Delårsrapport januari - september 2002

DELÅRSRAPPORT

Januari - september 2002

· Orderingången efter tre kvartal uppgick till 16 miljarder kronor,
varav 3 miljarder kronor i tredje kvartalet. Orderstocken uppgår därmed
till 44 miljarder kronor.

· Nettoomsättningen blev 11.708 Mkr (10.605), en ökning med 10%.

· Rörelseresultatet uppgick till 678 Mkr (580 Mkr, exkl reavinster)
och resultatet efter finansiella poster var 593 Mkr. Vinst per aktie var
3,85 kr.

· Senaste versionen av Gripen levererades till Sverige.

· Exportbeställningar på precisionsroboten Taurus och
luftvärnssystemet RBS 70.

Verkställande Direktörens kommentar

"Orderingången var god även under tredje kvartalet och orderstocken
uppgår därmed fortfarande till ca 44 miljarder kronor, vilket motsvarar
närmare tre års fakturering. Bland annat har beställningar inkommit från
Tyskland av serieproduktion av den långräckviddiga precisionsroboten
Taurus, som Saab och tyska LFK utvecklat tillsammans, och från Finland
av luftvärnssystemet RBS 70. Vi har också utökat vårt deltagande i det
svenska helikopterprogrammet genom en beställning på sonarsystem till
NH90. I förra veckan erhöll vi dessutom från Sverige beställning på
ytterligare underhållsutrustning till Gripen.

Under tredje kvartalet passerades en viktig milstolpe för
Gripenprogrammet genom överlämnandet av det första exemplaret av den nya
C-versionen av Gripen till Försvarets Materielverk. Den svenska C-
versionen är identisk med de Gripen-flygplan som är avsedda för export
och innehåller bland annat lufttankning, färgdisplayer och nya
vapenbalkar. Sammantaget ger detta helt nya möjligheter att genomföra
betydligt längre och fler typer av uppdrag.

Vi har hittills i år sett en god tillväxt inom den försvarsinriktade
verksamheten. Den sedvanliga variationen av resultatet över året innebär
normalt, liksom i år, att tredje kvartalet är resultatmässigt svagt till
följd av semesterperioden. Tidigare bedömning för helåret om en fortsatt
förbättring av rörelseresultat och rörelsemarginal, exklusive
realisationsresultat, kvarstår."

Strukturhändelser

Som ett led i renodlingsprocessen av Gruppen har AerotechTelub
Information & Media AB under tredje kvartalet avyttrats till Sörman
Information och förhandlingar pågår om att avyttra flera andra mindre
verksamheter.

Tidigare under året har BAE SYSTEMS amerikanska
signaturanpassningsverksamhet och den utestående 35-procentiga
minoritetsandelen i Combitech Systems förvärvats. Med effekt från årets
början har Nyge Aero överförts från Saab Technical Support and Services
till Saab Aerospace.

Verksamheten

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Verksamheten omfattar
framförallt väl avgränsade områden inom försvarselektronik, missilsystem
och rymdelektronik samt militärt och civilt flyg. Saab är också verksamt
inom teknisk tjänsteproduktion och underhåll. Verksamheten är
organiserad i affärsområdena Saab Systems and Electronics, Saab
Aerospace, Saab Technical Support and Services, Saab Bofors Dynamics,
Saab Ericsson Space och Saab Aviation Services. En kortfattad
beskrivning av affärsområdenas verksamhet finns i slutet av rapporten.

Omsättning, resultat och orderläge

Nettoomsättning
Gruppens nettoomsättning ökade organiskt med 10 procent till 11.708 Mkr
(10.605). Av nettoomsättningen avsåg 75 procent försvarsverksamhet och
40 procent av nettoomsättningen var export. Nettoomsättningen för tredje
kvartalet ökade med 9 procent till 3.424 Mkr (3.147).

Omsättningen för alla verksamheter inom Systems & Electronics har ökat
jämfört med samma period föregående år. Ökningen i Aerospace är främst
hänförlig till den militära verksamheten och det interna övertagandet av
Nyge Aero. I omsättningen ingår 16 (11) Gripen, varav 4 (3) i tredje
kvartalet. Förändringarna jämfört med föregående år för Technical
Support and Services beror framförallt på att Nyge Aero inte längre
ingår och minskade volymer för flygunderhållsverksamheten i Saab
Aviocomp medan däremot omsättningen för AerotechTelub ökat något. Den
totala omsättningen för Dynamics har ökat jämfört med föregående år,
vilket också gäller för flertalet av de ingående affärsenheterna.
Omsättningsminskningen för Space är främst hänförlig till situationen på
den kommersiella telekommarknaden men är också en följd av minskade
offentliga anslag till rymdforskning. Minskningen i Aviation Services är
hänförlig till customer support verksamheten och ett resultat av den
allmänna situationen för passagerarflyget.


Resultat och lönsamhet
Rörelseresultatet uppgick till 678 Mkr (1.230), varav 204 Mkr (171) i
tredje kvartalet. I förra årets niomånadersresultat ingick
realisationsvinsten från försäljningen av Saab Marine Electronics med
650 Mkr. Rörelseresultatet exklusive realisationsvinster var därmed 678
Mkr (580), innebärande en marginal av 5,8 procent (5,5).
Rörelseresultatet har jämfört med föregående år påverkats positivt med
184 Mkr avseende balansering av utvecklingskostnader och negativt med 40
Mkr avseende strukturförändringar inom rymdverksamheten. Resultatet för
den försvarsrelaterade verksamheten har förbättrats jämfört med
föregående år, men det sammanlagda resultatet har påverkats av
marknadssituationen för rymdverksamheten och Aviation Services.

Rörelseresultat per affärsområde redovisas före goodwillavskrivningar,
se tabell på sidan sju. Rörelseresultatet för Systems & Electronics är
har förbättrats bland annat till följd av volymökningar för Saab
Training Systems och Saab Avionics medan resultatet är lägre för
Combitech Systems till följd av marknadssituationen för konsulter och
för SaabTech Systems till följd av projektmixen. Rörelseresultatet för
Aerospace har förbättrats till följd av volymökningar och aktivering av
produktutvecklingskostnader. Rörelsemarginalen exklusive aktivering är i
nivå med tidigare år. Rörelseresultatet för Technical Support and
Services är i nivå med föregående år med en förbättrad marginal bland
annat tillföljd av högre beläggningsgrad och kostnadsrationaliseringar.
Resultatförbättringen för Dynamics är främst hänförlig till
volymökningar och en gynnsam produktmix samt projektavslut under
kvartalet. Under tredje kvartalet har 20 Mkr reserverats för
projektöverdrag i affärsområde Space utöver den reservation på 40 Mkr
som gjordes i första kvartalet för strukturförändringar.
Rörelseresultatet för Aviation Services har påverkats av de lägre
volymerna, men marginalen är fortsatt över 8 procent vilket är samma
nivå som för helåret 2001. Rörelseresultatet för Corporate/Other
Operations har förbättrats till följd av fortsatt strukturering, men
påverkats negativt under tredje kvartalet av koncernelimineringar av
tillfällig natur.

Administrations- och försäljningskostnaderna är något lägre än
föregående år. Av årets forsknings- och utvecklingskostnader har totalt
184 Mkr (0) balanserats i enlighet med nya redovisningsregler och 309
Mkr (546) belastat periodens resultat. Om dessa regler tillämpats för
föregående år skulle 140 Mkr ha aktiverats i balansräkningen för de
första nio månaderna 2001. Övriga rörelseintäkter består för såväl
innevarande som föregående år av tradingresultat inom
Treasuryverksamheten och kursvinster m.m, samt föregående år av en
realisationsvinst på 650 Mkr. Övriga rörelsekostnader består främst av
kursdifferenser och realisationsförluster, samt innevarande år
reserveringen för strukturkostnader i Space på 40 Mkr. Projektränta
avseende ej upparbetade förskott har minskat finansnettot med 133 Mkr
(85) och redovisas som bruttoresultat.

Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -85 Mkr (-33).
Den genomsnittliga avkastningen på externa placeringar var 4,37 procent
(4,63). Försämringen av finansnettot jämfört med föregående år är främst
hänförlig till höjd ränta på pensionsskulden. Det positiva finansnettot
i tredje kvartalet beror framförallt på omvärdering av
obligationsportföljen till följd av sjunkande marknadsräntor under
kvartalet och avslutade valutaterminsaffärer. Gruppens resultat efter
finansiella poster uppgick till 593 Mkr (1.197).
Aktuella och uppskjutna skatter var -193 Mkr (-267). Minoritetens andel
av resultatet är innevarande år positivt till följd av det negativa
resultatet i Saab Ericsson Space och att den utestående minoriteten i
Combitech Systems förvärvats.

Periodens nettoresultat var 410 Mkr jämfört med 882 Mkr samma period
föregående år som inkluderade realisationsvinsten från försäljningen av
Saab Marine Electronics. Det motsvarar en vinst per aktie av 3,86 kronor
(8,28). Räntabiliteten på sysselsatt kapital, före skatt, var 10,0
procent (18,1) och räntabiliteten på eget kapital, efter skatt, var 10,0
procent (24,2).

Orderläge
Gruppens orderingång uppgick till 15.714 Mkr (10.483), varav tredje
kvartalet 3.258 Mkr (2.939). Av orderingången var tre fjärdedelar från
kunder utanför Sverige. Orderingången under tredje kvartalet innefattade
bland annat serieproduktion av den långräckviddiga precisionsroboten
Taurus för Tyskland, luftvärnssystemet RBS 70 till Finland, sonarsystem
till Sveriges helikopter 14, vidareutveckling av ledningssystem för flyg
och armé, separatbeställningar och reservdelar avseende Gripen,
datahanteringssystem, samt pansarskott och ammunition till Carl-Gustaf
systemet. Orderstocken vid periodens slut var 43.786 Mkr jämfört med
40.034 Mkr vid årets början.

Likviditet, finansiering och investeringar

Finansiering och likviditet
Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har
jämfört med vid årets början minskat med 1.460 Mkr till 3.103 Mkr
(4.563). Minskningen beror framförallt på upparbetning inom
Gripenprogrammet, utbetalning av utdelning samt minskning av
pensionsskulden. Gruppens nettoskuld efter avdrag för avsättningar för
pensioner uppgick till 357 Mkr, jämfört med en nettolikviditet på 885
Mkr vid årets början.

Gruppens soliditet uppgick till 23,0 procent (21,3), jämfört med 22,3
procent vid årets början. Det egna kapitalet uppgick till 6.578 Mkr
(6.495), vilket motsvarar 61,79 kr (61,01) per aktie, jämfört med 62,74
kr vid årets början.

Kassaflöde
Det operativa kassaflödet var negativt under årets första nio månader
med -702 Mkr. Rörelsekapitalet har främst ökat till följd av
momsinbetalningar, varulageruppbyggnad avseende bland annat A380-
projektet samt utbetalningar avseende tidigare gjorda reserveringar. Det
operativa kassaflödet på -702 Mkr fördelar sig på kassaflöde från
verksamheten -634 Mkr, förvärv -77 Mkr samt regionalflygverksamhet 9
Mkr.

Investeringar
Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive
uthyrningstillgångar, uppgick till 425 Mkr (335).

Personal
Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 14 109
personer jämfört med 14 028 vid årets början.


Ägare
Största ägare i Saab är BAE SYSTEMS, Investor AB,
Wallenbergstiftelserna, AMF, Robur fonder, Eikos fond, GMO International
Funds, AP-fonderna, Skandia, Pictet & Cie, Fidelity fonder,
Handelsbanken fonder samt ett antal amerikanska och brittiska fonder.

Redovisningsprinciper
Gruppen följer Redovisningsrådets alla, för 2002, gällande
rekommendationer. Det innebär att från och med 2002 tillämpas därmed de
nya redovisningsprinciperna avseende immateriella tillgångar,
avsättningar och nedskrivningar m m. Endast rekommendationen om
immateriella tillgångar, RR15, har haft materiell betydelse på Gruppens
resultat och ställning. I övrigt är rapporten upprättad i enlighet med
tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Fakturering och
rörelseresultat per affärsområde för år 2001 har inte justerats för den
interna omorganisationen avseende Saab Nyge Aero.

Linköping den 16 oktober 2002

Bengt Halse
Koncernchef och verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte blivit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisorer.

Datum för ekonomisk information:
Bokslutskommuniké för 2002 publiceras den 14 februari 2003

För ytterligare information, kontakta:
Agneta Kammeby, Investor Relations
tel 013 - 18 71 25

Jan Nygren, ansvarig för information i Saab-koncernen
tel 013 - 18 19 99

Presskonferens med VD Bengt Halse:
Idag onsdag 16 oktober kl 16.00, World Trade Center, Stockholm

Telefonintervju med VD Bengt Halse:
Idag onsdag 16 oktober. Kontakta Marita Sidén
tel 013 - 18 71 49

Internationell telefonkonferens:
Idag onsdag 16 oktober kl 17.15. Kontakta Marita Sidén
tel 013 - 18 71 49

för anmälan och ytterligare information.

Bokslutskommunikén finns även på Internet www.saab.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00330/wkr0001.doc Hela Rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00330/wkr0002.pdf Hela Rapporten
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=197835

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF