Saab AB Delårsrapport Januari-September 2001

DELÅRSRAPPORT
Januari - september 2001

· Orderingången efter tre kvartal uppgick till 11 miljarder kronor.
· Nettoomsättningen uppgick till 11.000 Mkr (12.313), en ökning med
3% för jämförbara enheter.
· Rörelseresultatet uppgick till 1.230 Mkr (876).
· Vinsten per aktie var 8,28 kr (4,81).
· Räntabilitet på eget kapital var 24,2% och på sysselsatt kapital18,1%.
· AerotechTelub blir nu helägt dotterbolag.
· Helikopteraffär beräknas ge Saab uppdrag för 2 miljarder kronor.
· Ungern har inlett förhandlingar om leasing av Gripen.
·
Verkställande Direktörens kommentar

"Den försvarsrelaterade verksamheten fortsätter att utvecklas väl och
under tredje kvartalet blev det klart att det tekniskt högkvalificerade
tjänsteföretaget AerotechTelub blir helägt av Saab, vilket skapar ännu
bättre möjligheter till samarbete och synergier inom koncernen.

Orderingången tredje kvartalet var också fortsatt god. Bland annat
erhöll Gripen en svensk beställning på ca en halv miljard kronor för
integration av nya precisionsvapen och Training Systems fick genom
Italiens beställning sin fjärde NATO-kund på instrumenterade
utbildningssystem. Orderstocken är därmed fortsatt drygt 40 miljarder
kronor eller ca två och ett halvt års fakturering.

Genom att utnyttja den systemtekniska kompetensen från Gripen
tillsammans med den ledningskompetens som tillförts genom förvärvet av
Celsius kan Saab nu ta ett totalansvar för det taktiska systemet i
Sveriges nya medeltunga helikopter, en affär som tillsammans med
produktion av helikopterframkroppar beräknas ge Saab uppdrag direkt
värda två miljarder kronor. Därutöver pågår bland annat förhandlingar om
försäljning av ytterligare RBS70 luftvärnsrobotar till Australien och i
september valde Ungern att inleda förhandlingar med Sverige om leasing
av begagnade Gripen flygplan.

Renodlingen och utvecklingen av Gruppen har fortsatt också under tredje
kvartalet. Majoriteten i amerikanska Aero Systems Engineering, som
ingick i Celsius Aviation Services, har avyttrats. Samarbetet med BAE
SYSTEMS kring marknadsföring och försäljning av Gripen, som inleddes
1995, har ytterligare stärkts genom bildandet av ett gemensamägt bolag
kallat Gripen International och vi har förvärvat TietoEnators 43-
procentiga andel i AerotechTelub.

De tragiska händelserna i USA förra månaden och den efterföljande
situationen i världen kommer att negativt påverka våra verksamheter inom
civil flygverksamhet, men det är ännu för tidigt att helt överblicka
konsekvenserna och kvantifiera resultateffekterna. Våra verksamheter
inom civilt flyg svarar idag tillsammans för drygt 10 procent av vår
totala fakturering. Eftermarknaden för Saab 340 och Saab 2000 kommer
sannolikt att på grund av lägre utnyttjandegrad av flygplanen att ge
lägre volymer med motsvarande resultatbortfall. Vi analyserar också de
långsiktiga konsekvenserna och värdepåverkan för de delar av före detta
Celsius Aviation Services, som vi fortfarande har ägarintressen i. För
leasingflottan av regionalflygplan kan intäkterna komma att påverkas,
men här har vi redan tidigare gjort reserveringar och riskavlyft genom
försäkring och vi räknar därför inte med någon resultateffekt. När det
gäller leveranser till Airbus är verksamheten fortfarande i ett
uppbyggnadsskede och volymerna små, varför eventuell resultatpåverkan
bedöms bli begränsad.

Vi ser nu efter nio månader att rörelseresultatet både före och efter
reavinster förbättrats jämfört med samma period föregående år. Vi
beräknar att vinsten per aktie för helåret kommer att vara i stort sett
i nivå med förra året. Resultatet kan komma att påverkas av effekterna
på Saab Aviation Services av de nyligen inträffade händelserna."

Viktiga händelser och strukturaffärer

Under tredje kvartalet har 51 procent av aktierna i amerikanska Aero
Systems Engineering Inc avyttrats till Minnesota ASE, LLC. Saab äger
fortsatt 29 procent av aktierna och resterande 20 procent är noterade på
Nasdaq. Resultateffekten av försäljningen har beaktats i den
förvärvsanalys som gjordes i samband med förvärvet av Celsius och
påverkar inte Saab-gruppens resultat. Nettolikviditeten har genom denna
avyttring påverkats positivt med ca 70 miljoner kronor.

Med tillträde under fjärde kvartalet i år har minoritetsandelen i
AerotechTelub förvärvats från TietoEnator för 1.100 miljoner kronor.
Förvärvet har godkänts av konkurrensmyndigheten. Diskussionen kring
förvärvet av 65 procent i Fokker Space pågår fortfarande. EU-
kommissionen har godkänt förvärvet, men vi har fortfarande inte fått
tillfredsställande garantier från säljaren avseende vissa tidigare
gjorda affärer.
Risken att affären inte slutförs är därför betydande.

Tidigare under året har Saab Marine Electronics avyttrats med en
realisationsvinst av 650 miljoner kronor. Avyttringarna av Celsius
Amtec, Celsius Aerotech, den militära delen av Hawker Pacific, Kockums
maskinverkstad med flera verksamheter har skett utan resultateffekt och
en överenskommelse har också träffats om en stegvis avyttring av Hawker
Pacific. Genom Venture Capital funktionen har under första halvåret
avyttrats andelen i Triangle Equipment A/S, 60 procent av A2 Acoustics
och Sanguistech. Med effekt från årets början har minoritetsandelen i
Ericsson Saab Avionics förvärvats för 225 miljoner kronor.

Verksamheten

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Verksamheten omfattar
framförallt väl avgränsade områden inom förvarselektronik, missilsystem
och rymdelektronik samt militärt och civilt flyg. Saab är också verksamt
inom teknisk tjänsteproduktion och underhåll. Verksamheten är
organiserad i affärsområdena Saab Systems and Electronics, Saab
Aerospace, Saab Technical Support & Services, Saab Bofors Dynamics, Saab
Ericsson Space och Saab Aviation Services. En kortfattad beskrivning av
affärsområdenas verksamhet finns sist i rapporten.

Omsättning, resultat och orderläge

Nettoomsättning
Gruppens nettoomsättning minskade till 11.000 Mkr (12.313) till följd av
försäljningar av bolag och verksamheter inom främst Systems and
Electronics och Aviation Services. För jämförbara enheter ökade
faktureringen med 3 procent. Under årets första nio månader levererades
elva (tolv) Gripen, varav tre (tre) i tredje kvartalet.
Omsättningsökningen för Technical Support & Services är främst hänförlig
till den försvarsrelaterade verksamheten inom AerotechTelub. Ökningen
för Dynamics är framförallt relaterad till pansarvärnsvapen och för
Space fortsätter volymtillväxten. Av nettoomsättningen avsåg 67 procent
försvarsverksamhet och exportandelen var 45 procent av den totala
nettoomsättningen.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till 1.230 Mkr (876). I årets resultat ingår
realisationsvinsten från försäljningen av Saab Marine Electronics med
650 Mkr och i förra årets resultat ingick realisationsvinster m m på 386
Mkr. Rörelseresultatet exklusive realisationsvinster var 580 Mkr (490),
vilket är en ökning med 18 procent som främst är hänförlig till
struktureringen av Dynamics och god lönsamhet för Saab Aviation
Services. Lägre volymer till följd av semesterperioden har påverkat
Gruppens rörelseresultat i tredje kvartalet både innevarande och
föregående år.

Rörelseresultat och marginal för den kvarvarande verksamheten inom
Systems & Electronics är i nivå med föregående år. Aerospace har
fortsatt en rörelsemarginal på nio procents-nivån. Rörelseresultatet för
Technical Support & Services är i nivå med föregående år, men
affärsområdet har till följd av variationer över året en något lägre
rörelsemarginal. För Dynamics har den positiva trenden från förra årets
rationaliseringsarbete fortsatt. Space rörelsemarginal är fortfarande
något låg till följd av egenfinansierade utvecklingskostnader. Saab
Aviation Services redovisar fortsatt god lönsamhet. Projektränta
avseende ej upparbetade förskott ingår i bruttoresultatet med 85 Mkr
(128).

Rörelsekostnaderna är generellt något lägre jämfört med motsvarande
period föregående år. Övriga rörelseintäkter består innevarande och
föregående år i huvudsak av realisationsvinster, tradingresultat inom
Treasuryverksamheten och kursvinster m.m. Övriga rörelsekostnader består
främst av kursdifferenser och realisationsförluster. Jämförelsestörande
poster föregående år avsåg erhållna företagsanknutna medel från SPP samt
reserveringar avseende vissa utvecklingsprojekt.

Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -33 Mkr (-67).
Den genomsnittliga avkastningen på externa placeringar var 4,63 procent.
Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till 1.197 Mkr (809).
Aktuella och uppskjutna skatter var -267 Mkr (-234). Skattens andel av
resultatet efter finansiella poster har påverkats av att vissa
realisationsvinster bedömts vara skattefria och att vissa
realisationsförluster bedömts vara ej avdragsgilla samt
goodwillavskrivningar. Skattesatsen för året, exklusive dessa
engångsposter och före avskrivning på goodwill, har beräknats till 29
procent.

Periodens nettoresultat var 882 Mkr (512), vilket motsvarar en vinst per
aktie på 8,28 kronor (4,81). Vinsten per aktie före avskrivning på
goodwill uppgick till 9,37 kronor (6,10) och till 11,47 kronor för år
2000.

Orderläge
Gruppens orderingång uppgick under årets första nio månader till 10.897
(23.098) Mkr, varav tredje kvartalet 2.977 (5.209) Mkr. Orderingången
under tredje kvartalet innefattade bland annat integration av nya
precisionsvapen avseende det svenska Gripen programmet, beställning från
Italien på det instrumenterade utbildningssystemet Gamer, nytt svenskt
målflygavtal, beställning från Norge på camouflagesystem och
vidareutveckling av det svenska flygledningssystemet StriC. Orderstocken
vid periodens slut var 40.492 Mkr jämfört med 41.091 Mkr vid årets
början.

Likviditet, finansiering och investeringar

Finansiering och likviditet
Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har
jämfört med vid årets början ökat med 473 Mkr till 4.415 (3.942) Mkr.
Ökningen är främst ett netto av nya förskott och inbetalningar från
försäljningar av bolag samt hög upparbetning inom Gripenprogrammet,
utnyttjande av strukturreserver, utbetald utdelning och förvärv.
Gruppens nettolikviditet efter avdrag för avsättningar för pensioner
ökade till 802 Mkr, jämfört med 415 Mkr vid årets början.

Gruppens soliditet uppgick till 21,3 procent (14,9), jämfört med 18,2
procent vid årets början. Det egna kapitalet uppgick till 6.495 (5.147)
Mkr, vilket motsvarar 61,01 kr (48,35) kr per aktie, jämfört med 53,26
kr vid årets början.

Kassaflöde
Gruppens kassaflöde från den löpande verksamheten var fortsatt gott.
Rörelsekapitalet har trots högre förskott utvecklats negativt till följd
av bland annat högre varulager, utnyttjande av delar av fjolårets
avsättningar inom Dynamics, utbetalningar avseende
regionalflygverksamheten och minskade leasingåtaganden. Kassaflödet från
investeringsverksamheten har påverkats positivt till följd av avyttring
av leasingtillgångar. Det operativa kassaflödet var positivt och uppgick
till 585 Mkr (88).

Investeringar
Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive
uthyrningstillgångar, uppgick till 335 (304) Mkr.

Personal
Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 14 281
personer jämfört med 15 453 vid årets början. Minskningen är främst
hänförlig till avyttringar av verksamhet.

Ägare
Största ägare i Saab är Investor AB, BAE SYSTEMS,
Wallenbergstiftelserna, AMF, Fidelity fonder, MFS fonder, Skandia och
3:e AP-fonden.

Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade
redovisningsprinciper. Det innebär att avyttrade bolag som Saab Marine
Electronics, Celsius Amtec, Celsius Aerotech och Aero Systems
Engineering ej ingår i Gruppen under någon del av 2001. Uppgifterna för
2000 har inte justerats för externa förvärv och avyttringar gjorda under
2001. Däremot har fakturering och rörelseresultat per affärsområde för
2000 justerats för interna omorganisationer.

Linköping den 19 oktober 2001

Bengt Halse
Koncernchef och verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte blivit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

Datum för ekonomisk information:
Bokslutskommuniké för 2001 publiceras den 15 februari 2002. Obs! Ändrat
datum.
Delårsrapport januari - mars 2002 publiceras den 24 april 2002.

För ytterligare information, kontakta:
Agneta Kammeby, Investor Relations tel 013 - 18 71 25

Jan Nygren, ansvarig för information i tel 013 - 18 19 99
Saab-koncernen

Telefonintervju med VD Bengt Halse:
Idag fredag 19 oktober ca kl tel 013 - 18 71 75
15.00-15.30
Kontakta Anders Stålhammar, tel 070 - 889 7096
Presschef

Internationell telefonkonferens:
Idag fredag 19 oktober kl 15.30. Kontakta Marita Sidén tel 013 - 18 71 49

för anmälan och ytterligare information.

Delårsrapporten finns även på Internet www.saab.seAffärsområden

Saab Systems and Electronics är verksamt inom informations-, lednings-,
och simuleringssystem, avionik, telekrig och signaturanpassning samt
civil verksamhet inom IT och elektronik. De viktigaste produkterna är
marina ledningssystem, varnar- och motverkanssystem för stridsflygplan,
telekrigutrustning som radarvarnare, störare och fällare,
presentationssystem, stridsledningssystem, lasersimulatorer och
stridsträningsanläggningar samt automatiska identifikationssystem (AIS)
för sjöfart och luftfart.

Saab Aerospace, som har den övergripande systemintegrationsförmåga som
krävs för att bygga hela flyg- och försvarssystem, utvecklar och
tillverkar militära flygsystem och deltar som partner och leverantör av
delsystem till tillverkare av stora civila flygplan. Den enskilt största
produkten är Gripen. Försvarets Materielverk, FMV, har beställt totalt
204 Gripen, varav 109 har levererats. Den första exportordern på Gripen
erhölls formellt förra året från Sydafrika omfattande 28 flygplan.

Saab Technical Support and Services fokuserar på den växande marknaden
för högteknologiska tjänster inom flyg, ledning, information,
kommunikation och sensorer och tillhandahåller dessa tjänster till såväl
militära som civila kunder. Drygt hälften av verksamheten är till
militära kunder.

Saab Bofors Dynamics, som samlar Saabs verksamheter inom
precisionsverkan, utvecklar och tillverkar missilsystem, bärbara
pansarvärnssystem och undervattenssystem. Affärsområdet är idag ett
komplett missilsystemhus med produkter som jaktrobotar, luft- och
pansarvärnsrobotar, mark- och sjömålsrobotar samt torpeder. Saab Bofors
Dynamics deltar också i flera internationella samarbetsprojekt på
missilområdet.

Saab Ericsson Space utvecklar och tillverkar datorer, antenner,
mikrovågselektronik och mekaniska system till rymdindustrin. Cirka
hälften av verksamheten avser kommersiella telekommunikationsprojekt och
övrig verksamhet avser offentligt finansierade projekt inom t ex
European Space Agency, ESA, samt bilaterala och nationella program.

Saab Aviation Services är ett nytt affärsområde från och med 2001 och
kärnan utgörs av Saabs leasing- och kundsupportverksamhet inom
regionalflyg. Då den marknadsmässiga risken i leasingportföljen
avlägsnades förra året genom en försäkringslösning inriktas nu
verksamheten på att utveckla portföljens värde och att vidareutveckla
kundsupportverksamheten. I affärsområdet ingår även kvarvarande
verksamheter från Celsius Aviation Services tills dessa är avyttrade
eller omhändertagna på annat sätt.------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00660/bit0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00660/bit0001.pdf Hela rapporten
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=144385

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF