Utdrag ur anförande av VD Bengt Halse vid Saabs ordinarie bolagsstämma

Utdrag ur anförande av VD Bengt Halse, vid Saabs ordinarie bolagsstämma

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! Jag tänker
framförallt koncentrera mig på framtiden.

Men innan jag gör det skulle jag ändå vilja lyfta fram två saker: att vi
är klara med integrationen av Celsius i Saab och att vi har gjort en rad
genombrott, både inom nya produktområden och på viktiga exportmarknader.

Det är väldigt glädjande att vi samtidigt med integrationen kunnat
utveckla verksamheten. Nu är uppgiften att ta till vara på alla de
möjligheter som finns inom det nya Saab. Vi skall fullt ut utnyttja vår
gemensamma styrka.
Det gäller inte minst på intäktssidan, där det finns betydande
möjligheter till ytterligare synergier.

Den nya affärsledningsgrupp, som vi inrättat under ledning av Ingemar
Andersson, kommer att vara ett viktigt instrument för detta.

De många genombrottsbeställningarna är det andra som är av stor vikt när
vi tittar tillbaka på 2000. Inom vart och ett av våra verksamhetsområden
har vi fått stora eller små beställningar av betydelse för framtiden.
Orderstocken har aldrig varit större och förra årets orderingång var den
högsta någonsin för ett enskilt år.

Av faktureringen förra året uppgick exportandelen till 48 procent.
Samtidigt som 70 procent av orderingången var export, vilket innebär att
exportens andel av vår verksamhet kommer att öka ytterligare.

2000 var också siffermässigt ett bra år för Saab. Faktureringen
fördubblades till 18 miljarder och orderingången blev rekordhöga 28
miljarder. Orderstocken uppgick till 41 miljarder kronor, motsvarande
2,5 års fakturering. Celsius gav ett positivt bidrag till resultatet
redan under detta första år.

Vinsten per aktie ökade till 9 kronor 75 öre. Avkastning på eget kapital
efter skatt uppgick till 20 procent, vilket är över vårt långsiktiga
mål. Och enligt den prognos som presenterades i samband med bokslutet
kommer vinsten per aktie i år kommer att vara minst i nivå med förra
året.

Investeringarna i försvarsmateriel på de marknader som Saab har tillgång
till kommer att växa under kommande år.
De senaste årens budgetbesparingar har inneburit att många länder
ackumulerat ett investeringsbehov som nu behöver täckas.

Men vad som efterfrågas, är en minst lika relevant fråga som hur mycket
som totalt efterfrågas. Det sker en tydlig tyngdpunktsförskjutning.
Högteknologin får en allt mer dominerande roll, på bekostnad av
volymorganisationer.

Det kommer att krävas investeringar i ny teknik och nya system, men
också uppgraderingar och utveckling av befintliga. Marknaden för så gott
som alla våra produkter växer.

En viktig faktor i utvecklingen är det doktrinskifte inom
förvarstänkandet som pågår. En nyckel är informationsövertag. Att hela
tiden kunna följa en potentiell motståndare för att förstå hans
intentioner. För att underlätta ett snabbt beslutsfattande, där rätt
resurser hela tiden kan användas vid rätt tillfälle.
Det gäller att se, höra och förstå, och samtidigt se till att
motståndaren inte ser ... hör och förstår och samtidigt kunna agera med
stor precision.
***
För att möta denna utveckling har Saab utvecklat det vi kallar för Net
Defence.
Net Defence är en vision om ett framtida nätverkscentrerat försvar där
olika försvarssystem hänger samman och kommunicerar med varandra.
Det är en vidareutveckling av det tänkande som redan finns i många av de
försvarssystem vi erbjuder, t ex Gripensystemet. Men det
nätverkscentrerade försvaret har också tagit inspiration av den
explosionsartade utvecklingen inom civila IT-system.

I grunden handlar det om decennielånga processer, med två olika
huvudtyper av förändringar. Ny teknik fasas in, men det sker också en
mer omedelbar anpassning där försvaret görs interoperabelt för
internationella uppdrag.
Sammantaget innebär det att vi får en stark utveckling mot investeringar
i nya system och i uppgraderingar av befintliga.

Internationaliseringen sker i olika dimensioner, allt fler projekt är
samarbeten över nationsgränserna. Samtidigt som det institutionella
ramverket förändras.
För svensk del har 2000 inneburit medlemskap i den västeuropeiska
samarbetsorganisationen WEAG, Sverige har dessutom, tillsammans med
Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Spanien, undertecknat
det så kallade LOI-samarbetet.

Dessa förändringar underlättar för nya samarbeten över nationsgränserna,
men de ger också i förlängningen samma tillgång till olika
exportmarknader för de ingående länderna.

Saabs internationella möjligheter ökar - samtidigt som konkurrensen
skärps.
Utvecklingen bidrar till att försvarsindustrin fortsätter att
konsolideras.
Sedan kalla krigets slut har branschkartan ritats om fullständigt och
även om 2000 inte innebar några stora sammanslagningar, ser vi nu hur de
amerikanska och europeiska processerna börjar beröra varandra.
Detta är den miljö vi har att verka i.

Vi möter framtiden framförallt genom att satsa på systemintegration,
elektronik och tjänsteproduktion.

Det är här som vi ser de bästa möjligheterna till organisk tillväxt och
till fortsatta förvärv. Vår strategi ger en plattform för långsiktig
tillväxt inom samtliga våra affärsområden. Men inom vissa kommer
tillväxten att komma tidigare och inom andra senare.

Saab Systems and Electronics har starka positioner inom samtliga sina
verksamhetsområden. Det gäller avancerade lednings- och
informationssystem, där vi på den marina sidan är ett av världens
ledande företag i vårt segment. Det gäller också telekrigsverksamheten -
som till 50 procent är export - där vi till exempel är den världsledande
leverantören för så kallade fällare för stridsflygplan.

Inom simuleringsverksamheten har system som BT46 satt standarden på
världsmarknaden, med en marknadsandel på över 30 procent. Och med
genombrottet för Gamer har vi återigen en produkt med förutsättningar
att dominera sin marknad den här gången på en högre systemnivå.
Barracuda Technologies signaturanpassningssystem exporteras idag till
ett 50-tal länder. Vi är bland de främsta i världen inom utveckling och
tillverkning av system som skyddar människor och utrustning mot spanings-
och målsökningsutrustning.

För Saab Aerospace är det självklart att exportframgångar för Gripen är
en viktig komponent för framtida tillväxt.

Vi bedriver ett målmedvetet försäljningsarbete på en lång rad marknader
och jag räknar med minst en ny exportaffär inom de närmaste två åren.
Även den civila flygverksamheten erbjuder intressanta
tillväxtmöjligheter.
Saab är idag en leverantör av delsystem till både Boeing och Airbus - de
två kvarvarande tillverkarna av stora passagerarflygplan.
Airbuskonsortiet beslut om att inleda tillverkning av superjumbon A380
är en av de stora händelserna under året på detta område. Saab har sedan
1997 deltagit i utvecklingsarbetet kring A380 och vi befinner oss för
närvarande i förhandlingar om att bli partner i projektet.

För Saab Bofors Dynamics ligger tillväxten längre bort, detta har varit
en marknad i konsolidering. Att vi redan nått positivt rörelseresultat
och att program som IRIS-T, Bamse och Meteor beslutats ger en bra grund
att stå på.
För våra helt egna program som till exempel RBS 15, RBS 70 och Bamse ser
vi export som tillväxtgenerator.

I vår avancerade högteknologiska tjänsteproduktion inom affärsområdet
Saab Technical Support and Services finns det också betydande
tillväxtmöjligheter.
Dels inom underhållsområdet. Men också i utvecklingen av
nätverksförsvaret - där vi besitter en betydande kunskap i utveckling,
underhåll och drift av stora komplexa system, och på civila marknader
där denna typ av kunskap har stor efterfrågan. Vi räknar med en
intressant tillväxt inom detta område även på kort sikt.

Konsolideringen av den europeiska rymdmarknaden har inneburit att två
stora företagskonstellationer vuxit fram - Astrium och Alcatel. Vi har
hittills klarat konkurrensen med de stora konstellationernas egna
utvecklings- och produktionsresurser och fått viktiga beställningar från
både Astrium och Alcatel. Samt dessutom från amerikanska
huvudleverantörer som Boeing.
Genom det pågående förvärvet av nederländska Fokker Space blir vi den
ledande oberoende rymdleverantören i Europa.

De viktigaste vägarna till fortsatt tillväxt kommer att gå via växande
marknadsandelar, stärkta positioner på nya marknader och genom
eventuella förvärv. Att vi nu också finns representerade i Los Angeles -
centrum för den kommersiella rymdindustrin i USA - är ett viktigt steg
för att växa på en marknad där våra marknadsandelar är små, men där vår
nuvarande tillväxt och vår potential är stora.
* * *
Saabs medarbetare besitter en bredd och ett djup som gör att det
dagligen föds idéer som skulle kunna utnyttjas utanför
försvarsmarknaden.
Kommersialiseringen och realiseringen av sådana avknoppningar är en
integrerad del av vårt arbete för att skapa värden för våra aktieägare.
Exempelvis har vi i år - med god förtjänst - sålt Marine Electronics.
Strategin för civila spin offs har nu fått ytterligare ett konkret
uttryck i det koncernledningsanknutna Venture Capital Council - som
systematiskt kommer att inrikta sig på potentiella civila projekts
möjligheter.

Vi lägger ett starkt år bakom oss. Vi har fått flera av de beställningar
som krävs för att vi ska få bra utdelning på våra satsningar. Vi är i
princip färdiga med omstruktureringen av Saab och har avyttrat en lång
rad verksamheter som inte passar in i vår strategi.

Vi har en del omstrukturering kvar att göra. Det har exempelvis - bland
annat på grund av den nedåtgående konjunkturen - tagit längre tid än vi
hade hoppats att avyttra delarna av Celsius Aviation Services.
Försäkringslösningen för regionalflyget befriar oss från en betydande
och svåranalyserad marknadsrisk och gör det möjligt för oss att renodla
och koncentrera regionalflygsverksamheten
Vi har levererat det vi sagt alltsedan vår återintroduktion på börsen
våren 1998.
Vi skall uppfattas som och vara våra kunders bästa val och partner.
Vi skall fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare och en mycket
värdefull komponent i det svenska forsknings- och utbildningssamhället.
Vi skall - rensat från avyttringar - generera en långsiktig - lönsam
tillväxt inom alla våra kärnområden.

Vi tänker fortsätta arbeta för att skapa värde för våra aktieägare.

Tack för ordet!


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/04/20010404BIT00930/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/04/20010404BIT00930/bit0001.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=116773

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF