Utdrag ur VD Åke Svenssons anförande vid Saabs bolagsstämma, Stockholm den 30 mars 2004

Utdrag ur VD Åke Svenssons anförande vid Saabs bolagsstämma, Stockholm
den 30 mars 2004

Koncernchef och VD Åke Svensson beskrev idag i sitt anförande vid Saabs
bolagsstämma i Stockholm fjolåret som ett styrkebevis för Saab.
Lönsamheten utvecklades positivt och orderstocken var vid årsskiftet
rekordstor. Åke Svensson betonade också försvarsindustrin roll för att
skapa ett gott skydd mot de krafter som hotar Sveriges säkerhet och
samtidigt fungera som tillväxtmotor i den svenska ekonomin.

2003 - ett styrkebesked

Åke Svensson inledde sitt anförande vid dagens bolagsstämma med att
räkna upp en rad beställningar som bekräftar Saabs ledande ställning på
viktiga områden.

Viktiga beställningar

Här nämndes Gripen, som skördade nya framgångar i Ungern och
rekommenderades i Tjeckien, radarjaktrobotprogrammet Meteor, ordern på
vingbalkar till Airbus 380 och uppdraget att tillsammans med IBM, Boeing
och Ericsson inleda skapandet av Sveriges nya nätverksbaserade försvar.

Orderläge

Saab hade vid årsskiftet en rekordstor orderstock på 46 miljarder
kronor. Den överträffar 2002 års all time high med tre miljarder kronor.
Orderingången 2003 var 19,6 miljarder - i nivå med året dessförinnan.

Exportandel

Exportens betydelse fortsatte att öka. Förra året kom 60 procent av
orderingången från utlandet och exportandelen i orderstocken var vid
årsskiftet hela 65 procent.

"Den historiskt sett höga exportandelen i orderstocken är till stor del
ett resultat av vår målmedvetna satsning att fortsätta att växa på den
internationella marknaden", sade Åke Svensson.

Strukturaffärer

Åke Svensson beskrev förvärv och avyttringar som en viktig del i Saabs
mål att fokusera på kärnverksamheterna, och att göra fler marknader till
hemmamarknader vid sidan om den svenska.

Han exemplifierade med att Saab i fjol förvärvade 21 procent i det
sydafrikanska företaget Grintek och tillsammans med det franska
företaget SNPE och finska Patria skapade ett nytt stort europeiskt krut-
och sprängämnesföretag, Eurenco.

Finansiellt utfall

Även det finansiella utfallet 2003 var ett styrkebesked. Omsättningen
steg till drygt 17,2 miljarder kronor vilket motsvarar en tillväxt på
4,3 procent och rörelseresultatet ökade till 1,3 miljarder kronor.

Rörelsemarginalen exklusive strukturkostnader förbättrades kraftigt,
från 7,6 procent till 9,3 procent. Det är nära Saabs mål om 10 procent.

"Den betydande förbättringen av marginalen, exklusive
omställningskostnader, visar att de åtgärder vi genomför ger resultat",
sade Åke Svensson.

Vinsten per aktie blev 7 kronor. Styrelsen har föreslagit en utdelning
på 3,50 kronor, oförändrad från föregående år.

Omvärldsförändringar och nya hot

Med händelserna den 11 mars i år i Madrid och den 11 september 2001 i
New York i färskt minne konstaterade Åke Svensson att hotbilden från det
kalla kriget har ersatts av nya typer av hot.

Nätverksbaserat samhällsförsvar

Han efterlyste initiativ för att skapa ett "nätverksbaserat
samhällsförsvar", där civila och militära enheter samverkar för att
skydda samhället mot de krafter som hotar dess säkerhet på ett
väsentligt effektivare sätt än vad som nu är möjligt.

Försvarsbeslut 2004

Mot denna bakgrund betonade Åke Svensson hur betydelsefullt
Försvarsbeslut 2004 är. Det stakar ut inriktning och förutsättningar för
hur försvaret kommer att vara organiserat och rustat för många år
framöver och därmed är det också mycket viktigt för försvarsindustrin.

Åke Svensson beskrev nyttan för Sverige med en fungerande
försvarsindustri och hur viktigt det är att den upprätthåller en
konkurrenskraft som tillåter den att delta i internationella forsknings-,
teknikutvecklings- och produktutvecklingsprojekt.

Han vill se fortsatta satsningar från försvarets sida på områden där den
svenska försvarsindustrin är stark.

"Det skulle gynna Sverige eftersom försvarsindustrin då kan fortsätta
att ge Sverige tillgång till avancerad teknik, bidra till att hög
teknisk kompetens stannar kvar i landet, ge tekniska spridningseffekter
i den civila industrin och generera avsevärda exportintäkter. Fortsatta
utvecklingssatsningar skulle kort och gott ge försvarsindustrin
möjlighet att även i framtiden fungera som tillväxtmotor och samtidigt
bidra till ett starkt samhällsförsvar", sade Åke Svensson.

"Förhoppningsvis får vi se ett försvarsbeslut som ger Sverige ett
effektivt och avancerat försvar mot vår tids hot, som bidrar till att
skapa goda tillväxtmöjligheter och som samtidigt ger Saab långsiktigt
stabila förutsättningar", sade han.

Utsikter för 2004

Åke Svensson upprepade de utsikter för 2004 som han gav i
bokslutskommunikén för 2003.

"För innevarande år bedömer vi att vi kan behålla en organisk tillväxt
runt 5 procent. Och att vi har målet om en rörelsemarginal på 10 procent
inom räckhåll, med förbehåll för eventuella fortsatta
strukturanpassningar med hänsyn till beläggningsläget på
utvecklingssidan", sade han.

Åke Svensson angav avslutningsvis sina prioriteringar för 2004.

"Tyngdpunkten i vårt arbete kommer att ligga inom områdena luftburna
system och missiler, ledningssystem och avancerad elektronik, samt
service, tjänster och underhåll. Vi kommer att fortsätta våra
ansträngningar att expandera på den internationella marknaden, och vi
kommer att fortsätta att fokusera på förvärv, för att stärka vår närvaro
på viktiga marknader och komma in på nya", avslutade han.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/30/20040330BIT00860/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/30/20040330BIT00860/wkr0002.pdf
Informationen kommer från Cision

http://feed.ne.cision.com/client/saab//Commands/File.aspx?id=278074

Följande filer är tillgängliga för nedladdning

MSWORD
PDF