Avtal med Ungern om JAS 39 Gripen klart

Vid en högtidlig ceremoni idag i Budapest tecknade de båda ländernas
förhandlande parter - FMV (Försvarets materielverk) och ASIB (Aquisition
and Security Investment Bureau) inom det ungerska försvarsdepartementet
det slutliga avtalet om leasing av 14 Gripenflygplan till Ungerns
flygvapen.

Avtalet omfattar i stora drag följande:

Ø Uthyrning av tolv (12) ensitsiga och två (2) tvåsitsiga flygplan
under en tioårsperiod som börjar då det första flygplanet levereras till
Ungern kring årsskiftet 2004-2005. Avtalet innebär att svenska staten
upplåter flygplanen under den aktuella tioårsperioden. Ungern står för
kostnader för teknisk anpassning av flygplanen och samtliga kostnader
(t. ex: utbildning, drift och underhåll) för dessas användning under
uthyrningsperioden.

Ø Operativ och taktisk flygutbildning av 15 flygförare i tre
utbildningsomgångar, teknisk utbildning för 32 tekniker, två (2)
simulatortekniker och fem (5) flygstridsledare. Denna utbildning
genomförs till största delen i Sverige. Svenska flygförare och tekniker
kommer på plats i Ungern under uthyrningsperioden att medverka med
kompletterande utbildning och som rådgivare. Utbildningen på
Gripensystemet i Sverige utgör övergångsutbildning av erfarna ungerska
flygförare, där några får särskild utbildning för att kunna bli
instruktörer för kommande generationer av ungerska flygförare.

Ø Tillhandahållande av underhållsutrustningar, reservdelar, transport
till och från Ungern av denna materiel samt logistiskt stöd på plats i
Ungern under uthyrningsperioden.

Ø Integrated Logistic Support (ILS) ger såväl det ungerska som det
svenska flygvapnet genom "pooling" tillgång till tillgängliga
reservdelar/utbytesenheter till Gripenflygplanen i vilket av länderna
dessa än befinner sig.

Ø Tillhandahållande av erforderlig teknisk dokumentation och
publikationer.

Ø Teknisk anpassning av flygplanen till samma grad av modifiering som
huvuddelen av de svenska flygplanen omfattande:

o Nytt kommunikationssystem
o Nytt hjälpkraftaggregat
o Ny elektronisk kontrollenhet
o Ny motorkontrollenhet

Härutöver tillförs följande för Ungern specifika ändringar:

Ø IFF-system
Ø Instrumentlandningssystem
Ø Kryptoradioutrustning
Ø Anpassning av bärare för yttre vapenlast
Ø Brittiskt måttsystem för fart och höjd
Ø Nationalitetsbeteckningar och andra märken samt skyltar
Ø Programvarumodifiering för Ungern

Anpassningsåtgärderna kommer att utvecklas och sedan genomföras av
Gripen International/Saab Aerospace i Linköping i samverkan med
Försvarsmaktens flygverkstäder.

· Avtalet omfattar inte beväpning av flygplanen utöver den i de
ensitsiga flygplanen fast monterade automatkanonen.

· Flygplanen kommer att levereras till Ungern i omgångar med början
4.kvartalet 2004 med slutleverans i juni 2005.

· Vid flygning tillämpas de flygsäkerhets- och
luftvärdighetsbestämmelser, som gäller i det land, där flygningen
utförs. De svenska och ungerska bestämmelserna är i princip likvärdiga
och är anpassade till bestämmelserna utfärdade av ICAO.

· Flygplanen med tillhörande utrustningar förblir under hela
uthyrningsperioden svensk egendom. Detta medger svenska myndigheter
rättighet att på plats i Ungern utföra tekniska inspektioner för att
kunna konstatera att materielen används och underhålls på föreskrivet
sätt.

· Överenskommelsen innehåller en option innebärande att ungerska
staten vid uthyrningsperiodens slut äger rätt att efter förhandling
förvärva planen med tillhörande utrustning.

Enligt överenskommelse parterna emellan är avtalssumman belagd med
kommersiell sekretess.

För ev. frågor med anledning av detta pressmeddelande hänvisas i första
hand ttill informationsansvarige inom FMV, informationsdirektör Lars
Wigert (tel:+46-70-582 6385)------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=154068

Följande filer är tillgängliga för nedladdning