Delårsrapport januari-mars 2002

DELÅRSRAPPORT Januari - mars 2002

· Orderingången första kvartalet var 6 miljarder kronor och
orderstocken uppgår därmed till över 42 miljarder kronor.

· Nettoomsättningen blev 3.530 Mkr (3.362), en ökning med 5%.

· Rörelseresultatet uppgick till 146 Mkr (153 Mkr, exkl reavinster).

· Tjeckiska regeringen beslutade i måndags om köp av 24 Gripen.

Verkställande Direktörens kommentar

"Det positiva beskedet från den tjeckiska regeringen i måndags att den
beslutat om köp av 24 Gripen är mycket glädjande, men det återstår
ytterligare några steg i den politiska processen i Tjeckien innan allt
är helt klart.

Orderingången första kvartalet har varit mycket god och orderstocken har
ökat till drygt 42 miljarder kronor eller över två och ett halvt års
fakturering.

Den enskilt största ordern under kvartalet avser beställningen på
utveckling av ett helt nytt taktiskt system för NH Industries helikopter
NH90, men orderingången innehåller också bland annat ett förnyat
underhållskontrakt för våra lasersimulatorer i brittiska armén,
beställningar avseende Gripen, pansarvärnsvapen och
undervattensfarkoster. I förra veckan utsågs dessutom Saab Ericsson
Space till huvudleverantör av datorutrustning till två nya stora
vetenskapliga satelliter.

Utveckling av kärnverksamheten fortsätter. Under första kvartalet har vi
förvärvat en signaturanpassningsverksamhet i USA. Förvärvet kompletterar
Saab Barracudas verksamhet och speglar vår strategiska inriktning inom
området högteknologiska försvarssystem och är ett naturligt steg i vår
ambition att växa såväl organiskt som genom förvärv på båda sidor av
Atlanten. Vi förstärker vår närvaro på den marknad som förväntas ha
starkast tillväxt under de kommande åren. Vi har också förvärvat Enea
Datas minoritetsandel i Combitech Systems.

Den sedvanliga variationen av resultatet över året innebär att första
kvartalet brukar vara resultatmässigt svagt och 2002 utgör inget
undantag. Bilden förstärks av de kostnader vi tagit för strukturåtgärder
inom rymdområdet. För helåret räknar jag dock fortfarande med en
fortsatt förbättring av rörelseresultat och rörelsemarginal, exklusive
realisationsresultat."

Viktiga händelser och strukturaffärer

Saab förvärvade under första kvartalet BAE SYSTEMS
signaturanpassningsverksamhet i USA. Sedan 1994 har företaget utvecklat,
marknadsfört och producerat avancerat kamouflage för amerikanska
försvaret på licens från Saab Barracuda.

Saab har under första kvartalet också förvärvat den 35-procentiga
minoritetsandelen i Combitech Systems för 87,5 miljoner kronor samt en
tilläggsköpeskilling baserad på framtida värdeutveckling. Combitech
Systems är därmed ett helägt dotterbolag.

Kenth-Åke Jönsson har utsetts till ny affärsområdeschef för Saabs
affärsområde Technical Support and Services efter Jan Eiborn som kommer
att arbeta i Saabs koncernledning. Kenth-Åke Jönsson har tidigare varit
VD för dåvarande Telub AB och VVD för TietoEnator och kommer närmast
från det engelska investmentbolaget 3i, där han var VD för den svenska
verksamheten.

Verksamheten

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Verksamheten omfattar
framförallt väl avgränsade områden inom försvarselektronik, missilsystem
och rymdelektronik samt militärt och civilt flyg. Saab är också verksamt
inom teknisk tjänsteproduktion och underhåll. Verksamheten är
organiserad i affärsområdena Saab Systems & Electronics, Saab Aerospace,
Saab Technical Support and Services, Saab Bofors Dynamics, Saab Ericsson
Space och Saab Aviation Services. En kortfattad beskrivning av
affärsområdenas verksamhet finns i slutet av rapporten.

Omsättning, resultat och orderläge
Nettoomsättning
Gruppens nettoomsättning ökade med 5 procent till 3.530 Mkr (3.362). Av
nettoomsättningen avsåg 70 procent försvarsverksamhet och 40 procent av
nettoomsättningen var export. Kvartalets förvärv har inte påverkat
nettoomsättningen.

Omsättningen för alla verksamheter inom Systems & Electronics har ökat
jämfört med samma period föregående år. Ökningen i Aerospace är främst
hänförlig till den militära verksamheten men också omsättningen för den
civila verksamheten har ökat genom fler leveranser till Airbus. I första
kvartalets omsättning ingår 3 (2) Gripen. Förändringarna jämfört med
föregående år för Technical Support and Services beror framförallt på
variationer över året inom AerotechTelub samt minskade volymer för
flygunderhållsverksamheten i Saab Aviocomp. Den totala omsättningen för
Dynamics är i nivå med första kvartalet föregående år, vilket också
gäller de ingående affärsenheterna. Omsättningsminskningen för Space är
främst hänförlig till situationen på den kommersiella telekommarknaden
men är också en följd av minskade offentliga anslag till rymdforskning.
Minskningen i Aviation Services är ett resultat av den allmänna
situationen för passagerarflyget. Omsättningsminskningen för Other
operations är hänförlig till fortsatta struktureringar.

Resultat och lönsamhet
Rörelseresultatet uppgick till 146 Mkr (803). I förra årets resultat
ingick realisationsvinsten från försäljningen av Saab Marine Electronics
med 650 Mkr. Rörelseresultatet exklusive realisationsvinster var därmed
146 Mkr (153), innebärande en marginal på 4,1 procent (4,6).
Försämringen är främst hänförlig till strukturkostnader i
rymdverksamheten samt att framförallt Dynamics omsättning under
kvartalet till viss del avsett projekt med låg bruttomarginal.
Rörelseresultatet har påverkats positivt av balansering av
utvecklingskostnader, främst avseende exportversionen av Gripen, i
enlighet med nya redovisningsregler.

Rörelseresultat per affärsområde redovisas från och med i år före
goodwillavskrivningar, se tabell på sidan sju. Rörelsemarginalen inom
Systems & Electronics har under kvartalet påverkats av äldre projekt med
låg marginal inom ledningssystemområdet. Rörelseresultatet för Aerospace
har förbättrats till följd av volymökningar och aktivering av
produktutvecklingskostnader. Rörelsemarginalen exklusive aktivering är i
nivå med tidigare år. Rörelseresultatet för Technical Support and
Services är i nivå med föregående år med en förbättrad marginal.
Produktmixen under första kvartalet har påverkat Dynamics
rörelseresultat. Verksamheten inom Space har påverkats både av
situationen inom telekombranschen och av minskade offentligfinansierade
beställningar. Åtgärder har vidtagits och 40 Mkr reserverats i första
kvartalets bokslut för strukturförändringar. Rörelseresultatet för
Aviation Services har påverkats av de lägre volymerna, men marginalen är
fortsatt på nivån 8 procent samma som för helåret 2001.
Rörelseresultatet för Corporate/Other operations har förbättrats till
följd av fortsatt strukturering och kostnader av engångskaraktär
föregående år.

Administrations- och försäljningskostnaderna har minskat främst som ett
resultat av fortsatt kostnadsrationalisering. Av årets forsknings- och
utvecklingskostnader har totalt 55 Mkr (0) balanserats i enlighet med
nya redovisningsregler och 120 Mkr (188) belastat periodens resultat. Om
dessa regler tillämpats för föregående år skulle 30 Mkr ha aktiverats i
balansräkningen för första kvartalet 2001. Övriga rörelseintäkter består
för såväl innevarande som föregående år av tradingresultat inom
Treasuryverksamheten och kursvinster m.m, samt föregående år av en
realisationsvinst på 650 Mkr. Övriga rörelsekostnader består främst av
kursdifferenser och realisationsförluster, samt innevarande år
reserveringen för strukturkostnader i Space på 40 Mkr. Projektränta
avseende ej upparbetade förskott ingår i bruttoresultatet med 44 Mkr
(31).

Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -48 Mkr (-1).
Den genomsnittliga avkastningen på externa placeringar var 2,84 procent
(4,87). Försämringen av avkastningen är främst hänförlig till
omvärdering av obligationsportföljen till följd av stigande
marknadsräntor. Finansnettot har också påverkats negativt av kraftigt
höjd ränta på pensionsskulden. Gruppens resultat efter finansiella
poster uppgick till 98 Mkr (802). Aktuella och uppskjutna skatter var -
32 Mkr (-144). Minoritetens andel av resultatet är positivt till följd
av det negativa resultatet i Saab Ericsson Space. Det har också minskat
till följd av att den utestående minoriteten i Combitech Systems
förvärvats.

Periodens nettoresultat var 78 Mkr jämfört med 631 Mkr samma period
föregående år som inkluderade realisationsvinsten från försäljningen av
Saab Marine Electronics. Det motsvarar en vinst per aktie av 0,73 kronor
(5,93). Vinsten per aktie före avskrivning på goodwill uppgick till 1,15
kronor (6,28). Räntabiliteten på sysselsatt kapital, före skatt, var 9,3
procent (19,0) och räntabiliteten på eget kapital, efter skatt, var 8,8
procent (26,8).

Orderläge
Gruppens orderingång uppgick till 6.060 Mkr (3.794). Av orderingången
var två tredjedelar från kunder utanför Sverige. Orderingången
innefattade bland annat taktiskt ledningssystem och produktion av 200
framkroppar till NH Industries helikopter NH90, förnyat
underhållskontrakt med brittiska försvaret avseende tidigare levererade
simulatorsystem, separatbeställningar och reservdelar avseende Gripen,
pansarvärnsvapen och luftförsvarssystem till flera exportkunder samt
fjärrstyrda undervattensfarkoster för minjakt till de holländska och
belgiska marinerna. Därutöver har Saab Aviocomp tecknat ett Service
Center avtal med Embraer avseende auktoriserat komponent underhåll.
Orderstocken vid periodens slut var 42.236 Mkr jämfört med 40.034 Mkr
vid årets början.

Likviditet, finansiering och investeringar
Finansiering och likviditet
Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har
jämfört med vid årets början minskat med 394 Mkr till 4.169 Mkr (4.563).
Minskningen beror bland annat på utnyttjande av förskott och tidigare
gjorda reserveringar samt varulageruppbyggnad bland annat avseende A380-
projektet. Gruppens nettolikviditet efter avdrag för avsättningar för
pensioner minskade till 418 Mkr, jämfört med 885 Mkr vid årets början.

Gruppens soliditet uppgick till 23,2 procent (20,9), jämfört med 22,3
procent vid årets början. Det egna kapitalet uppgick till 6.723 Mkr
(6.387), vilket motsvarar 63,15 kr (60,00) per aktie, jämfört med 62,74
kr vid årets början.

Kassaflöde
Det operativa kassaflödet var negativt under kvartalet med 425 Mkr.
Rörelsekapitalet har ökat till följd av bland annat variationer i
förskottsnivån över året, varulageruppbyggnad och utbetalningar avseende
regionalflygverksamheten. Det operativa kassaflödet på -425 Mkr fördelar
sig på kassaflöde från verksamheten -130 Mkr, förvärv -77 Mkr samt
regionalflygverksamhet -218 Mkr.

Investeringar
Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive
uthyrningstillgångar, uppgick till 125 Mkr (97).

Personal
Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 14 026
personer jämfört med 14 028 vid årets början.

Ägare
Största ägare i Saab är BAE SYSTEMS, Investor AB,
Wallenbergstiftelserna, AMF, Fidelity fonder, GMO International Funds,
Tredje AP-fonden, Eikos fond, Skandia, Handelsbanken fonder och ett
antal amerikanska fonder.

Redovisningsprinciper
Gruppen följer Redovisningsrådets alla, för 2002, gällande
rekommendationer. Det innebär att från och med 2002 tillämpas därmed de
nya redovisningsprinciperna avseende immateriella tillgångar,
avsättningar och nedskrivningar m m. Endast rekommendationen om
immateriella tillgångar, RR15, har haft materiell betydelse på Gruppens
resultat och ställning. I övrigt är rapporten upprättad i enlighet med
tidigare tillämpade redovisningsprinciper.

Linköping den 24 april 2002

Bengt Halse
Koncernchef och verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte blivit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisorer.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT00320/wkr0001.doc Hela Rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT00320/wkr0002.pdf Hela Rapporten
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=171635

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF