Delårsrapport Januari - juni 2002

DELÅRSRAPPORT
Januari - juni 2002

· Orderingången första halvåret var över 12 miljarder kronor, varav
6 miljarder kronor i andra kvartalet. Orderstocken uppgår därmed till
44 miljarder kronor.
· Nettoomsättningen blev 8.284 Mkr (7.458), en ökning med 11%.
· Rörelseresultatet uppgick till 474 Mkr (409 Mkr, exkl reavinster)
och resultatet efter finansiella poster var 374 Mkr.
· Vinst per aktie 2,47 kronor (7,47).
· Genombrottsorder avseende nästa generations pansarvärnsvapen,
bekräftande Saabs världsledande ställning.
· Tyskland har beslutat att beställa serieproduktion av Taurus.
·
Verkställande Direktörens kommentar

"Orderingången var fortsatt mycket god under andra kvartalet och
orderstocken har därmed ökat till 44 miljarder kronor, vilket
återigen är all-time high och motsvarar över två och ett halvt års
fakturering. Den enskilt största ordern under kvartalet innebär att
vi utsetts till leverantör av nästa generations pansarvärnsvapen för
den brittiska och svenska armén. Beställningen bekräftar vår
världsledande ställning inom området burna pansarvärnsvapen och
produkten har en betydande exportpotential. I förra veckan beslutade
dessutom Tyskland att de ska beställa serieproduktion av standoff
missilen Taurus, som Saab och tyska LFK utvecklat tillsammans.

Vi har hittills i år sett en god tillväxt inom den försvarsinriktade
verksamheten.

Den sedvanliga variationen av resultatet över året innebär normalt
att första halvåret brukar vara resultatmässigt svagare än andra
halvåret. Bilden förstärks av de kostnader vi tog i första
kvartalet för strukturåtgärder inom rymdområdet. I enlighet med
tidigare bedömning för helåret räknar jag dock fortfarande med en
fortsatt förbättring av rörelseresultat och rörelsemarginal,
exklusive realisationsresultat."

Strukturhändelser

Med effekt från årets början har Nyge Aero överförts från Saab
Technical Support and Services till Saab Aerospace som ett led i
samordningen av flygplansmodifieringsverksamheten inom Gruppen.

Under andra kvartalet erhölls tillstånd från det amerikanska
försvarsdepartementet att överta den från BAE SYSTEMS förvärvade
signaturanpassningsverksamheten. Tidigare under året förvärvades
också den utestående 35-procentiga minoritetsandelen i Combitech
Systems.

Verksamheten

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med
huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Verksamheten
omfattar framförallt väl avgränsade områden inom försvarselektronik,
missilsystem och rymdelektronik samt militärt och civilt flyg. Saab
är också verksamt inom teknisk tjänsteproduktion och underhåll.
Verksamheten är organiserad i affärsområdena Saab Systems and
Electronics, Saab Aerospace, Saab Technical Support and Services,
Saab Bofors Dynamics, Saab Ericsson Space och Saab Aviation
Services. En kortfattad beskrivning av affärsområdenas verksamhet
finns i slutet av rapporten.

Omsättning, resultat och orderläge

Nettoomsättning
Gruppens nettoomsättning för första halvåret ökade organiskt med 11
procent till 8.284 Mkr (7.458). Av nettoomsättningen avsåg 74
procent försvarsverksamhet och 40 procent av nettoomsättningen var
export. Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 16 procent
till 4.754 Mkr (4.096).

Omsättningen för alla verksamheter inom Systems & Electronics har
ökat jämfört med samma period föregående år. Ökningen i Aerospace är
främst hänförlig till den militära verksamheten men också
omsättningen för den civila verksamheten har ökat genom fler
leveranser till Airbus och det interna övertagandet av Nyge Aero. I
första halvårets omsättning ingår 12 (8) Gripen, varav 9 (6) i andra
kvartalet. Förändringarna jämfört med föregående år för Technical
Support and Services beror framförallt på att Nyge Aero inte längre
ingår och minskade volymer för flygunderhållsverksamheten i Saab
Aviocomp. Den totala omsättningen för Dynamics har ökat jämfört med
första halvåret föregående år, vilket också gäller för flertalet av
de ingående affärsenheterna. Omsättningsminskningen för Space är
främst hänförlig till situationen på den kommersiella
telekommarknaden men är också en följd av minskade offentliga anslag
till rymdforskning. Minskningen i Aviation Services är hänförlig
till customer support verksamheten och ett resultat av den allmänna
situationen för passagerarflyget.

Resultat och lönsamhet
Rörelseresultatet uppgick till 474 Mkr (1.059), varav 328 Mkr (256)
i andra kvartalet. I förra årets halvårsresultat ingick
realisationsvinsten från försäljningen av Saab Marine Electronics
med 650 Mkr. Rörelseresultatet exklusive realisationsvinster var
därmed 474 Mkr (409), innebärande en marginal av 5,7 procent (5,5).
Första halvårets rörelseresultat har jämfört med föregående år
påverkats positivt med 120 Mkr avseende balansering av
utvecklingskostnader och negativt med 40 Mkr avseende
strukturförändringar inom rymdverksamheten. Resultatet för den
försvarsrelaterade verksamheten har förbättrats jämfört med
föregående år, men det sammanlagda resultatet har påverkats av
marknadssituationen för rymdverksamheten och Aviation Services.

Rörelseresultat per affärsområde redovisas före
goodwillavskrivningar, se tabell på sidan sju. Rörelseresultatet för
Systems & Electronics har förbättrats bland annat tillföljd av
volymökningar och högre marginaler för Saab Training Systems och
Saab Avionics. Rörelseresultatet för Aerospace har förbättrats till
följd av volymökningar och aktivering av produktutvecklings
kostnader. Rörelsemarginalen exklusive aktivering är i nivå med
tidigare år. Rörelseresultatet för Technical Support and Services är
i nivå med föregående år med en förbättrad marginal bland annat
tillföljd av högre nyttjandegrad och kostnadsrationaliseringar.
Produktmixen under första halvåret har påverkat Dynamics
rörelseresultat och marginal. Verksamheten inom Space har påverkats
både av situationen inom telekombranschen och av minskade
offentligfinansierade beställningar samt av den reservation på 40
Mkr som gjordes i första kvartalet för strukturförändringar.
Rörelseresultatet för Aviation Services har påverkats av de lägre
volymerna, men marginalen är fortsatt över 8 procent vilket är samma
nivå som för helåret 2001. Rörelseresultatet för Corporate/Other
operations har förbättrats till följd av fortsatt strukturering.

Administrations- och försäljningskostnaderna är i nivå med
föregående år. Av årets forsknings- och utvecklingskostnader har
totalt 120 Mkr (0) balanserats i enlighet med nya redovisningsregler
och 216 Mkr (369) belastat periodens resultat. Aktiverade
utvecklingskostnader avser främst exportversionen av Gripen. Om
dessa regler tillämpats för föregående år skulle 90 Mkr ha
aktiverats i balansräkningen för första halvåret 2001. Övriga
rörelseintäkter består för såväl innevarande som föregående år av
tradingresultat inom Treasuryverksamheten och kursvinster m.m, samt
föregående år av en realisationsvinst på 650 Mkr. Övriga
rörelsekostnader består främst av kursdifferenser och
realisationsförluster, samt innevarande år reserveringen för
strukturkostnader i Space på 40 Mkr. Projektränta avseende ej
upparbetade förskott har minskat finansnettot med 83 Mkr (49) och
redovisas som bruttoresultat.

Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -100 Mkr
(-8). Den genomsnittliga avkastningen på externa placeringar var
3,09 procent (4,89). Försämringen av avkastningen är främst
hänförlig till omvärdering av obligationsportföljen till följd av
stigande marknadsräntor. Finansnettot har också påverkats negativt
av kraftigt höjd ränta på pensionsskulden. Gruppens resultat efter
finansiella poster uppgick till 374 Mkr (1.051). Aktuella och
uppskjutna skatter var -122 Mkr (-215). Minoritetens andel av
resultatet är innevarande år positivt till följd av det negativa
resultatet i Saab Ericsson Space och att den utestående minoriteten
i Combitech Systems förvärvats.

Periodens nettoresultat var 263 Mkr jämfört med 795 Mkr samma period
föregående år som inkluderade realisationsvinsten från försäljningen
av Saab Marine Electronics. Det motsvarar en vinst per aktie av 2,47
kronor (7,47). Räntabiliteten på sysselsatt kapital, före skatt, var
9,9 procent (17,9) och räntabiliteten på eget kapital, efter skatt,
var 9,3 procent (25,4).

Orderläge
Gruppens orderingång uppgick till 12.456 Mkr (7.544), varav andra
kvartalet 6.396 Mkr (3.750). Av orderingången var tre fjärdedelar
från kunder utanför Sverige. Orderingången under andra kvartalet
innefattade bland annat utveckling och serieproduktion av nästa
generations pansarvärnsvapen, vidareutveckling av ledningssystem för
flyg och armé, separatbeställningar och reservdelar avseende Gripen,
sensorer samt pansarskott och ammunition till Carl-Gustaf systemet.
Därutöver har Saab Training Systems tecknat ett 10-årigt ramavtal
med US Army avseende målmateriel för skjutbanor och
träningsanläggningar. Orderstocken vid periodens slut var 44.004 Mkr
jämfört med 40.034 Mkr vid årets början.

Likviditet, finansiering och investeringar
Finansiering och likviditet
Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har
jämfört med vid årets början minskat med 349 Mkr till 4.214 Mkr
(4.563). Minskningen beror framförallt på utbetalning av utdelning
och minskning av pensionsskulden. Gruppens nettolikviditet efter
avdrag för avsättningar för pensioner minskade till 788 Mkr, jämfört
med 885 Mkr vid årets början.

Gruppens soliditet uppgick till 22,1 procent (20,4), jämfört med
22,3 procent vid årets början. Det egna kapitalet uppgick till 6.476
Mkr (6.295), vilket motsvarar 60,83 kr (59,13) per aktie, jämfört
med 62,74 kr vid årets början.

Kassaflöde
Det operativa kassaflödet var positivt under första halvåret med 373
Mkr. Rörelsekapitalet har ökat till följd av bland annat
varulageruppbyggnad avseende A380-projektet samt utbetalningar
avseende tidigare gjorda reserveringar. Det operativa kassaflödet på
373 Mkr fördelar sig på kassaflöde från verksamheten 444 Mkr,
förvärv -77 Mkr samt regionalflygverksamhet 6 Mkr.

Investeringar
Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning,
exklusive uthyrningstillgångar, uppgick till 276 Mkr (197).

Personal
Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 14
226 personer jämfört med 14 028 vid årets början. Ökningen beror
främst på förvärvet av signaturanpassningsverksamheten i USA.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första halvåret till
2.547 Mkr (1.800). Rörelseresultatet var 310 Mkr (113) och
resultatet efter finansiella intäkter och kostnader var 232 Mkr
(132).

Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut,
uppgick till 1.188 Mkr jämfört med 1.617 Mkr vid årsskiftet.
Bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning uppgick till 100
Mkr (54). Antalet anställda var vid periodens slut 4 276 personer
jämfört med 4 237 vid årets början.

Ägare
Största ägare i Saab är BAE SYSTEMS, Investor AB,
Wallenbergstiftelserna, AMF, GMO International Funds, Tredje AP-
fonden, Robur fonder, Eikos fond, Fidelity fonder, Skandia,
Handelsbanken fonder och ett antal amerikanska fonder.

Redovisningsprinciper
Gruppen följer Redovisningsrådets alla, för 2002, gällande
rekommendationer. Det innebär att från och med 2002 tillämpas därmed
de nya redovisningsprinciperna avseende immateriella tillgångar,
avsättningar och nedskrivningar m m. Endast rekommendationen om
immateriella tillgångar, RR15, har haft materiell betydelse på
Gruppens resultat och ställning. I övrigt är rapporten upprättad i
enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Fakturering
och rörelseresultat per affärsområde för år 2001 har inte justerats
för den interna omorganisationen avseende Saab Nyge Aero.

Linköping den 11 juli 2002

Bengt Halse
Koncernchef och verkställande direktör

Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den
rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är
väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit
fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven
enligt börs- och årsredovisningslagarna.

Linköping den 11 juli 2002

Björn Fernström Caj Nackstad
Auktoriserad Auktoriserad
revisor revisor
Ernst & Young AB KPMG Bohlins AB


Datum för ekonomisk information:
Delårsrapport januari - september 2002 publiceras den 16 oktober 2002.
Bokslutskommuniké för 2002 publiceras den 14 februari 2003

För ytterligare information, kontakta:
Agneta Kammeby, Investor Relations tel 013 -18 71 25
Jan Nygren, ansvarig för information i Saab-koncernen tel 013 -18 19 99

Telefonintervju med VD Bengt Halse:
Idag torsdag 11 juli tel 013 - 18 71 75
Kontakta Anders Stålhammar, Presschef tel 070 - 889 7096

Internationell telefonkonferens:
Idag torsdag 11 juli kl 16.00. Kontakta Marita Sidén tel 013 - 18 71 49
för anmälan och ytterligare information.

Bokslutskommunikén finns även på Internet www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/11/20020711BIT00070/wkr0001.doc Hela Rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/11/20020711BIT00070/wkr0002.pdf Hela Rapporten
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=184620

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF