpare av de enskilda
bolagen. Avyttringsprocessen av kvarvarande enheter inom Other
operations fortgår enligt plan och nyligen avyttrades maskinverkstaden
inom Kockums Industrier.

Verksamheten
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Verksamheten omfattar
framförallt väl avgränsade områden inom förvarselektronik, missilsystem
och rymdelektronik samt militärt och civilt flyg. Saab är också verksamt
inom teknisk tjänsteproduktion och underhåll. Verksamheten är från och
med 2001 organiserad i affärsområdena Saab Systems and Electronics, Saab
Aerospace, Saab Technical Support & Services, Saab Bofors Dynamics, Saab
Ericsson Space och Saab Aviation Services. En kortfattad beskrivning av
affärsområdenas verksamhet finns sist i rapporten.


Omsättning, resultat och orderläge

Nettoomsättning
Gruppens nettoomsättning minskade till 3.575 Mkr (4.187), främst
tillföljd av försäljningar av bolag och verksamheter samt en
inledningsvis något låg volym för Systems & Electronics och Aerospace.
Under kvartalet levererades två Gripen jämfört med fyra motsvarande
kvartal föregående år. Leveranstakten är dock fortfarande cirka 17
flygplan per år. Omsättningsökningen för Technical Support & Services är
främst hänförlig till den försvarsrelaterade verksamheten inom
AerotechTelub och för Space fortsätter volymtillväxten.
Reservdelsförsäljningen inom Saab Aircraft har fortsatt att öka även i
år. Av nettoomsättningen avsåg 64 procent försvarsverksamhet och
exportandelen var 48 procent av den totala nettoomsättningen.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till 803 Mkr (247), varav realisationsvinsten
från försäljningen av Saab Marine Electronics var 650 Mkr. I förra årets
resultat ingick realisationsvinster på 55 Mkr. Rörelseresultatet
exklusive realisationsvinster är något lägre än föregående år främst
till följd av bolagsförsäljningar, låg volym för Aerospace och
strukturkostnader inom Corporate.

Rörelseresultatet och rörelsemarginalen för Systems & Electronics är i
nivå med föregående år exklusive avyttrade Saab Marine Electronics.
Aerospace har till följd av färre leveranser och lägre fakturering på
det svenska vidareutvecklingsprogrammet ett lägre rörelseresultat
jämfört med motsvarande period föregående år som dessutom var ett
kvartal över genomsnittet. Marginalen är fortsatt god och kvar på en
nivå kring 10 procent. Technical Support & Services är i nivå med
föregående år, men har till följd av variationer över året en
inledningsvis något lägre rörelsemarginal. För Dynamics har den positiva
trenden från förra årets kraftiga integration av verksamheten fortsatt.
Space rörelsemarginal är fortsatt något låg till följd av
egenfinansierade utvecklingskostnader. Bildandet av Saab Aviation
Services är ett led i att förvalta och utveckla affärsverksamheten
avseende Saabs regionalflygplan efter genomförd försäkringslösning.
Resultatet från affärsverksamheten kommer att redovisas löpande efter
att kostnaden för den tekniska grundresursen och underskottet i
leasingverksamheten täckts av avvecklingsreserven. Projektränta avseende
ej upparbetade förskott ingår i bruttoresultatet med 31 Mkr (48).

Rörelsekostnaderna är generellt något lägre jämfört med motsvarande
period föregående år. Övriga rörelseintäkter består innevarande och
föregående år i huvudsak av realisationsvinster, tradingresultat inom
Treasuryverksamheten och kursvinster m.m.

Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -1 Mkr (8).
Den genomsnittliga avkastningen på externa placeringar var 4,87 procent.
Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till 802 Mkr (255).
Aktuella och uppskjutna skatter var -144 Mkr (-73). Skattens andel av
resultatet efter finansiella poster har påverkats av att
realisationsvinsten från försäljningen av Saab Marine Electronics har
bedömts vara skattefri samt att vissa realisationsförluster i USA ej
bedömts vara avdragsgilla. Skattesatsen för året exklusive dessa
engångsposter har beräknats till 29 procent.

Periodens nettoresultat var 631 Mkr (161), vilket motsvarar en vinst per
aktie på 5,93 kronor (1,51).

Orderläge
Gruppens orderingång uppgick under det första kvartalet till 3.998
(13.564) Mkr. Förra årets orderingång inkluderade bland annat Sydafrikas
beställning på 28 Gripenflygplan till ett värde av 9,3 miljarder kronor.
Orderingången innefattade bland annat vidareutveckling av det svenska
stridsledningssystemet STRIC, konfliktvarningssystem till flygplats,
separatbeställningar avseende det svenska Gripen programmet, simulator
för pansarvärnsrobotsystemet BILL till Österrike, beställningar på
rymdområdet inom bland annat vädersatellitprogrammet Metop, kontrakt
avseende tre års underhåll av Crossairs Saab 2000 flygplan samt en
beställning till Saab TransponderTech på en nätverkslösning för ett
automatiskt informationssystem (AIS) avseende Sveriges hela kust.
Orderstocken vid periodens slut var 41.180 Mkr jämfört med 41.091 Mkr
vid årets början.

Likviditet, finansiering och investeringar

Finansiering och likviditet
Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har
jämfört med vid årets början ökat med 789 Mkr till 4.731 (3.942) Mkr.
Ökningen är främst hänförlig till försäljningarna av Marine Electronics
och Celsius Amtec. Gruppens nettolikviditet efter avdrag för
avsättningar för pensioner uppgick till 1.188 Mkr, jämfört med 415 Mkr
vid årets början.

Gruppens soliditet uppgick till 20,9 procent (13,7), jämfört med 18,2
procent vid årets början. Det egna kapitalet uppgick till 6.387 (4.872)
Mkr, vilket motsvarar 60,00 kr (45,76) kr per aktie, jämfört med 53,26
kr vid årets början.

Kassaflöde
Gruppens kassaflöde från den löpande verksamheten var fortsatt gott.
Rörelsekapitalet minskade bland annat till följd av utnyttjande av delar
av fjolårets avsättningar inom Dynamics, upparbetning avseende
Gripenprogrammet och utbetalningar avseende regionalflygverksamheten.
Kassaflödet från investeringsverksamheten var positivt till följd av
försäljningen av Amtec och där ingående leasingtillgångar. Det operativa
kassaflödet var positivt och uppgick till 690 Mkr (-784).

Investeringar
Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive
uthyrningstillgångar, uppgick till 97 (85) Mkr.


Personal
Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 14 845
personer jämfört med 15 453 vid årets början. Minskningen är främst
hänförlig till avyttringen av Marine Electronics och Celsius Amtec.

Ägare
Största ägare i Saab är Investor AB, BAE SYSTEMS,
Wallenbergstiftelserna, Fidelity fonder, AMF, 3:e AP-fonden, MFS fonder
och Skandia.

Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade
redovisningsprinciper. Det innebär att Saab Marine Electronics och
Celsius Amtec ej ingår i Gruppen under någon del av 2001. Uppgifterna
för 2000 har inte justerats för externa förvärv och avyttringar gjorda
under 2001. Däremot har fakturering och rörelseresultat per affärsområde
för 2000 justerats för interna omorganisationer.

Linköping den 26 april 2001

Bengt Halse
Koncernchef och verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte blivit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

Datum för ekonomisk information:
Delårsrapport januari - juni publiceras den 12 juli 2001
Delårsrapport januari - september publiceras den 19 oktober 2001
Bokslutskommuniké för 2001 publiceras den 14 februari 2002


För ytterligare information, kontakta:
Agneta Kammeby, Investor Relations tel 013 - 18 71 25
Anders Stålhammar, Presschef tel 013 - 18 71 75

Telefonintervju med VD Bengt Halse:
Idag torsdag 26 april ca kl 13.30 - 14.30 tel 013 - 18 71 75
Kontakta Anders Stålhammar, Presschef tel 070 - 889 7096

Internationell telefonkonferens:
Idag torsdag 26 april kl 15.00. Kontakta Marita tel 013 - 18 71 49
Sidén
för anmälan och ytterligare information.


Delårsrapporten finns även på Internet www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00840/bit0001.doc Hela Rapporten
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00840/bit0001.pdf Hela Rapporten
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=120578

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF