Delårsrapport januari - juni 2001

DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2001

· Orderingången första halvåret uppgick till 8 miljarder kronor.
· Nettoomsättningen uppgick till 7.840 Mkr (8.337), en ökning med 7%
för jämförbara enheter.
· Rörelseresultatet uppgick till 1.059 Mkr (656).
· Vinsten per aktie var 7,47 kr (3,90).
· Räntabilitet på eget kapital var 25,4% och på sysselsatt kapital
17,9%.
· Renodlingen av Gruppen och utvecklingen av kärnverksamheten har
fortsatt enligt plan.
·
Verkställande Direktörens kommentar

"Verksamheten fortsätter att utvecklas väl och exklusive sålda bolag och
reavinster har både omsättning och rörelseresultat ökat. Orderingången
andra kvartalet var också fortsatt god. Till exempel erhöll Training
Systems ytterligare en stridsträningsanläggningsorder, värd cirka en
halv miljard kronor, denna gång från det norska försvaret och Finland
har beställt uppgradering av sjömålsroboten Rbs15. Vi har därmed
fortfarande en orderstock på drygt 40 miljarder kronor, motsvarande ca
två och ett halvt års fakturering.

Under andra kvartalet blev det också klart att Saab kommer att delta som
industriell partner i Airbus A380-projektet. Intäkterna kan uppskattas
till mer än 10 miljarder kronor under de kommande tjugo åren. Avtalet
innebär att vi ska utveckla och tillverka avancerade delar av vingarna.

Renodlingen och utvecklingen av Gruppen har fortsatt också under andra
kvartalet. Förutom värderealiseringen från den militära teknologin, har
Celsius Aerotech i USA och Hawker Pacific i Australien avyttrats.
Samarbetet med sydafrikanska Grintek, runt vårt joint venture
Avitronics, har utökats inom området kommunikation och nätverksförsvar.
Vi har också förvärvat Ericssons 50-procentiga andel i Ericsson Saab
Avionics, som numera är ett helägt dotterbolag med namnet Saab Avionics.
Tillträde till Fokker Space beräknas kunna ske inom någon månad.

Den under året nybildade Venture Capital funktionen har stärkt och
ytterligare fokuserat vår strategi att fortlöpande skapa värden genom
tillämpning av försvarsteknologi på civila marknader. Under andra
kvartalet har tre intressanta teknologier utanför Saabs kärnområden, med
god tillväxtpotential, fått nya huvudmän samtidigt som vi är kvar som
minoritetsägare eller royaltytagare och kan ta del av framtida
värdeökningar.

I enlighet med bedömningen vid bokslutsrapporten i februari inleddes
året något svagare än förra året, vad beträffar rörelseresultat före
reavinster. Vi ser nu efter sex månader att rörelseresultatet
förbättrats jämfört med samma period föregående år och vi räknar
fortfarande med att vinsten per aktie för hela året kommer att vara väl
i nivå med förra året."

Viktiga händelser och strukturaffärer

Under andra kvartalet har Celsius Aerotech i USA avyttrats till Reliance
Aviation-Tennessee Inc. och den militära delen i australiensiska Hawker
Pacific till EADS. En överenskommelse har också träffats om en stegvis
avyttring av Hawker Pacific till Lynton International, som till en
början övertar 25 procent av aktierna och managementansvaret för
bolaget. Därutöver har bland annat delar av Saab Aviocomps holländska
verksamhet avyttrats. Resultateffekten av dessa försäljningar har
beaktats i den förvärvsanalys som gjordes i samband med förvärvet av
Celsius och påverkar inte Saab-gruppens resultat. Nettolikviditeten har
genom andra kvartalets avyttringar påverkats positivt med närmare 200
miljoner kronor.

Tre bolag har också avyttrats genom den nya Venture Capital funktionen.
Saabs andel i intressebolaget Triangle Equipment A/S, vars produkt för
oljeindustrin bygger på teknologi utvecklad av Saab Avionics, har sålts
till det på Oslobörsen noterade Global Geo Services, GGS, mot såväl
kontant betalning som aktier motsvarande ca tre procent i GGS. 60
procent av dotterbolaget A2 Acoustics AB, verksamt inom aktiv
ljudkontroll, har avyttrats till WM-Data och dotterbolaget Sanguistech,
verksamt inom system för blodcentrifugering, har avyttrats till Gambro.

Med effekt från 1 januari i år har minoritetsandelen i Ericsson Saab
Avionics förvärvats från Ericsson för 225 miljoner kronor. Förvärvet
påverkar inte omsättning och rörelseresultat, men beräknas ha en positiv
effekt på nettovinsten. Fokker Space, som efter tillträde inom någon
månad kommer att ingå i affärsområde Saab Ericsson Space, har en årlig
omsättning på cirka en halv miljard kronor och 400 anställda.

Tidigare under året har Saab Marine Electronics avyttrats med en
realisationsvinst av 650 miljoner kronor. Avyttringarna av Celsius Amtec
och Kockums maskinverkstad har skett utan resultateffekt. Dessa affärer
har tillsammans haft en positiv effekt på nettolikviditeten med ca 1.300
miljoner kronor.


Verksamheten

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Verksamheten omfattar
framförallt väl avgränsade områden inom förvarselektronik, missilsystem
och rymdelektronik samt militärt och civilt flyg. Saab är också verksamt
inom teknisk tjänsteproduktion och underhåll. Verksamheten är
organiserad i affärsområdena Saab Systems and Electronics, Saab
Aerospace, Saab Technical Support & Services, Saab Bofors Dynamics, Saab
Ericsson Space och Saab Aviation Services. En kortfattad beskrivning av
affärsområdenas verksamhet finns sist i rapporten.

Omsättning, resultat och orderläge

Nettoomsättning
Gruppens nettoomsättning minskade till 7.840 Mkr (8.337) till följd av
försäljningar av bolag och verksamheter inom främst Systems and
Electronics och Aviation Services. För jämförbara enheter ökade
faktureringen med 7 procent. Under första halvåret levererades åtta
(nio) Gripen, varav sex (fem) i andra kvartalet. Omsättningsökningen för
Technical Support & Services är främst hänförlig till den
försvarsrelaterade verksamheten inom AerotechTelub. Ökningen för
Dynamics är framförallt relaterad till pansarvärnsvapen och för Space
fortsätter volymtillväxten. Av nettoomsättningen avsåg 67 procent
försvarsverksamhet och exportandelen var 45 procent av den totala
nettoomsättningen.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till 1.059 Mkr (656). I årets resultat ingår
realisationsvinsten från försäljningen av Saab Marine Electronics med
650 Mkr och i förra årets resultat ingick realisationsvinster på 353
Mkr. Rörelseresultatet exklusive realisationsvinster var 409 Mkr (303),
vilket är en ökning med 35 procent som främst är hänförlig till
struktureringen av Dynamics och fortsatt god lönsamhet för Saab Aviation
Services.

Rörelsemarginalen för den kvarvarande verksamheten inom Systems &
Electronics är i nivå med föregående år. Aerospace har främst till följd
av färre leveranser ett något lägre rörelseresultat jämfört med
motsvarande period föregående år, med marginal på samma nivå. Technical
Support & Services är i nivå med föregående år, men har till följd av
variationer över året en något lägre rörelsemarginal. För Dynamics har
den positiva trenden från förra årets rationaliseringsarbete fortsatt.
Space rörelsemarginal är i andra kvartalet åter på tidigare nivå, men är
för hela perioden fortfarande något låg till följd av egenfinansierade
utvecklingskostnader. Saab Aviation Services, vars kärnverksamhet utgörs
av leasing och customer support verksamhet för Saabs regionalflygplan
samt ännu inte avyttrade delar av Celsius Aviation Services, redovisar
fortsatt god lönsamhet. Projektränta avseende ej upparbetade förskott
ingår i bruttoresultatet med 49 Mkr (82).

Rörelsekostnaderna är generellt något lägre jämfört med motsvarande
period föregående år. Övriga rörelseintäkter består innevarande och
föregående år i huvudsak av realisationsvinster, tradingresultat inom
Treasuryverksamheten och kursvinster m.m.

Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -8 Mkr (-27).
Den genomsnittliga avkastningen på externa placeringar var 4,89 procent.
Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till 1.051 Mkr (629).
Aktuella och uppskjutna skatter var -215 Mkr (-183). Skattens andel av
resultatet efter finansiella poster har påverkats av att vissa
realisationsvinster bedömts vara skattefria och att vissa
realisationsförluster bedömts vara ej avdragsgilla. Skattesatsen för
året exklusive dessa engångsposter har beräknats till 29 procent.

Periodens nettoresultat var 795 Mkr (415), vilket motsvarar en vinst per
aktie på 7,47 kronor (3,90).

Orderläge
Gruppens orderingång uppgick under det första halvåret till 7.920
(17.889) Mkr, varav andra kvartalet 3.922 (4.325) Mkr. Orderingången
under andra kvartalet innefattade bland annat komplett
stridsträningsanläggning från Norge, uppgradering av sjömålsrobot RBS 15
från Finland, separatbeställningar avseende det svenska Gripen
programmet, en första studiebeställning avseende svenska försvarets
framtida ledningssystem, ögonsäker laseravståndsmätare från Thales för
franskt stridsflygplan, uppgradering av eldledningskapaciteten på
svenska försvarets korvetter typ Göteborg, tillverkning av nästa
generations separationssystem för Lockheed Martins nya Atlas V raket och
Sveriges första kommersiella TETRA system (digital plattform för
tvåvägsradio) från Göteborgs stad. Orderstocken vid periodens slut var
40.748 Mkr jämfört med 41.091 Mkr vid årets början.

Likviditet, finansiering och investeringar

Finansiering och likviditet
Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har
jämfört med vid årets början minskat med 125 Mkr till 3.817 (3.942) Mkr.
Minskningen är främst ett netto av hög upparbetning inom
Gripenprogrammet, utnyttjande av strukturreserver, utbetald utdelning
och förvärv samt inbetalningar från försäljningar av bolag. Gruppens
nettolikviditet efter avdrag för avsättningar för pensioner uppgick till
222 Mkr, jämfört med 415 Mkr vid årets början.

Gruppens soliditet uppgick till 20,4 procent (14,0), jämfört med 18,2
procent vid årets början. Det egna kapitalet uppgick till 6.295 (4.849)
Mkr, vilket motsvarar 59,13 kr (45,55) kr per aktie, jämfört med 53,26
kr vid årets början.


Kassaflöde
Gruppens kassaflöde från den löpande verksamheten var fortsatt gott.
Rörelsekapitalet minskade bland annat till följd av utnyttjande av delar
av fjolårets avsättningar inom Dynamics, upparbetning av förskott
avseende Gripenprogrammet, utbetalningar avseende
regionalflygverksamheten och minskade leasingåtaganden till följd av
försäljningen av Amtec. Kassaflödet från investeringsverksamheten var
positivt till följd av försäljningen av Amtec och där ingående
leasingtillgångar. Det operativa kassaflödet var positivt och uppgick
till 164 Mkr (-302).

Investeringar
Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive
uthyrningstillgångar, uppgick till 197 (175) Mkr.

Personal
Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 14.552
personer jämfört med 15 453 vid årets början. Minskningen är främst
hänförlig till avyttringar av verksamhet.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första halvåret till 1.800
(1.871) Mkr. Rörelseresultatet var 113 (179) Mkr och resultatet efter
finansiella intäkter och kostnader var 132 (455) Mkr.

Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, uppgick
till 780 Mkr jämfört med 1.785 Mkr vid årsskiftet. Bruttoinvesteringar i
anläggningar och utrustning uppgick till 54 (59) Mkr. Antalet anställda
var vid periodens slut 4.168 personer jämfört med 4.230 vid årets
början.

Ägare
Största ägare i Saab är Investor AB, BAE SYSTEMS,
Wallenbergstiftelserna, Fidelity fonder, AMF, 3:e AP-fonden, MFS fonder
och Skandia.


Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade
redovisningsprinciper. Det innebär att avyttrade bolag som Saab Marine
Electronics, Celsius Amtec och Celsius Aerotech ej ingår i Gruppen under
någon del av 2001. Uppgifterna för 2000 har inte justerats för externa
förvärv och avyttringar gjorda under 2001. Däremot har fakturering och
rörelseresultat per affärsområde för 2000 justerats för interna
omorganisationer.

Linköping den 12 juli 2001

Bengt Halse
Koncernchef och verkställande direktör

Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den
rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, utfärdat. En
översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision.
Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte
uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.

Linköping den 12 juli 2001

Gunnar Widhagen Caj Nackstad
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB KPMG Bohlins AB

Datum för ekonomisk information:
Delårsrapport januari - september publiceras den 19 oktober 2001
Bokslutskommuniké för 2001 publiceras den 14 februari 2002

För ytterligare information, kontakta:
Agneta Kammeby, Investor Relations tel 013 - 18 71 25
Jan Nygren, ansvarig för information i Saab-koncernen tel 013
- 18 19 99

Telefonintervju med VD Bengt Halse:
Idag torsdag 12 juli ca kl 14.00-14.45 tel 0703 - 19
28 15
Kontakta Eva Aldenstedt

Internationell telefonkonferens:
Idag torsdag 12 juli kl 15.00. Kontakta Marita Sidén tel
013 - 18 71 49
för anmälan och ytterligare information.

Delårsrapporten finns även på Internet www.saab.se
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/07/12/20010712BIT00090/bit0001.doc Hela rapporten
http://www.bit.se/bitonline/2001/07/12/20010712BIT00090/bit0001.pdf Hela rapporten
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=132425

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF