Bokslutskommuniké 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

· Orderingången var 15 miljarder kronor och orderstocken uppgick till
40 miljarder kronor.

· Nettoomsättningen blev 15.689 Mkr (17.840), en ökning med 5% för
jämförbara enheter.

· Rörelseresultatet uppgick till 1.594 Mkr (1.533).

· Vinsten per aktie var 10,59 kr (9,75).

· Räntabilitet på eget kapital var 18,3% och på sysselsatt kapital
15,5%.

· Utdelningsförslag 3,25 (3,00) kr per aktie.

· Ungern leasar 14 Gripen.

· Tjeckien inledde förhandlingar om köp av 24 Gripen.

· I januari 2002 erhölls beställning på ett nytt taktiskt system för
helikopter NH90 - ordervärde cirka 2 miljarder kronor.


Verkställande Direktörens kommentar

"2001 års resultat blev som förväntat väl i nivå med fjolårets och det
redan starka kassaflödet har förbättrats ytterligare. Fjärde kvartalet
blev planenligt, liksom tidigare år, ett starkt kvartal för
kärnverksamheten. Orderingången under kvartalet var också god och
orderstocken är därmed fortsatt drygt 40 miljarder kronor eller ca två
och ett halvt års fakturering.

Mest intresse under året har av naturliga skäl riktats mot Ungerns
beslut och Tjeckiens val att utrusta sina flygvapen med Gripen, men
också på andra områden har betydande affärer genomförts. Det gäller
exempelvis stridsträningsanläggningar till nya NATO-kunder,
motmedelsutrustning till bl a USA och val av RBS15 på viktiga marknader.

Sveriges beslut att köpa 18 medeltunga NH90-helikoptrar har gett oss
viktiga affärsmöjligheter. Att Saab har fått ansvar för att utveckla ett
helt nytt taktiskt system är ett gott betyg åt vår systemintegrations-
och försvarselektronikverksamhet. Utveckling, anpassning och underhåll
av de nya helikoptrarna medför betydande intäkter för Saab.

Renodlingen av Gruppen har fortsatt under året genom omfattande
avyttringar samtidigt med utveckling av kärnverksamheten. Under fjärde
kvartalet har Aerothrust avyttrats och därmed har vi nu funnit lösningar
för alla verksamheter som ingick i Celsius Aviation Services.

Vi har en klar framtidsinriktning på tillväxtsektorer som
systemintegration och områden inom försvarselektronik och
högteknologiska tjänster. Vi avser att förstärka vår inriktning och
koncentration med såväl fortsatta förvärv som avyttringar och att ta
aktiv del i den fortsatta omstruktureringen av den globala försvars- och
aerospaceindustrin.

För 2002 räknar jag med en fortsatt förbättring av rörelseresultat och
rörelsemarginal, exklusive realisationsresultat."

Viktiga händelser och strukturaffärer

Under fjärde kvartalet har Aerothrust samt det 25-procentiga innehavet i
det tyska varvet Howaldtswerke-Deutsche Werft, HDW, avyttrats.
Resultateffekten av dessa försäljningar har beaktats i den
förvärvsanalys som gjordes i samband med förvärvet av Celsius och
påverkar inte Saab-gruppens resultat.

Tidigare under året har Saab Marine Electronics avyttrats med en
realisationsvinst av 650 miljoner kronor. Avyttringarna av Celsius
Amtec, Celsius Aerotech, Aero Systems Engineering, den
försvarsrelaterade delen av Hawker Pacific, Kockums maskinverkstad med
flera verksamheter har skett utan resultateffekt och en överenskommelse
har också träffats om en stegvis avyttring av Hawker Pacific. Genom den
under året inrättade Venture Capital funktionen har under året andelen i
Triangle Equipment A/S, 60 procent av A2 Acoustics och verksamheten i
Sanguistech avyttrats. Nettolikviditeten har genom årets avyttringar
påverkats positivt med cirka 3 miljarder kronor.

Med effekt från årets början har minoritetsandelen i Saab Avionics
förvärvats för 225 miljoner kronor och med effekt från 1 oktober har
minoritetsandelen i AerotechTelub förvärvats för 1,1 miljarder kronor.

Verksamheten

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Verksamheten omfattar
framförallt väl avgränsade områden inom försvarselektronik, missilsystem
och rymdelektronik samt militärt och civilt flyg. Saab är också verksamt
inom teknisk tjänsteproduktion och underhåll. Verksamheten är
organiserad i affärsområdena Saab Systems and Electronics, Saab
Aerospace, Saab Technical Support and Services, Saab Bofors Dynamics,
Saab Ericsson Space och Saab Aviation Services. En kortfattad
beskrivning av affärsområdenas verksamhet finns i slutet av rapporten.


Omsättning, resultat och orderläge

Nettoomsättning
Gruppens nettoomsättning minskade till 15.689 Mkr (17.840), till följd
av försäljningar av bolag och verksamheter inom främst Systems and
Electronics och Aviation Services. Nettoomsättningen har ökat för nästan
alla idag ingående verksamheter och den genomsnittliga organiska
tillväxten var ca 5 procent för jämförbara enheter. Årets förvärv har
inte påverkat nettoomsättningen, då de utgörs av förvärv av utestående
minoriteter. Av nettoomsättningen avsåg 70 procent (62)
försvarsverksamhet och 40 procent (48) av nettoomsättningen var export.
Omsättningen för alla nu ingående verksamheter inom Systems and
Electronics har ökat jämfört med föregående år. Ökningen i Aerospace är
hänförlig till såväl militärt som civilt flyg. Under året levererades 18
(17) Gripen, varav sju (fem) i fjärde kvartalet. Faktureringen av ett
Gripenflygplan mer än föregående år utjämnades till viss del av lägre
takt vad beträffar utvecklingsbeställningar. Omsättningsökningen för
Technical Support and Services är huvudsakligen hänförlig till organisk
tillväxt inom de försvarsrelaterade respektive medicintekniska
verksamheterna inom AerotechTelub. Ökningen för Dynamics beror främst på
ökade leveranser av Carl-Gustaf ammunition och pansarskott samt
leveransstart av Torped 62 till Sverige. Omsättningsökningen inom Space
är hänförlig till högre volymer på den kommersiella marknaden.
Omsättningsminskningen i Aviation Services respektive Other operations
är helt hänförlig till avyttringar, medan kundsupportverksamheten och
kvarvarande övrig verksamhet är i nivå med föregående år.

Resultat och lönsamhet
Rörelseresultatet ökade med 4 procent till 1.594 Mkr (1.533). I årets
resultat ingår realisationsvinsten från försäljningen av Saab Marine
Electronics med 650 Mkr (638). Rörelseresultatet exklusive
realisationsvinster var därmed 944 Mkr (895), vilket är en ökning med 5
procent och en förbättring av marginalen till 6,0 procent (5,0).
Förbättringen är främst hänförlig till fortsatt strukturering och ökade
volymer inom Aerospace och AerotechTelub.

Rörelseresultat och marginal för den kvarvarande verksamheten inom
Systems & Electronics har förbättrats under året och därmed har
marginalen kunnat bibehållas på föregående års nivå trots avyttringen av
Saab Marine Electronics. Till följd av volymökningar var
rörelseresultaten för Aerospace och Technical Support and Services högre
än föregående år med bibehållna marginaler. Som ett resultat av det
integrationsarbete för att realisera kostnadssynergier och koncentrera
verksamheten som påbörjades 2000, har Dynamics ökat både rörelseresultat
och rörelsemarginal. Rörelseresultatet för Space påverkas av situationen
inom telekombranschen och har kraftigt försämrats under fjärde kvartalet
på grund av stora projektöverdrag inom ett par utvecklingsprojekt,
framförallt utveckling av det datorbaserade sensorsystemet till
vädersatellitprogrammet Metop. Rörelsemarginalen för Saab Aviation
Services och rörelseresultatet för Corporate/Other operations har
förbättrats markant till följd av årets strukturering av verksamheten.
Resultatet under fjärde kvartalet för Aviation Services har påverkats av
situationen för flygbranschen i allmänhet.

Rörelsekostnaderna har minskat som ett resultat av fortsatt
kostnadsrationalisering och avyttringar. Utvecklingskostnaderna avseende
exportversionen av Gripen var i nivå med föregående år. Övriga
rörelseintäkter består för såväl innevarande som föregående år i
huvudsak av realisationsvinster, tradingresultat inom
Treasuryverksamheten och kursvinster m.m. Övriga rörelsekostnader består
främst av kursdifferenser och realisationsförluster. Jämförelsestörande
poster föregående år avsåg reservupplösning avseende Regional Aircraft,
erhållna företagsanknutna medel från Alecta (SPP) samt reserveringar
avseende vissa utvecklingsprojekt. Projektränta avseende ej upparbetade
förskott ingår i bruttoresultatet med 168 Mkr (172).

Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -40 Mkr (-85),
varav Saab Aircraft Leasing 80 Mkr (68). Den genomsnittliga avkastningen
på externa placeringar var 5,32 procent (4,72) och den genomsnittliga
likviditeten var 3.066 Mkr (5.400). Förbättringen är dels hänförlig till
den högre avkastningen men finansnettot har också påverkats positivt av
engångsposter och att den tidigare långfristiga nuvärdesberäknade
fordran på Alecta (SPP) genom ändrade utbetalningsregler och
överenskommelse med Gruppens arbetstagarorganisationer blivit
kortfristig. Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till
1.554 Mkr (1.448). Aktuella och uppskjutna skatter var -379 Mkr (-333).
Skattens andel av resultatet efter finansiella poster har påverkats av
att vissa realisationsvinster bedömts vara skattefria och att vissa
realisationsförluster bedömts vara ej avdragsgilla samt
goodwillavskrivningar. Den effektiva skatten för året uppgick därmed
till cirka 24 procent mot normalt 29 procent. Minoritetens andel av
resultatet har minskat till följd av att de utestående minoriteterna i
Saab Avionics och AerotechTelub förvärvats under året.

Årets nettoresultat var 1.127 Mkr (1.038), vilket motsvarar en vinst per
aktie av 10,59 kronor (9,75). Vinsten per aktie före avskrivning på
goodwill uppgick till 12,11 kronor (11,47). Räntabiliteten på sysselsatt
kapital, före skatt, var 15,5 procent (14,6) och räntabiliteten på eget
kapital, efter skatt, var 18,3 procent (20,0).

Orderläge
Gruppens orderingång uppgick till 15.274 Mkr (28.141), varav fjärde
kvartalet 4.820 Mkr (5.043). Av orderingången var 52 procent export.
Orderingången under fjärde kvartalet innefattade bland annat
kundanpassning av de Gripenflygplan som Ungern ska leasa av svenska
staten, spaningskapsel till svenska Gripenflygplan, marint
eldledningssystem till Finland, motmedelsfällare till amerikanska
flygvapnets F15 plan och beställning på underhållsutrustning för
Sveriges fjärde Gripen-flottilj. Orderstocken vid periodens slut var
40.034 Mkr jämfört med 41.091 Mkr vid årets början. I orderstocken ingår
försvarsbeställningar med 38.040 Mkr.

Likviditet, finansiering och investeringar

Balansräkning
Goodwill har netto ökat genom förvärven av utestående minoriteter i Saab
Avionics och AerotechTelub samt avyttringen av Amtec. Goodwillbeloppet
hänförligt till förvärvet av Celsius har slutgiltigt fastställts till
700 Mkr. Förvärvet av den utestående minoriteten i AerotechTelub har
inneburit ytterligare 586 Mkr i goodwill. Från 2002 kommer all goodwill
att redovisas fördelad på affärsområdena.

Kvarvarande avsättning för avvecklingen av regionalflygtillverkningen
uppgår till 1.567 Mkr och avser huvudsakligen beräknad kostnad för
luftvärdighetsansvaret. Förlustriskreserven för leasingverksamheten
uppgick vid utgången av 2001 till 1.648 Mkr. Efter kvittning mot
leasingtillgångar med 1.030 Mkr, redovisas som avsättning i
balansräkningen 618 Mkr. Övriga avsättningar är främst hänförliga till
omstrukturerings- och projektreserver med anledning av förvärvet av
Celsius.

Finansiering och likviditet
Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har
ökat med 621 Mkr till 4.563 Mkr (3.942). Ökningen är ett netto främst av
nya förskott och likvider för försäljningar av bolag samt hög
upparbetning inom Gripenprogrammet, utnyttjande av strukturreserver,
utbetald utdelning och förvärv. Gruppens nettolikviditet efter avdrag
för avsättningar för pensioner ökade till 885 Mkr (415).

Gruppens soliditet uppgick till 22,3 procent (18,2).
Räntetäckningsgraden var 5,50 ggr (5,32). Det egna kapitalet uppgick
till 6.679 Mkr (5.670), vilket motsvarar 62,74 kr (53,26) per aktie.

Kassaflöde
Det operativa kassaflödet var positivt och uppgick till 1.642 Mkr.
Gruppens kassaflöde från den löpande verksamheten har ytterligare
förbättrats till 2.652 Mkr. Rörelsekapitalet har trots högre förskott
ökat till följd av bland annat utnyttjande av delar av fjolårets
avsättningar inom Dynamics, utbetalningar avseende
regionalflygverksamheten och minskade leasingåtaganden till följd av
planenliga förändringar i portföljen. I kassaflödet från
investeringsverksamheten är investeringar i leasingtillgångar ett netto
av minskade leasingtillgångar genom avyttringen av Amtec och planenlig
ökning av finansiering i egen balansräkning av leasingflygplan redan
ingående i portföljen.

Det operativa kassaflödet på 1.642 Mkr fördelar sig på kassaflöde från
verksamheten 566 Mkr, nettot av avyttringar och förvärv 2.336 Mkr samt
planenlig ökning av egenfinansiering i leasingportföljen och avveckling
av regionalflygverksamhet -1.260 Mkr.

Investeringar
Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive
uthyrningstillgångar, uppgick till 532 Mkr (1.077). Nettoinvesteringarna
inklusive uthyrningstillgångar och immateriella anläggningstillgångar
uppgick till -331 Mkr (-502), varav leasingtillgångar uppgick till -120
Mkr (476).

Forskning och utveckling
Årets utgifter för forskning och utveckling uppgick till 3.819 Mkr
(3.808), varav 3.101 Mkr (2.948) avser av kundbetald utveckling.

Personal
Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 14 028
personer jämfört med 15 453 vid årets början. Minskningen är främst
hänförlig till avyttringar av verksamhet.


Moderbolaget

Omsättning och resultat
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 4.097 Mkr (3.921).
Rörelseresultatet uppgick till 421 Mkr (838). Nettot av finansiella
intäkter och kostnader uppgick till 930 Mkr (843) och resultatet efter
finansiella intäkter och kostnader uppgick till 1.351 Mkr (1.681). Av
finansnettot utgör 954 Mkr (743) koncernbidrag och utdelningar. Efter
bokslutsdispositioner på -6 Mkr (-148) och aktuell och uppskjuten skatt
på -102 Mkr (-305) uppgick årets nettoresultat till 1.243 Mkr (1.228).

Förslag till utdelning samt återköp av egna aktier
Styrelsens långsiktiga utdelningspolicy är att 20-40 procent av Gruppens
nettovinst ska utdelas. Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att för verksamhetsåret till aktieägarna utdela 3,25 kr (3,00) per aktie
eller totalt 346 Mkr (319). Det motsvarar 31 procent (31) av Gruppens
nettovinst. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås
den 11 april med beräknad utdelning den 16 april 2002.

Vidare kommer styrelsen föreslå den ordinarie bolagsstämman att liksom
föregående år ge styrelsen mandat att besluta om återköp av egna aktier
upp till 10 procent av utestående aktier. Mandatet föreslås gälla fram
till nästa ordinarie stämma. Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur
och att, om så skulle anses lämpligt, möjliggöra förvärv. Ett eventuellt
återköp kan komma att ske såväl över börsen som genom erbjudande till
aktieägarna. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att
överlåta återköpta aktier inom de ramar lagstiftningen medger.

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 8 april 2002 kl 18.00 på Saab
i Linköping. Saabs reviderade årsredovisning kommer att hållas
tillgänglig på bolagets kontor i Linköping. Till de aktieägare som så
önskar kommer den tryckta årsredovisningen att börja distribueras den 4
mars 2002.

Ägare
Största ägare i Saab är BAE SYSTEMS, Investor AB,
Wallenbergstiftelserna, AMF, Fidelity fonder, 3:e AP-fonden, Eikos fond,
Skandia och Handelsbanken fonder.

Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade
redovisningsprinciper. Det innebär att avyttrade bolag som t ex Saab
Marine Electronics ej ingår i Gruppen under någon del av 2001.
Uppgifterna för 2000 har inte justerats för externa förvärv och
avyttringar gjorda under 2001. Däremot har fakturering och
rörelseresultat per affärsområde för 2000 justerats för interna
omorganisationer.

Linköping den 15 februari 2002

Bengt Halse
Koncernchef och verkställande direktör

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/15/20020215BIT00680/bit0002.doc Hela Bokslutskommunikén
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/15/20020215BIT00680/bit0001.pdf Hela Bokslutskommunikén
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=160809

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF